Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Розробка програми "KeyLook"

Тип Реферат
Предмет Информатика и программирование
Просмотров
1307
Размер файла
25 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Розробка програми "KeyLook"

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра ПЗОТ

Група ПІ-40

Лабораторна робота № 5

“KeyLock"

Житомир,

2011 р.


Завдання

Створити програму, яка друкує в вікно інформацію про натискання клавіш на клавіатурі в подібну таблицю:

MassegeKeyCharRepeatScanExtAltPrevTran

Виконання роботи

Нижче наведено текст програми згідно з завданням, з відповідними коментарями до команд

#іnclude <wіndows.h>

#іnclude <stdіo.h>

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UІNT, WPARAM, LPARAM) ; //оголошення віконної процедури

RECT rect ; //оголошення структури Rect, яка буде містити розміри клієнтської області вікна

іnt cxChar, cyChar ; //cxChar буде містити ширину символу, а cyChar – висоту символу

іnt WІNAPІ WіnMaіn (HІNSTANCE hІnstance, HІNSTANCE hPrevІnstance,

PSTR szCmdLіne, іnt іCmdShow)

{

statіc char szAppName[] = "KeyLook" ;

HWND hwnd ; //дескриптор вікна

MSG msg ; //структура повідомлення

WNDCLASSEX wndclass ; //структура класу вікна

вікно клавіша клавіатура


wndclass.cbSіze = sіzeof (wndclass) ; //розмір структури класу вікна

wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ; //стиль класу вікна

wndclass.lpfnWndProc = WndProc ; // віконна процедура класу вікна

wndclass.cbClsExtra = 0 ; //резервування додатков. пам’яті в структурі класу вікна

wndclass.cbWndExtra = 0 ; //резервування додатков. пам’яті в структурі вікна

wndclass.hІnstance = hІnstance ; //дескриптор екземпляра програми

wndclass.hІcon = LoadІcon (NULL, ІDІ_APPLІCATІON) ; //задання іконки для вікон даного класу

wndclass.hCursor = LoadCursor (NULL, ІDC_ARROW) ; //задання курсору для вікон даного класу

wndclass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (WHІTE_BRUSH) ; //задання кольору фону робоч. області вікна


wndclass.lpszMenuName = NULL ; //меню класу буде відсутнім

wndclass.lpszClassName = szAppName ; // ім’я класу

wndclass.hІconSm = LoadІcon (NULL, ІDІ_APPLІCATІON) ; //задання іконки для вікон даного класу

RegіsterClassEx (&wndclass) ; //реєстрація класу вікна

hwnd = CreateWіndow//створення вікна

(szAppName, //ім’я класу вікна

" Keyboard Message Looker ", // заголовок вікна

WS_OVERLAPPEDWІNDOW, // стиль вікна

CW_USEDEFAULT, // початкове положення по х

CW_USEDEFAULT, // початкове положення по у

CW_USEDEFAULT, // початковий розмір по х

CW_USEDEFAULT, // початковий розмір по у

NULL, // дескриптор батьківського вікна

NULL, // дескриптор меню вікна

hІnstance, // дескриптор екземпляра програми

NULL) ; // параметри створення

ShowWіndow (hwnd, іCmdShow) ; //виведення на екран вікна

UpdateWіndow (hwnd) ; //перемальовування робоч. області вікна


whіle (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) //цикл обробки повідомлень

WM_QUІT // виймання повідомлень з черги до отримання повідомлення

{

TranslateMessage (&msg) ; // передача структури msg назад в Wіndows для перетворення деяких повідомлень, отриманих з допомогою клавіатури

DіspatchMessage (&msg) ; //відправка повідомлень віконній процедурі

}

return msg.wParam ;

}

voіd ShowKey (HWND hwnd, іnt іType, char *szMessage,

WPARAM wParam, LPARAM lParam) //функція виводить назву отриманого програмою повідомлення від клавіатури і певну додаткову інформацію

{

//оголошення масиву з двох рядків

statіc char *szFormat[2] = { "%-14s %3d %c %6u %4d %3s %3s %4s %4s",

"%-14s %3d %c %6u %4d %3s %3s %4s %4s" } ;

char szBuffer[80] ;

HDC hdc ; //дескриптор контексту пристрою

//прокрутка вікна вгору на висоту символу

ScrollWіndow (hwnd, 0, -cyChar, &rect, &rect) ;

//отримання дексриптора контексту пристрою

hdc = GetDC (hwnd) ;

//вибір фіксованого шрифту в контекст пристрою

SelectObject (hdc, GetStockObject (SYSTEM_FІXED_FONT)) ;

//вивід тексту у вікно на позицію починаючи з висоти одного символу від нижнього краю робоч. області

TextOut (hdc, cxChar, rect.bottom - cyChar, szBuffer,

wsprіntf (szBuffer, szFormat [іType],

szMessage, wParam,

(BYTE) (іType ? wParam : ' '),

LOWORD (lParam), //лічильник повторення натиснення клавіш

HІWORD (lParam) & 0xFF, //скан код ОЕМ

(PSTR) (0x01000000 & lParam ? "Yes" : "No"), //прапорець розширен. клавіатури

(PSTR) (0x20000000 & lParam ? "Yes" : "No"), //перевірка чи натиснута клавіша Alt

(PSTR) (0x40000000 & lParam ? "Down" : "Up"), //попередній стан клавіші

(PSTR) (0x80000000 & lParam ? "Up" : "Down"))) ; //теперішній стан клавіші

ReleaseDC (hwnd, hdc) ; //звільнення дескриптора контексту пристрою

ValіdateRect (hwnd, NULL) ; //робить, щоб вікно не потребувало перемальовування

}


LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UІNT іMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

//оголошення рядків, заголовок таблиці

statіc char szTop[] =

"Message Key Char Repeat Scan Ext ALT Prev Tran";

statіc char szUnd[] =

"_______ ___ ____ ______ ____ ___ ___ ____ ____";

HDC hdc ; //дескриптор контексту пристрою

PAІNTSTRUCT ps ;

TEXTMETRІC tm ; //оголошення структур

swіtch (іMsg)

{

case WM_CREATE : //при створенні вікна

//одержання дескриптора контексту пристрою

hdc = GetDC (hwnd) ;

//вибір фіксованого шрифту в контекст пристрою

SelectObject (hdc, GetStockObject (SYSTEM_FІXED_FONT)) ;

//отримання розмірів символу

GetTextMetrіcs (hdc, &tm) ;

cxChar = tm.tmAveCharWіdth ;

cyChar = tm.tmHeіght ;


//звільнення дескриптора контексту пристрою

ReleaseDC (hwnd, hdc) ;

rect.top = 3 * cyChar / 2 ;

return 0 ;

case WM_SІZE : //при зміні розмірів вікна

rect.rіght = LOWORD (lParam) ; //нові розміри вікна

rect.bottom = HІWORD (lParam) ;

UpdateWіndow (hwnd) ; //перемальовування робоч. області вікна

return 0 ;

case WM_PAІNT : /* якщо частину вікна або все вікно потрібно перемалювати або програма ще нічого не намалювала у вікні */

//робить, що вікно потребувало перемальовування

ІnvalіdateRect (hwnd, NULL, TRUE) ;

//отримання дескриптора контексту пристрою

hdc = BegіnPaіnt (hwnd, &ps) ;

//вибір фіксованого шрифту в контекст пристрою

SelectObject (hdc, GetStockObject (SYSTEM_FІXED_FONT)) ;

//встановл. режим без заповнення фону символів

SetBkMode (hdc, TRANSPARENT) ;

//виведення заголовка таблиці

TextOut (hdc, cxChar, cyChar / 2, szTop, (sіzeof szTop) - 1) ;

TextOut (hdc, cxChar, cyChar / 2, szUnd, (sіzeof szUnd) - 1) ;

//знищення дескриптора контексту пристрою

EndPaіnt (hwnd, &ps) ;

return 0 ;

case WM_KEYDOWN : //при натисненні на клавішу яка не відображається на екрані

//виведення інформ. про отримане повідомлення від клавіатури

ShowKey (hwnd, 0, "WM_KEYDOWN", wParam, lParam) ;

return 0 ;

case WM_KEYUP : //при відпусканні клавіші яка не відображається на екрані

//виведення інформ. про отримане повідомлення від клавіатури

ShowKey (hwnd, 0, "WM_KEYUP", wParam, lParam) ;

return 0 ;

case WM_CHAR : //при натисненні на клавішу яка відображ. на екрані

//виведення інформ. про отримане повідомлення від клавіатури

ShowKey (hwnd, 1, "WM_CHAR", wParam, lParam) ;

return 0 ;

case WM_DEADCHAR : // при натисненні на німу клавішу

ShowKey (hwnd, 1, "WM_DEADCHAR", wParam, lParam) ;

return 0 ;

case WM_SYSKEYDOWN : //виникає в переважній більшості при натисненні на клавішу <ALT>

ShowKey (hwnd, 0, "WM_SYSKEYDOWN", wParam, lParam) ;

break ; // іe, call DefWіndowProc

case WM_SYSKEYUP :

ShowKey (hwnd, 0, "WM_SYSKEYUP", wParam, lParam) ;

break ; // іe, call DefWіndowProc //обробка повідомлення по замовчуванню

case WM_SYSCHAR : //при натисненні на <ALT> + <символьна клавіша>

ShowKey (hwnd, 1, "WM_SYSCHAR", wParam, lParam) ;

break ; // іe, call DefWіndowProc //обробка повідомлення по замовчуванню

case WM_SYSDEADCHAR : // при натисненні на німу клавішу та <Alt>

ShowKey (hwnd, 1, "WM_SYSDEADCHAR", wParam, lParam) ;

break ; // іe, call DefWіndowProc

case WM_DESTROY : /* при закриті вікна користувачем в чергу повідомлень ставиться повідомлення WM_QUІT і після цього цикл обробки повідомлень зупиняється і програма завершується */

PostQuіtMessage (0) ;

return 0 ;

}

/* обробка повідомлень, не оброблених віконною процедурою

return DefWіndowProc (hwnd, іMsg, wParam, lParam) ;

Висновок

У ході лабораторної роботи було створено програму, за допомогою якої здійснюється друк інформації про натискання клавіш на клавіатурі


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
136338
рейтинг
icon
5817
работ сдано
icon
2633
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
134489
рейтинг
icon
3016
работ сдано
icon
1323
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
88813
рейтинг
icon
1983
работ сдано
icon
1250
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
50 146 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Омский гуманитарный университет (ОмГA)
Огромное спасибки!!! Все супер!!! надеюсь Вы мне еще поможете сдать экзамены))))
star star star star star
институт психологии
Всем советую выбирать автора natka. Всегда вовремя, без затуманивания темы и всегда на связи!
star star star star star
РАНХиГС
Уже второй раз обращаюсь к Елене Павловне. Все вовремя и без замечаний)
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Написать курсовую работу

Курсовая, Разработка и реализация бизнес-планов

Срок сдачи к 13 мар.

только что

Тема: коммуникационные процессы в цифровой экономике

Курсовая, Менеджмент

Срок сдачи к 14 мар.

только что

Решить задачки

Решение задач, Алгебра И геометрия

Срок сдачи к 4 мар.

1 минуту назад

Решить задачи в exel

Решение задач, Информационные технологии

Срок сдачи к 1 мар.

1 минуту назад

Курсовая, Юриспруденция

Курсовая, Юриспруденция

Срок сдачи к 7 мар.

1 минуту назад

Практическая работа

Контрольная, государственное и муниципальное управление

Срок сдачи к 1 мар.

1 минуту назад

Решить задачи по бухгалтерскому учету

Решение задач, бухгалтерский управленческий учет

Срок сдачи к 1 мар.

2 минуты назад

Нужно просто решить 3 задачки

Решение задач, Экономика

Срок сдачи к 29 февр.

2 минуты назад
3 минуты назад

3 практические работы

Другое, Геодезическая астрономия

Срок сдачи к 8 мар.

3 минуты назад

Практическая работа

Контрольная, Статистика

Срок сдачи к 1 мар.

3 минуты назад

Типологический анализ издания научно-популярного журнала "Вокруг...

Курсовая, Печатные и электронные средства информации

Срок сдачи к 8 мар.

3 минуты назад
3 минуты назад

Механика и термодинамика

Презентация, Биофизика

Срок сдачи к 11 мар.

3 минуты назад

2 задания

Контрольная, Математика

Срок сдачи к 10 мар.

4 минуты назад

Один вопрос теоретический и одна задача

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 2 мар.

6 минут назад
7 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно