Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Використання персонального комп'ютера як засобу навчальної діяльності для підготовки творчого вчителя

Тип Реферат
Предмет Педагогика
Просмотров
1061
Размер файла
30 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Використання персонального комп'ютера як засобу навчальної діяльності для підготовки творчого вчителя

Ростислав Моцик

Аспірант інституту Вищої освіти при АПН України

Використання ПК як засіб навчальної діяльності для підготовки творчого вчителя

Анотація. У статті розкривається можливість використання ПК як засіб навчальної діяльності для підготовки творчого вчителя.

Ключові слова. Персональний комп’ютер, вчитель початкових класів, засіб навчальної діяльності, дидактичні матеріали, наочність.

Одним із пріоритетів розбудови національної системи освіти є реформування процесу підготовки педагогічних кадрів у напрямку підвищення якості їх фахової готовності, опанування ними новітніми педагогічними технологіями та формування у них необхідного і достатнього рівня володіння сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Комп’ютерна техніка та інформаційні технології мають органічно увійти до нині діючої системи дидактичних засобів, стати однією з ефективних складових навчального процесу і використовуватися для ефективного навчання та всебічного розвитку студентів.

Теоретичні дослідження та освітянська практика переконливо доводять, що одним із найбільш сутнісних чинників, які негативно впливають на практичне розв’язання проблеми всебічної інформатизації освіти загалом і навчально-виховного процесу зокрема, є недостатній рівень інформаційної компетентності студентів - випускників педагогічних факультетів вищих навчальних закладів. Протиріччя між вимогами сучасного інформаційного суспільства і рівнем обізнаності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій випускників педагогічних факультетів, вимагає свого якомога швидшого вирішення.

Науковці та педагоги-практики приділяють значну увагу дослідженню різноманітних аспектів впровадження комп’ютера у навчально-виховний процес початкової школи, однак досі зазначена проблема є дискусійною, не має однозначного вирішення й одностайного сприйняття різними дослідниками та вчителями.

У публікаціях С.О. Гунько, М.М. Левшина, Ю.А. Первіна, Т.Г. Проценко, Ф.М. Ривкінд, В.П. Беспалька, В.Ю. Бикова, В.Г. Болтянського, А.Ф. Верланя, М.З. Грузмана, Ю.О. Дорошенка, А.П. Єршова, М.І. Жалдака, В.І. Клочка, В.М. Монахова, Н.В. Морзе, В.Г. Розумовського, С.І. Шварбурда та інших розглядаються питання використання комп’ютера як об’єкта вивчення та впровадження у початковій школі пропедевтичного курсу інформатики, спрямованого на формування основ інформаційної культури учнів молодших класів.

Більшість науковців (Ю.О. Дорошенко, М.І. Жалдак, Ю.О. Жук, В.В. Лапінський, Ф.М. Ривкінд, Н.В. Морзе, О.В. Суховірський, В.В. Шакотько та інші) висловлюють думку, що комп’ютер у початковій школі має переважно використовуватись як засіб діяльності вчителя з обмеженим (або жорстко регламентованим) доступом до комп’ютера школярів. Такий підхід мотивується ними недоцільністю або навіть шкідливістю (зважаючи на вікові психофізіологічні особливості учнів та досягнення кінцевого результату - якості здобутої освіти чи рівня навченості після завершення навчання в основній школі) впровадження раннього (у початковій школі) пропедевтичного навчання інформатики.

Попри велике наукове і практичне значення згаданих досліджень ряд аспектів потребує подальшого вивчення. Водночас зміст навчання, спрямованого на розвиток інформаційної компетентності майбутнього педагога, має бути диференційованим відповідно до освітньої ланки, специфіки навчання, його змісту і засобів, умов реалізації, тощо. Зокрема, недостатньо розроблені питання методики формування готовності студентів педагогічних факультетів використовувати персональний комп’ютер як засіб навчальної діяльності.

Актуальність означеної проблеми підсилюється наявністю опосередкованого фактора інтенсивного розвитку України, яким виступає стрімка інформатизація усіх ланок і рівнів освіти, що, в свою чергу, передбачає підготовку молодого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформатизованому суспільстві, підвищення якості, доступності, ефективності освіти та реалізацію освіти впродовж життя.

Проведений аналіз стану реального навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах дозволив виявити суперечність між вимогами суспільства до підготовки сучасного вчителя початкової школи, здатного до використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у своїй професійній діяльності, і практикою підготовки студентів. Під час навчання комп’ютер розглядають переважно як об’єкт вивчення, не акцентуючи увагу на тому, що він є потужним засобом навчання, використання якого допоможе вчителевi вирішувати дидактичні та методичні завдання на якісно вищому рівні.

На наш погляд, уміння використовувати ПК як засіб навчальної діяльності можуть слугувати одним із складових компонентів підготовки творчого вчителя.

Одним із напрямів підготовки вчителя початкових класів до використання інформаційних технологій є ознайомлення студентів з можливими варіантами програмного забезпечення:

навчальні програми з предметів: математика, українська мова, англійська мова, природознавство, музика, образотворче мистецтво;

програми універсального призначення для проведення тренувальних вправ або контролю знань учнів;

програми-шаблони для створення навчальних програм та методичного забезпечення уроку.

У ході нашого дослідження робота зі студентами організовувалася таким чином, щоб від репродуктивної діяльності майбутні фахівці переходили до творчої - розробки комп’ютерних дидактичних матеріалів (моделі, рисунки, схеми, таблиці, тощо).

На наш погляд, виготовлення студентами наочних посібників в електронному вигляді та накопичування банку даних наочних дидактичних матеріалів для подальшого їх пред’явлення у друкованому вигляді чи з екрана комп’ютера під час їх майбутньої професійної діяльності є важливим компонентом використання комп’ютера як дидактичного засобу навчання.

Використання комп’ютера як знаряддя автоматизації підготовки та пред’явлення традиційних наочних посібників повинне базуватися на знанні вчителями початкової школи методів і прийомів роботи зі стандартними програмними засобами: текстовими процесорами, графічними редакторами, пакетами підготовки презентацій. В операційній системі Windows реалізована широка гама інструментальних засобів для роботи з текстами, графічними об’єктами, механізми сполучення, переміщення, групування об’єктів різного виду та ін.

При самостійному проектуванні наочності студенти могли використовувати розроблені нами методичні рекомендації: систематизовані описи інструментарію програмних пакетів, дібрані характеристики та практичні поради щодо роботи з символами, таблицями, графічними об’єктами Word; створені алгоритми виконання послідовностей технологічних операцій для опрацювання навчального матеріалу. Використання таких рекомендацій відповідним чином спростить виготовлення будь-якого виду наочних посібників настільки, що створення комплексного документу, який може містити нестандартні символи і позначення, нелінійне розташування тексту, різні елементи оформлення: схеми, таблиці, рисунки, забере не більше часу, ніж введення і форматування простого тексту.

Студенти при виготовленні наочних посібників за допомогою комп’ютера повинні чітко усвідомити наступні види комп’ютерних інформаційних середовищ або форм відображення даних:

текстове інформаційне середовище. Текстове відображення даних характеризується сторінковою, абзацною, рядковою, символьною структурою. Подання текстових даних обумовлено їх введенням, редагуванням і форматуванням;

електронні таблиці - це прямокутна матриця клітинок таблиці, у кожній з яких можна зберігати числове, текстове значення, або графічний об’єкт. Особливість організації подання табличних даних в комп’ютері - це можливість швидкого редагування цих значень, а також зміна структури таблиці шляхом маніпуляції її рядками, стовпцями;

графічне середовище - графічне подання даних пов’язане або з екранним малюванням (за допомогою різних органів управління, наприклад, маніпулятора „мишка”), або з використанням різноманітних графічних об’єктів.

Таблиця 1

ДоданокДоданокСума

7 + 1 = 8

Сума

2 + 6 = 8

3 + 5 = 8

Наведемо кілька прикладів виготовлення і використання табличної наочності.

Таблиця 1 служить для розкриття взаємозалежності між результатом і компонентами дії додавання. Учням можна пропонувати: розглянути запис і прочитати, як називаються числа при додаванні; дати відповідь на запитання: “Що дістанемо, коли від суми відняти перший доданок? ”; навести власні приклади; з кожного прикладу на додавання скласти і записати в зошит два приклади на віднімання.

До таблиць-довідників належать таблиці, у яких відображені тривалість життя рослин (табл.2) і тварин, швидкості різних видів транспорту, середня норма витрат палива для деяких автомобілів на 100 кілометрів шляху, продуктивність праці машин і механізмів тощо. У таких таблицях можуть бути зображені названі предмети з числовими характеристиками. Дані цих таблиць учні використовують для складання текстових задач.


Таблиця 2

Назва дерев та кущівВік життя дерев та кущів
Горобина80 р.
Береза120 р.
Яблуня200 р.
Ясен300 р.
Горіх300-400 р.
Груша360-400 р.
Виноград100-250 р.
Верба100-150 р.

Вивчені учнями одиниці вимірювання часу систематизуються у вигляді таблиці (табл. 3).

Таблиця 3.

Одиниці часу

Позначаються скорочено

Співвідношення між одиницями часу

Секунда

с.

Хвилина

хв.

1 хв. = 60 с.

Година

год.

1 год. = 60 хв.

Добба

1 доба = 24 год.

Місяцьміс. 1 міс. = 30 або 31 день (у лютому 28 або 29 днів)

Рік

р.

1 звичайний рік - 365 діб 1 високосний рік - 366 діб

Століття

ст.

1 століття - 100 років

Орієнтуючись в існуючому обсязі програмних засобів навчального призначення та засвоївши методику їх використання у навчальному процесі, майбутні вчителі початкових класів зможуть гнучко поєднувати їх з традиційними методами навчання при поданні, поясненні та закріпленні навчального матеріалу.

Високі темпи оновлення програмних засобів і технологій вимагають від учителя постійного самовдосконалення та самоосвіти. Майбутній учитель початкової школи для забезпечення ефективного професійного саморозвитку повинен мати професійні знання, уміння та навички, умови для реалізації саморозвитку особистості.

Список літератури

1. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 7.2003. - С.3‑16.

2. Жук Ю.О. Характерні особливості поведінки у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 4, 2001. - 230 с.

3. Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Наук. метод. зб., вип. .8: Педагогіка / Редкол.: І.І. Мархель (гол. ред) та ін. - Одеса: Друк, 2001. - 242 с.

4. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до створення і використання комп’ютерної наочності // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2002. - Вип.8. - С.218-224.

Summary. The article deals with the process of usage of computer as a means of educational activity for training a creative teacher.

Key-words: personal computer, the teacher of primary school, means of educational activity, handout, illustration.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
136338
рейтинг
icon
5817
работ сдано
icon
2633
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
134549
рейтинг
icon
3017
работ сдано
icon
1323
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
89053
рейтинг
icon
1984
работ сдано
icon
1250
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
50 170 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
СПГУПТД
Работа по социологии выполнена на 100%.Без замечаний и исправлений.Огромное спасибо
star star star star star
БИТИ НИЯУ МИФИ
Спасибо большое !!!)))Все как просила ,быстро,качественно и недорого!на 5+++
star star star star star
РАНХиГС
Уже второй раз обращаюсь к Елене Павловне. Все вовремя и без замечаний)
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

решить 1 задачу

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 1 мар.

1 минуту назад

Численное решение краевой задачи для уравнения Пуассона

Диплом, Численные методы

Срок сдачи к 31 мая

1 минуту назад

Решить две задачи по торговому международному праву

Решение задач, Международное торговое право

Срок сдачи к 2 мар.

2 минуты назад

Творческое задание

Другое, история

Срок сдачи к 1 мар.

3 минуты назад

решить 7 задач

Решение задач, теоретическая механика

Срок сдачи к 17 мар.

4 минуты назад

Сформулировать бриф с описанием выдуманного бренда.

Презентация, Графика

Срок сдачи к 3 мар.

5 минут назад

Не принципиально

Отчет по практике, Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров

Срок сдачи к 6 мар.

6 минут назад

Презентация , 6 слайдов

Презентация, Математика

Срок сдачи к 3 мар.

6 минут назад

Эссе ( + презентация по теме эссе)

Эссе, История и культура стран первого иностранного языка

Срок сдачи к 31 мар.

6 минут назад

Решить задачу до 20:00 пятницы

Решение задач, Математический анализ

Срок сдачи к 1 мар.

7 минут назад

Провести анализ предприятия

Отчет по практике, Экономика и цифровые технологии

Срок сдачи к 4 мар.

7 минут назад

выполнение курсовой работы по заданиям

Курсовая, теплотехника

Срок сдачи к 15 мар.

7 минут назад

Решить ребус

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 1 мар.

7 минут назад

4 практических работы по стандартизации

Контрольная, Стандартизация

Срок сдачи к 24 мар.

7 минут назад

Решить 10 задач по функциональному анализу

Решение задач, функциональный анализ

Срок сдачи к 4 мар.

7 минут назад

Выполнить курсовую работу.

Курсовая, Основы проектирования

Срок сдачи к 15 мар.

8 минут назад

Сделать Реферат и решить две задачи .

Контрольная, Экономическая Теория

Срок сдачи к 5 мар.

8 минут назад

Решение примеров по высшей математике 02.03.2024 с 15:00 до 16:30(ориентировочно)

Онлайн-помощь, Высшая математика

Срок сдачи к 2 мар.

8 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно