Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Особливі режими митного контролю

Тип Реферат
Предмет Маркетинг
Просмотров
1129
Размер файла
25 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Особливі режими митного контролю

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

навчально-консультаційний центр

Національного транспортного університету

у м. Кривий Ріг

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни: «Технічні засоби митного контролю»_____________________

тема: _______«Особливі режими митного контролю»_______________________

студента______ курсу

групи___МКтз6-1_______

____Бєлов О.О________

Викладач:

__Сольникова М.С.____

Кривий Ріг

2010

Особливі режими митного контролю

Чинне законодавство також передбачає можливість звільнення від певних форм митного контролю, особливо догляду. Вони дістали назву особливих режимів митного контролю і встановлюються виключно МК України та іншими законами України. Митниця вправі не застосовувати всі чи окремі заходи митного контролю. При цьому митні пільги при проходженні митного контролю встановлені для державних органів України, їх посадових осіб й окремих громадян. Втім незастосування до них митного контролю не означає їх звільнення від обов'язку дотримуватися встановленого порядку переміщення через митний кордон товарів та інших предметів. Тому, якщо буде достатньо даних, що свідчать про зловживання наданими пільгами та про скоєні порушення правил переміщення товарів і предметів через митний кордон, митними органами може бути прийняте рішення про проведення стосовно них митного контролю у повному обсязі.
Не підлягає догляду особистий багаж Президента України та членів його сім’ї, які його супроводжують, особистий багаж народних депутатів. Відповідно до МК України не підлягають митному контролю військові кораблі, судна забезпечення Військово-морських сил, які повністю укомплектовані військовою командою і бойові повітряні судна, які прямують через митний кордон України. Кораблі забезпечення Військово-морських сил, які укомплектовано змішаною командою, військово-транспортні літаки та інші судна, що згідно із заявою Міністерства оборони України виконують завдання військово-оперативного характеру, і військова техніка, яка пересувається власним ходом, при проходженні митного кордону України звільняється від догляду, якщо інше не передбачено законодавством України. В той же час за загальним правилом особисті речі військовослужбовців від митного контролю не звільнені, якщо законодавством не передбачено інше.
Відповідальність за дотримання митного законодавства при перетинанні митного кордону України військовою технікою та особовим складом чинним законодавством покладена на командирів зазначених кораблів та суден. Відповідно й іноземні військові кораблі (судна), бойові і військово-транспортні повітряні судна, а також військова техніка, що прибуває в Україну чи вибуває з неї, також не підлягають митному догляду.
Митні органи України за узгодженням з Державною митною службою України можуть також застосовувати спеціальні митні режими догляду речей.
Такий режим застосовується при переміщенні через митний кордон України фізичними особами речей, які згідно з чинним законодавством не підлягають обов'язковому декларуванню та стягненню мита і не підпадають під категорію предметів, на переміщення яких через митний кордон встановлені заборони і обмеження. Спеціальний режим застосовується на митницях, де обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю. Як і вище, спрощений режим догляду речей не означає звільнення фізичних осіб від обов'язку дотримуватися встановленого порядку переміщення речей та інших предметів через митний кордон України.

Відомості про митний режим зазначаються уповноваженою осо­бою суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, яка здійснює деклару­вання митним органам будь-яких товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, в другому полі графи 1 вантажної митної декларації шляхом внесення до неї графи дво­значного коду митного режиму відповідно до розділу І класифікатора процедур переміщення через митний кордон України, визначених до­датком № 2 до «Інструкції про порядок заповнення вантажної мит­ної декларації», затвердженої зареєстрованим Міністерством юстиції України 24.09.97 р. за № 443/2247 наказом Державної митної служби України від 07.09.97 р. № 307. Найменування та коди мит­них режимів наведено в табл. 2.1.

Наказом ДМСУ від 30.06.98 р. № 380, зареєстрованим у Мініс­терстві юстиції України 22.07.98 р. за № 469/2909, визначено окремі порядки заповнення граф вантажної митної декларації відпо­відно до митних режимів експорту, імпорту (випуску у вільний обіг), транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магази­ну безмитної торгівлі.

У зв'язку з відсутністю на сьогоднішній день достатньої законо­давчої бази на території України митних режимів реекспорту, реім­порту, відмови на користь держави, вільної митної зони, вільного складу, переробки під митним контролем та знищення, ці режими при митному оформленні вантажів не застосовуються.

Поряд із визначеними вище загальними митними режимами гла­вою 3 Митного кодексу України визначено можливість застосування в окремо передбачених законодавством України випадках особливих режимів митного контролю.

Особливий режим звільнення від митного контролю використо­вується відповідно до ст. 34 Митного кодексу України лише у випад­ках, установлених цим Кодексом та іншими законами України, в тому разі, коли митниця не має права застосувати всі чи окремі захо­ди щодо здійснення митного контролю.

Митні пільги щодо проходження митного контролю надаються українським державним органам, підприємствам, їх службовим осо­бам та громадянам виключно законами України.

Незастосування митного контролю не повинно означати звільнен­ня державних органів, підприємств, їх службових осіб та громадян від обов'язку дотримання порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.

Відповідно до чинного законодавства України до категорії ван­тажів, на які можуть розповсюджуватися спеціальні режими митного контролю, відносяться окремі вантажі військового та загального при­значення, які переміщуються через митний кордон України як юри­дичними, так і фізичними особами за особливих умов.

Особливий режим звільнення від митного огляду військових транс­портних засобів та військової техніки при проходженні ними митно­го кордону України відповідно до ст. 35 Митного кодексу України, якщо інше не передбачено законодавчими актами України, застосо­вується до:

1) військових кораблів, суден забезпечення Військово-Морських Сил, укомплектованих повністю військовою командою;

2) бойових повітряних суден;

3) суден забезпечення Військово-Морських Сил, укомплектованих змішаною командою;

4) військово-транспортних повітряних суден та інших суден, що згідно із спеціальною заявою Міністерства оборони України викону­ють завдання військово-оперативного характеру;

5) військової техніки, яка рухається своїм ходом.

Іноземні військові кораблі (судна), бойові та військово-транспортні повітряні судна, а також військова техніка, що прибувають до України чи вибувають за кордон, митному огляду не підлягають.

Речі, що належать військовослужбовцям, не звільняються від огляду, якщо інше не передбачено законодавством України.

Командири (капітани) кораблів та суден, а також військових час­тин, до складу яких входить така військова техніка, несуть відпові­дальність за дотримання положень цього Кодексу та інших актів законодавства про митну справу.

Всі із зазначених вище видів військових транспортних засобів та військової техніки відповідно до переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 р. за № 1358 «Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародною переда­чею товарів військового призначення», підлягають митному контролю та оформленню відповідно до затвердженого наказом Державної мит­ної служби України 20.01.99 р. № 38 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.99 р. за № 73/3366 «Порядку пропуску через митний кордон України продукції, що підлягає експортному контролю» і здійснюються митними органами виключно за наявності дозволу Дер­жавної служби експортного контролю України.

У разі переміщення через митний кордон військової техніки, транс­портних засобів та спецтехніки у зв'язку із заходами, що проводяться Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України за межами її території або військовими формуваннями іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів, здійснюється відповідно до абзацу першого пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.97 р. № 1358 без дозволу Державної служби експорт­ного контролю, на підставі звернення Міністерства оборони України до ДМСУ та відповідного підтвердження ДМСУ такого факту переміщення митним органам, у зоні діяльності яких воно буде здійснюватися.

Приклад 1. Танки українського виробництва переміщуються через митний кордон України державною зовнішньоторговельною фірмою з метою їх продажу і підлягають митному контролю та оформленню у внутрішній та прикордонній митних установах за умови представлення дозволів, виданих Державною служ­бою експортного контролю, заповнених відповідно до митного режиму експорт, ВМД товаросупровідних та інших необхідних для митного контролю документів.

Але митне оформлення танків, які переміщуються через митний кордон у зв'язку із заходами, що проводяться Збройними Силами та іншими військови­ми формуваннями України за межами її території або військовими формуван­нями іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів, здійснюється без дозволу Державної служби експортного контролю на підставі звернення Міністерства оборони України до ДМСУ та відповідного підтвердження Державною митною служби України факту такого переміщення.

Приклад 2. Спеціальні відправлення, що перевозяться службами спеціаль­ного зв'язку, відповідно до вимог ст. З Положення «Про міждержавний обмін відправленнями спеціального зв'язку», затвердженого 23.12.93 р. Угодою ради керівників Урядів Співдружності Незалежних Держав, не підлягають митному і прикордонному огляду, що однак не є підставою для звільнення їх від митного оформлення. Зазначені відправлення спецзв'язку, які підляга­ють експортному контролю, видаються адресату або приймаються до переве­зень після проведення їх повного митного оформлення.

Відповідно до ст. 35 Митного кодексу України спеціальні митні режими огляду речей можуть використовуватися митними органами України за погодженням з ДМСУ.

Спеціальні режими застосовуються в разі переміщення громадя­нами через митний кордон України речей, що не підлягають обов'яз­ковому декларуванню та митному обкладенню і не підпадають під категорії предметів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Спеціальні режими використовуються в митницях, де обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю. Громадяни, які про­ходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільня­ються від подання митної декларації.

Спеціальні режими огляду речей громадян, які перетинають мит­ний кордон за принципом «зеленого коридора», застосовуються в пунктах пропуску на кордоні України.

Поняття «зелений коридор» означає застосування в пунктах про­пуску на кордоні спрощеного режиму пропуску особистих речей та інших предметів некомерційного характеру, які переміщуються через митний кордон України громадянами.

Як правило, «зеленим коридором» користуються громадяни, в яких відсутні супроводжуваний багаж та предмети, які згідно з діючим законодавством підлягають обов'язковому декларуванню і на які законодавством не передбачено обмеження чи заборони при їх пере­міщеннях через митний кордон України.

Громадяни, які користуються зоною спрощеного митного контро­лю по «зеленому коридору», не звільняються від декларування мит­ним органам переміщуваних через митний кордон предметів. Декла­рування таких предметів проводиться особою, що їх переміщує через митний кордон, в усній, а за її бажанням — і в письмовій формах.

Звільнення від подання митної декларації не означає звільнення громадян від обов'язку дотримуватися порядку переміщення через митний кордон України речей та інших предметів.

Громадяни, які порушили умови переходу через зони (коридори) спрощеного митного контролю, несуть відповідальність за статтями 118, 120 цього Кодексу.

Законодавчими актами України передбачено застосування особ­ливих режимів митного контролю лише у викладених вище випад­ках та окремих випадках, передбачених умовами міжурядових угод, укладених за участю України і доведених ДМСУ до митних установ України для використання в роботі.

Характеристика форм митного контролю

Відповідно до МК України контроль здійснюється у таких формах: огляд та переогляд товарів і транспортних засобів (ст. 55 МК), огляд та перегляд ручної поклажі та багажу (ст. 56 МК), особистий огляд (ст. 57 МК), облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (ст. 58 МК), усне опитування громадян та посадових осіб підприємств (ст. 59 МК), перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України (ст. 60 МК), огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом (ст. 61 МК). Розглянемо деякі з них їх більш детально.
Відповідно до СТ.55 МК України з метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів. Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням митного законодавства. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюється тільки в присутності особи, яка переміщує їх через митний кордон чи зберігає під митним контролем.
Якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і контролю органів державної влади, чи товари, при митному оформленні яких справляються податки та збори, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган; має право провести огляд, а у разі необхідності — і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.
Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюється у разі:
1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля;
2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;
3) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;
4) у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України.
Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника проводяться в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання. Про здійснення огляду та переогляду у випадках, зазначених вище пунктах 1 та 2, складається акт, форму якого встановлює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.
Відповідно до ст. 57 МК України особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, проводиться за письмовим рішенням керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митного законодавства. Це, як правило, товари, що заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.
На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовим рішенням керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби начальника митного органу про підстави і результати такого огляду.
Підставами для проведення особистого догляду прийнято вважати: відповідні дані, що містяться у повідомленнях і заявах фізичних осіб, як громадян України, так і іноземців, в матеріалах, які надійшли від інших правоохоронних, контрольних та інших державних органів України, інформація митних та інших правоохоронних органів, компетентних органів іноземних держав і міжнародних організацій, у тому числі матеріалах, які надійшли з інших митних органів України. Особистий догляд проводиться й при безпосередньому виявленні посадовими особами митного органу будь-яких ознак, що прямо чи побічно вказують на то, що фізична особа приховує при собі і не видає для митного контролю товари чи предмети.
Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмову постанову керівника митного органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари.
Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, службовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як поняті запрошуються особи, що не зацікавлені у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі в ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитись лише спеціалістом.
Особистий догляд проводиться в три етапи. На першому етапі посадова особа митного органу повинна пред'явити фізичній особі, щодо якої прийнято рішення про проведення особистого догляду, письмове рішення про проведення особистого огляду, ознайомити з правами і обов'язками при провадженні особистого догляду й запропонувати добровільно видати приховані предмети.
На другому етапі оголошується про початок особистого догляду, піддаються догляду особисті речі, одягу та тіло. При необхідності вони піддаються дослідженню. Наприклад, при контрабанді наркотиків практикується заковтування їх в пакетах у шлунок, що можна виявити лише при дослідженні тіла за допомогою спеціальної апаратури.
Особистий огляд проводиться особою однієї статі з особою, яка піддана особистому догляду, в присутності двох понятих тієї ж статі в ізольованому приміщенні, яке повинно відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. Доступ в таке приміщення інших осіб, що не беруть участі в особистому догляді, та можливість здійснювати спостереження за провадженням такого догляду має бути виключена.
Порядок проведення особистого догляду встановлюється ДМСІ України за узгодженням з Міністерством юстиції України і Міністерством іноземних справ. У той же час чинним адміністративним законодавством і міжнародною практикою вироблені певні правила проведення такого догляду, на чому є необхідність зупинитися І більш детально. В ході особистого догляду:
— оглядаються всі дрібні предмети, які належать підданій такому догляду особі (парасоля, портмоне, запальничка, авторучка, портсигар і т.п.);
—оглядається верхній одяг, взуття, головний убір:
— общупується поверх натільної білизни все тіло особи, яка піддана догляду, зверху до низу;
— оглядається знята натільна білизна;
— досліджується тіло такої особи (оглядаються волосся, кисті рук, ступні ніг і інше).
На третьому завершальному етапі особистого догляду проводиться документальне оформлення результатів особистого догляду і складається протокол особистого догляду особи. Протокол підписується посадовою особою митниці, яка проводила особистий огляд, особою, яка була піддана такому огляду, понятими, а при обстеженні тіла і медичним працівником. Особа, що була піддана особистому догляду, вправі зробити письмові заяви. В разі відмови підписати складений протокол робиться запис «Від підпису відмовився». Копія протоколу особистого догляду вручається під розписку особи, щодо якої такий догляд проводився.
До протоколу особистого догляду додаються:
—предмети, які добровільно видані особою;
— предмети, які виявлені та вилучені в ході проведення особистого догляду;
— фотографії і негативи, кіноплівки, аудіо- та відеозаписи, що виконані при проведенні догляду;
— пояснення та заяви особи, яка була піддана особистому догляду, медичного працівника, спеціаліста, понятих;
— документально зафіксовані результати спостереження, вимірювання, та дослідження, а також факт застосування лікарських препаратів.
Протоколи особистого догляду підлягають обов'язковій реєстрації в спеціальному журналі особистих доглядів. У разі порушення кримінальної справи чи адміністративного провадження про порушення митних правил оригінал протоколу особистого догляду долучається до матеріалів цієї справи. В митному органі залишається копія такого протоколу.
Для проходження митного контролю юридичні та фізичні особи, що переміщують через митну територію товари та предмети, повинні подати митниці необхідні для митного контролю документи. їх перелік та порядок надання встановлюється митною службою.
Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, Народні депутати України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, Голова Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Голова Рахункової палати, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.
Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, по суті є реєстрацією митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Облік товарів, що переміщуються через митний контроль. України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку. Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Для забезпечення митного контролю службовими особами митного органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств при здійсненні митного контролю — це отримання інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які нею володіють. У ході усного опитування складається протокол установленої форми.
Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, — це проведення митними органами на підприємствах, за діяльністю яких здійснюється митний контроль, дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, установленим цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.
Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи, може здійснюватися службовими особами митних органів з метою:
а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати податків та зборів;
б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;
в) перевірки дотримання установлених законодавством правилі
провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.
За результатами огляду територій та приміщень складається акті встановленої форми. Його копія вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони, власникам приміщень та складів.
Для здійснення митного контролю в порядку, встановленому законодавством України, можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров'я людини, тварин та рослин, і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам.
У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти. Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, І організації, де працює спеціаліст чи експерт.


Література

1. Митний кодекс України; 2010;

2. С. Терещенко. Основи митного законодавства України. Август. К. 2001 р.

3. П. Пашко. Основи митної справи. Знання. К. 2002 р.

4. В. Дутчак. Митна справа. КНЕУ. К. 2002 р.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
138293
рейтинг
icon
3048
работ сдано
icon
1327
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
137726
рейтинг
icon
5836
работ сдано
icon
2641
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
92268
рейтинг
icon
2003
работ сдано
icon
1260
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
51 762 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
Университет Синергия
Огромное благодарность Вам! Приятно было с Вами работать.. Надеюсь и на дальнейшее сотрудн...
star star star star star
МГСУ
Оценка "ОТЛИЧНО"! Спасибо!!! Быстро, качественно. без замечаний!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!
star star star star star
ЮУрГУ
Качественная работа не к чему придраться, в короткие сроки, спасибо большое
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Решить

Контрольная, безопасность жизнедеятельности

Срок сдачи к 25 апр.

только что

Решение интегралов

Контрольная, Математика

Срок сдачи к 25 апр.

только что

Решить 20 задач по органической химии

Контрольная, Органическая химия

Срок сдачи к 2 мая

2 минуты назад

Решить таблицу

Контрольная, Управление земельного имущества

Срок сдачи к 25 апр.

2 минуты назад

решений заданий

Решение задач, международное право

Срок сдачи к 27 апр.

3 минуты назад

Тест по русскому языку

Контрольная, Русский язык

Срок сдачи к 25 апр.

3 минуты назад

индивидуальный проект, на любую тему

Другое, индивидуальный проект

Срок сдачи к 25 апр.

5 минут назад

Расчет показателей надежности системы электроснабжения

Решение задач, Надежность электроснабжения

Срок сдачи к 26 апр.

5 минут назад

Отчет по преддипломной практике

Отчет по практике, Экономика

Срок сдачи к 1 мая

6 минут назад

Ответить на 10 вопросов по физике за одиннадцатый класс, фоксфорд

Тест дистанционно, Физика

Срок сдачи к 25 апр.

7 минут назад

Решить РГР

Контрольная, Математическое моделирование систем и процессов

Срок сдачи к 13 мая

7 минут назад

Получение водорода из синтез газа из твёрдых горючих ископаемых

Презентация, Технология синтетических жидких топлив

Срок сдачи к 26 апр.

7 минут назад

Контрольная работа

Контрольная, трудовое право

Срок сдачи к 30 июня

7 минут назад

решение заданий

Решение задач, налоговое право

Срок сдачи к 27 апр.

8 минут назад

Комбинаторика и теории вероятностей

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 26 апр.

8 минут назад

Тестирование по предмету "Тяговые электрические машины"

Тест дистанционно, ТЭМ

Срок сдачи к 26 апр.

9 минут назад

Выполнить кр по химии. М-01464

Контрольная, Химия

Срок сдачи к 30 апр.

11 минут назад

интервью

Другое, подредактировать интервью

Срок сдачи к 25 апр.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно