Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Особливостi цiноутворення на свiтовому ринку

Тип Реферат
Предмет Международные отношения
Просмотров
1316
Размер файла
22 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Особливостi цiноутворення на свiтовому ринку

ОСОБЛИВОСТI ЦIНОУТВОРЕННЯ НА СВIТОВОМУ РИНКУ

План

1. Механiзм цiноутворення на свiтовому ринку.

2. Фактори, що впливають на свiтовi цiни.

3. Види цiновоi полiтики.


1) Економiчнi умови виробництва у кожному окремому нацiональному господарствi досить рiзнi. Незбiг рiвней технiчного оснащення господарства, квалiфiкацii працюючих, природних умов приводить до суттевих вiдмiн у середньому рiвнi продуктивностi працi.

Це означає, що витрати працi при виготовленнi одиницi однакової продукцiї по країнах будуть рiзнi. У кожної країни складається також свiй рiвень iнтенсивностi працi. Тому за один i той же промiжок робочого часу дiйснi витрати працi у рiзних країнах рiзнi.

Якщо ж обчислити, що при цьому рiзна i продуктивнiсть працi, то стане очевидним,що в окремих країнах в однаковий робочий час створюється рiзна величина вартостii рiзна кiлькiсть одиниць продукцiї. У кожної країни є свiй рiвень суспiльно необхiдних витрат працi на виробництво товарiв, визначаючих їх нацiональну вартiсть.

Iнтернацiональна вартiсть товара визначається суспiльно необхiдним часом, потрiбним для його виготовлення при середньо-свiтових суспiльно-нормальних умовах виробництва. Суспiльно необхiдний робочий час на виробництво одиницi товара буде витрачений працею середньосвiтовою iнтенсивностii продуктивностi.

В умовах розвиненого товарного виробництва в основi цiни лежить не вартiсть, а цiна виробництва, рiвна витратам виробництва,плюс середнiй прибуток. Витрати виробництва визначаються витратами як живоi працi, так i минулої працi. Поскiльки ефективнicть використання сировини, енергiї, устаткування у рiзних країнах рiзна, то частина нацiонарьних витрат виробництва, пов’язана з цими витратами також буде рiзна. Разом з тим рiзнi країни суттєво вiдрiзняються одна вiд одної не тiльки витратами живої працi, але й її оплатою,тобто нацiональними рiвнями заробiтної плати.

Теорiя факторiв виробництва, яка говорить про те, що цiна факторiв у рiзних країнах залежить вiд ступеню надiленостi ними країн, в дiйсностi вiдображає ту обставину, у промислово розвинених країнах бiльш эфективно використовуються елементи минулої працi, а у менш розвинених країнах в силу iсторичних умов i недостатньої зайнятостi населення складається низький рiвень заробiтної платнi.

Iнтернацiональна цiна виробництва, яка вдає з себе перетворену форму iнтернацiональної вартостi, з основою цiни з боку пропорцii, але у ринковому господарствi цiна складається пiд впливом попиту та пропозицiї. Продавець завжди зацiкавлений у пiдвищеннi цiни, а у той час,як покупець прямує купити товар за бiльш низькою цiною. Коли попит й пропозицiї зрiвнюють один одного, встановлюється рiвноважна цiна, яка припустима i для продавця, i для покупця. Цiна рiвноваги вiдповiдає крапцicхрещення кривих попиту i пропозицiї на графiку. Цю крапку iнколи за iменем англiйського економiста, сформулювавшого цю залежнiсть, називають «хрестом Маршала».

На рiвень яких витрат буде орiєнтуватися цiна в залежностiвiд вiдповiдностi попиту i пропозицii? Якщо попит дуже великий, то свiтова цiна може бути на рiвнiнайгiрших нацioнальних умов виробництва (навiть якщо їх частка на ринку незначна), що дозволить виробникам в цих країнах також виходити свiтовий ринок i отримати прибуток, у країнах з середнiми i особливо кращими умовами виробництва прибуток виробника буде значно високий, що буде стимулювати вклади капiтала у виробництво цього товара, рост виробництва. Це приведе дозниження цiни i встановлення її у свiтовому маштабi виробництва.

Якщо ж маса товарiв на свiтовому ринку значно привущує попит на них, свiтову цiну визначають товари, виготовленi у країнах з кращими умовами виробництва. Виробники у країнах з поганими, а також середнiми умовами виробництва будуть примушенi покинути свiтовий ринок. Зменшення пропозицiї постiйно приводить до зниження свiтової цiни iїї наближення до витрат при середнiх умовах виробництва.

На спiввiдношення попиту i пропозицiї на даний товар оказуть вплив пропозицiї на ринку працiiнших товарiв з цими ж споживацькими властивостями.

2). Хоча основою цiноутворення на свiтовому ринку єміжнародна цiна виробництва, це не означае, що споживацька вартiсть товара не вiдображається на цiні.Покупця товара наперед цiкавлять усi його споживацькi властивостi, та при iнших рiвних умовах вiн вiддасть перевагу товару з кращими властивостями. У процесi конкурентної боротьби на свiтовому ринку складаються не тiльки суспiльно необхiднi у свiтовому маштабi витрати (iнтернацiональна цiна виробництва), але i суспiльно необхiдна споживацька вартiсть товара. Вона вiдтворює з себе нормальну при данних умовах виробництва здiбнiсть цього товара задовольняти потреби людини у процесi особистого або виробницького споживання.

Свiтова цiна складається не тiльки на основiiнтернацiональної цiни виробництва та впливу попиту i пропозицiї. На цiноутворення впливає ще цiлий ряд факторiв.

Значний вплив на свiтовi цiни впливає зріст державного регулювання, а також протекцiонiстськi заходи у зовнiшнiй торгiвлi, рiзного роду кiлькiснi обмежування, митнi збори та iн., заважаючи зрiвнянню цiн на нацiональних та свiтових ринках. Таким же чином дiють i рiзнi внутрiшнi податки, особливо непрямi, якi набагато підвищують внутрiшнi цiни порівняно iз свiтовими. У той же час держава у цiлях збiльшення експорту виплачує експортнi премiї та здiйснюєiншi форми субсидирування експорту, що приводить до штучного заниження зовнiшньоторгових цiн на окремi товари. Державнi позики та субсидiї, якi отримали у пiслявоеннї роки широке поширення, також впливають на зовнiшньоторговi цiни, оскiльки при постачаннях товарiв за рахунок позик країни-кредитори, як правило, пiдвищують цiни. Фактором, який впливає на цiни свiтового ринку, стало мiжнародне державне регулювання, особливо пов’язане з розвитком захiдноєвропейської економiчноїiнтеграцiї. В СЕС здiйснюються спроби наднацiонального регулювання цiн в торговлi мiж країнами-учасниками. Це вiдноситься насамперед до цiн на сiльськогосподарську продукцiю.

Одним з найважливих факторiв, який оказує у сучасних умовах вплив на свiтовi цiни, стала НТР. Цей вплив сказується за двома напрямками. З одного боку, в умовах НТР ростуть продуктивнiсть працii ефективнiсть виробництва, що веде до заниження витрат працii вiдповiдно до заниження вартостi. З iншого боку, стають краще споживацькi властивостi товарiв, особливо промислових, як виробницького, так i особливого споживання. Покращення споживацьких властивостей, зв’язане з великими науковими та технiчними пошуками, ускладнення виробiв веде часто до збiльшення його вартостi в абсолютному вiдбиттi, однак значно збiльшується i його корисний ефект. Наприклад, якщо мова йде про машину, то росте її продуктивнiсть та знижуються експлуатацiйнi витрачання - при абсолютному збiльшеннi цiни машина стає значно дешевше. Прикладом такого роду вiдносного подешевшення можуть служити сучаснi лiтаки. Не дивлячись на те, що цiни лiтакiв зросли зрiвнянно з довоенним часом у десятки разiв, їх вiдносна вартiсть для споживача знизилась.

Таким чином, НТР призвела до вiдносного подешевшання промислової продукцiїiз рахунку на одиницю її корисного ефекта при можливому збiльшеннiїї абсолютноi вартостi. Ця особливiсть сучасного НТП не завжди ураховується, коли мова йде про динамiку свiтових цiн на промислову продукцiю. Часто рост iндексiв цiн на промислову продукцiю не ураховує збiльшення її корисного ефекту.

3)До числа основних видiв цiновоi полiтики вiдносяться:

1. стратегiя «зняття вершків» - передбачає продаж товара первiсно за дуже високими цiнами, що значно перевищують цiни виробництва, а потiм поступове їх зниження. Характерна для реалiзацiїтоварiв-новинок, щокористуються успiхом. Умови застосування: виробник прямує можливо скорiше окупити витрачання та отримати прибуток на ринку товарiв-аналогiв, висока цiна сприймаеться вiдповiдним сегментом ринка як належна. Ця стратегiя звичайно застосованадля умов низької еластичностi попиту або низької ефективностi маштабiв виробництва;

2. стратегiя «упровадження», «прориву» на ринок завдяки низьким цiнам. Завозимий на ринок товар має просту технологiю i технiчно нескладний. Стратегiя ефективна для товарiв з великим обсягом виробництва та великою еластичнiстю попиту. Пiсля виконання товаром «прориву» на ринок цiна його вертається до «нормального рiвню»;

3. стратегiя цiнового лiдера - встановлення цiни ведучою компанiєю-виробником та слiдування за цiєю цiною iнших фiрм. Вона має свої достоїнства та негативнi сторони для фiрм-послiдовникiв;

4. стратегiя диференцiйних цiн - використовується при легко сегментуємому ринку та високоїiнтенсивностi попиту; облiки сприйняття покупцями диференцiйних цiн, неможливостi продажу товарiв по низьким цiнам в сегментах, в яких продавець реалiзує товари по високим цiнам; покриттi додаткових витрачань по проведенню стратегiї диференцiйних цiн додатковими поступами у результатiїї проведення.

Стратегiя диференцiйних цiн дозволяє «поощряти» або «наказувати»рiзних покупцiв, стимулювати або стримувати продажи рiзних товарiв на рiзних ринках. Її рiзновиднiсть - стратегiя пiльгових i стратегiя дискримiнацiйних цiн.

До числа iнших цiнових стратегiй, якi використовуються виробниками на сучасному ринку, вiдносяться їх наступнi види :

1) єдиних цiн;

2) стабiльних, стандартних, незмiнних цiн;

3) нестабiльних, що змiнюються;

4) конкурентних цiн;

5) престижних цiн;

6) цiн масових закупок;

7) тiсного зв’язку рiвня цiн з якiстю товара.

У зовнiшньоторгових контрактах використовуються середньосвiтовi цiни, якi здiйснюються на основi конкурентних иматерiалiв.

Конкурентнi матерiали - оригiнали або копiї комерцiйних документiв, якi утримують цiни на аналогiчнi матерiали або данiдля визначення цiн.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
132745
рейтинг
icon
5750
работ сдано
icon
2603
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
129597
рейтинг
icon
2953
работ сдано
icon
1307
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
84433
рейтинг
icon
1947
работ сдано
icon
1230
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
47 267 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Кемеровский медецинский коледж
Спасибо Евгению за отличный Реферат ! Выполнил даже раньше заявленного срока, обращусь ещё...
star star star star star
Московский Университет имени С.Ю. Витте
Спасибо большое за работу!!! Задание было выполнено раньше срока.Замечаний к работе нет....
star star star star star
МИП
Благодарю, Людмила! работа сделана досрочно. Все требования соблюдены. Тема раскрыта полно...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Коммерция

Отчет по практике, Учебная практика

Срок сдачи к 25 дек.

только что

Подготовить проект

Доклад, Государственная Антикоррупционная Политика

Срок сдачи к 6 дек.

3 минуты назад
4 минуты назад
5 минут назад

Помощь в решение теста онлайн по машинному обучению

Тест дистанционно, Машинное обучение

Срок сдачи к 2 дек.

6 минут назад
7 минут назад

Написать академическое эссе

Эссе, технологии подготовки к проф экзамену

Срок сдачи к 6 дек.

9 минут назад

Колониальная торговля в xv-xviii в.

Презентация, история экономики

Срок сдачи к 9 дек.

10 минут назад

Написать Эссе на тему «Проблемы современного менеджмента и пути их...

Эссе, Управление деятельностью организации, менеджмент

Срок сдачи к 8 дек.

11 минут назад

Сделать контрольные работы 4 и 5 схема заданий 3 номер строки с данными 6

Контрольная, прикладная механика

Срок сдачи к 17 дек.

11 минут назад

Лабораторная, Химия биополимеров

Лабораторная, Химия биополимеров

Срок сдачи к 18 дек.

11 минут назад

Эссе по налогам

Эссе, Налоги и налогообложение

Срок сдачи к 6 дек.

11 минут назад

60 вопросов, продолжительность решения 1 час 10...

Онлайн-помощь, Уголовный процесс итоговый тест

Срок сдачи к 3 дек.

11 минут назад

Отчет по практике по предмету «сестринское дело»

Отчет по практике, сестринское дело

Срок сдачи к 4 дек.

11 минут назад

Выполнить лабораторные работы. Констрольные работы онлайн.

Лабораторная, Базы данных. Сети и телекоммуникации. Численные методы.

Срок сдачи к 31 дек.

11 минут назад

ответы на вопросы

Другое, инфокоммуниционные технологии и системы связи, теория связи

Срок сдачи к 9 дек.

11 минут назад

Решить бизнес-кейс

Лабораторная, бизнес-планирование

Срок сдачи к 9 дек.

11 минут назад

10 лабораторных работ по бизнес планированию

Бизнес-план, Бизнес планирование

Срок сдачи к 9 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно