Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Автоматизований аналіз злочинності

Тип Реферат
Предмет Информатика и программирование
Просмотров
686
Размер файла
22 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Автоматизований аналіз злочинності

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС

Курсова робота

з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»

на тему: «Автоматизований аналіз злочинності»

Харків р.


Зміст

Вступ

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

1.2 Формальна постановка задачі

1.3 Структура зберігаючих даних

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

3. Вихідний код програми

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Своєчасний аналіз злочинності надає правоохоронцям можливість швидко і достовірно розкрити злочин. Задачею курсової роботи є створення програми «Аналізатор злочинності в регіоні». Актуальність даної теми і там ясна, адже злочини існують вже досить давно і ще довго будуть існувати.

Я вибрав мову програмування Turbo Pascal для виконання даної задачі, з метою закріплення своїх навиків з програмування та швидкої реалізації та створення програми.


1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

Розробити програму-«Аналізатор злочинності в регіоні» для збереження та перегляду всієї інформації з даної теми.

- Введення і збереження інформації:

o Назва області

o Кількість вбивств

o Кількість зґвалтувань;

o Кількість державних зрад.

- Можливість редагування даної бази

- Організація пошуку за критеріями:

o Кількість вбивств

o Кількість зґвалтувань;

o Кількість державних зрад.

- Можливість перегляду всіх існуючих документів

o Перегляд скороченого варіанту бази

o Перегляд повного варіанту даних, які занесені до бази

- Можливість видалення всієї бази.

- Зручний інтерфейс для користувача

- Швидкість та простота роботи в даній програмі

1.2 Формальна постановка задачі

Вихідні дані:

А={А1 2 ,…,Аі}, де і=1..n, Аі – кожний окремий злочин.

В={В1 2 ,…,Ві}, де і=1..n, Ві - певна область

Таким чином маємо матрицю С=||Cij|| - вся сукупність відомостей про злочини.

Результат:

Множина Рij, яка формуються з вхідних даних а саме множини Сij

D={D1 ,D2 ,…,Dі} Dі =∑ Аі з кожного Ві

1.3 Структура зберігаючих даних

O – структура для збереження інформації

· No – назва певної області

· U – вбивства

· Y – зґвалтування

· K – крадіжок

· S – зради відчизні

Lis – процедура яка вконує аналіз та виводить його на екран

po4atik – виведення на екран пунктів меню

strila – управління курсором для вибору пункту меню

tread – малює рамочку

vx – занесення до файлу відомостей які вніс користувач

st – для видалення файлу


2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми3. Вихідний код програми

uses crt,dos;

type o=record

no:string[10];

u,y,k,s:integer;

end;

var st1,st2,st3,st4:string;

q,v:byte;

z:char;

f:file of o; pe:o;

{------------}

procedure ramo4ka (x1,y1,x2,y2,a,b:byte);

var i:integer;

begin

textbackground(a);

textcolor(b);

window (x1,y1,x2,y2);

write('Ъ');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Д');

end;

write('ї');

for i:=2 to (y2-y1)-1 do

begin

gotoxy(1,i);

write('і');

gotoxy(x2-x1+1,i);

write('і');

end;

write('А');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Д');

end;

write('Щ');

end;

{------------------------}

procedure newreadkey (var a:char;var b:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{------------------}

procedure po4atik(st1,st2,st3,st4:string);

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(3);

clrscr;

window (2,10,39,14);

textbackground(4);

clrscr;

gotoxy(1,4);

write(st1,st2,st3,st4);

end;

{------------------}

procedure strila(x,y:byte);

begin

gotoxy(x,y);

textbackground(0);

textcolor(14);

write(' | ');

gotoxy(x,y+1);

write('|/');

gotoxy(x,y+2);

write(' " ')

end;

{------------------}

procedure tread (var a:char;var b:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

procedure pamka (x1,y1,x2,y2:integer);

var i,c:integer;

begin

textcolor(1);

gotoxy(x1,y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x1+i,y1);

write(#205);

end;

gotoxy(x2,y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x2,y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy(x2,y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x2-i,y2);

write(#205);

end;

gotoxy(x1,y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x1,y1+i);

write(#186);

end;

end;

procedure vx;

var i,n:integer;

begin

window(1,1,40,25);

pamka(1,1,39,25);

window(2,2,38,24);

textbackground(2);

clrscr;

textcolor(0);

write('vvedi kol-vo oblastey- ');readln(n);

assign(f,'d:ret');

rewrite(f);

for i:=1 to n do

begin

seek(f,filesize(f));

clrscr;

writeln('Zapis- ',i+1);

write('vvedi nasvanie obl.- '); readln(pe.no);

write('vvedi kol-vo ubiystv- '); readln(pe.u);

write('vvedi kol-vo iznas. - '); readln(pe.y);

write('vvedi kol-vo kraj- '); readln(pe.k);

write('vvedi kol-vo samoybiystv- '); readln(pe.s);

write(f,pe);

end;

close(f);

end;

{.......................}

procedure lis;

var s,k,k1,s1,s2,s3,s4,min,s5,max,j,l,i:integer;

begin

window(1,1,40,25);

pamka(1,1,39,25);

window(2,2,38,24);

textbackground(2);

clrscr;

textcolor(0);

if fsearch('ret','d:')='' then

begin

textcolor(4);

writeln('FAil ne naiden');

end

else

begin

assign(f,'d:ret');

reset(f);

s:=0; s1:=0;s2:=0;s3:=0;s4:=0; min:=9999;max:=-9999;j:=0;l:=0;

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

s5:=0;

seek(f,i);

read(f,pe);

s5:=pe.u+pe.y+pe.k+pe.s;

if 5<min then

begin

min:=s5;j:=i;

end;

if s5>max then

begin

max:=s5;l:=i;

end;

s:=s+pe.u+pe.y+pe.k+pe.s;

s1:=s1+pe.u;

s2:=s2+pe.y;

s3:=s3+pe.k;

s4:=s4+pe.s;

end;

seek(f,j);

read(f,pe);

writeln('oblast-',pe.no,' imeet samiy nizkiy ur.prest');

seek(f,l);

read(f,pe);

writeln('oblast-',pe.no,' imeet samiy visokiy ur.prest');

writeln('obsh. kol prest - ',s);

writeln('obsh.kol ubiystv- ',s1);

writeln('obsh.kol iznas.- ',s2);

writeln('obsh.kol kraj- ',s3);

writeln('obsh.kol samoub.- ',s4);

close(f);

end;

readln;

end;

{..................}

procedure st;

var v:char;h:byte;

begin

window(1,1,40,25);

pamka(1,1,39,25);

window(2,2,38,24);

textbackground(2);

clrscr;

textcolor(0);

if fsearch('ret','d:')='' then

begin

textcolor(4);

writeln('FAil ne naiden');

end

else

begin

tread(v,h);

if v=#13 then

begin

assign(f,'d:ret');

erase(f);

write('STERTO');

end;

end;

readln;

end;

{==================}

begin

st1:='Informaciya';

st2:=' prosmotr';

st3:=' udalenie';

st4:=' Vihod';

po4atik(st1,st2,st3,st4);

strila(4,1);

q:=1;

repeat

newreadkey(z,v);

case v of

75:q:=q-1;

77:q:=q+1;

end;

case q of

0:q:=4;

5:q:=1;

end;

case q of

1: begin

if z=#13 then

vx;

po4atik(st1,st2,st3,st4);

strila(4,1);

end;

2: begin

if z=#13 then

lis;

po4atik(st1,st2,st3,st4);

strila(14,1);

end;

3: begin

if z=#13 then

st;

po4atik(st1,st2,st3,st4);

strila(24,1);

end;

4: begin

if z=#13 then

halt;

po4atik(st1,st2,st3,st4);

strila(32,1);

end;

end;

until z=#27;

readln;

end.


Висновок

В даній курсовій роботі була створена програма для аналізу злочинності в області. Даний продукт можливо застосовувати на практиці. Цією програмою я показав рівень своїх теоретичних та практичних знань.

Мовою програмування була обрана мова Turbo Pascal, для вдосконалення свої навичок програмування в цьому середовищі та швидкої і максимально ефективної розв’язки даної задачі.

Були підключені такі модулі як CRT та DOS.


Список використаної літератури

1. Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. – 188 с.

2. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. – X.,1995.

3. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
143605
рейтинг
icon
3072
работ сдано
icon
1329
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
140650
рейтинг
icon
5850
работ сдано
icon
2647
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
94648
рейтинг
icon
2020
работ сдано
icon
1266
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
53 030 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Работа была сделана досрочно! Все соответствует требованиям! Спасибо большое, Вениамин!
star star star star star
РУДН
работа выполнена очень быстро, очень качественно и исполнитель приятный человек спасибо!
star star star star star
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Спасибо вам огромное!!!😌 Вы уже не первый раз спасаете меня,когда мне это очень нужно . Р...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Производственная практика по бухгалтерскому учету

Отчет по практике, Бухгалтерский учет

Срок сдачи к 5 июня

только что

социальная сфера муниципального сектора

Курсовая, экономика государственного и муниципального сектора

Срок сдачи к 1 июня

только что

Помогите решить 3 практику

Лабораторная, Информатика

Срок сдачи к 30 мая

только что

Решить все рецепты, где подписано 37 фарм

Решение задач, технология изготовления лекарственных форм, Фармакология

Срок сдачи к 15 июня

только что

Написать все пины

Решение задач, ТОЭ

Срок сдачи к 30 мая

1 минуту назад

Итоговый тест по истории (ещё одному человеку)

Тест дистанционно, История

Срок сдачи к 31 мая

1 минуту назад

сделать хорошо

Презентация, они

Срок сдачи к 2 июня

1 минуту назад

Написать все пины

Решение задач, Информатика

Срок сдачи к 30 мая

1 минуту назад
1 минуту назад

Текст

Другое, Экономическая безопасность

Срок сдачи к 31 мая

1 минуту назад

Написать реферат на тему «Развитие внутреннего слуха у...

Реферат, Музыкальная психология

Срок сдачи к 3 июня

1 минуту назад

Написать все пины

Решение задач, Микросхемотехника

Срок сдачи к 30 мая

1 минуту назад

Нужны ёмкие и структурированные ответы на вопросы по...

Ответы на билеты, Источниковедение

Срок сдачи к 30 мая

2 минуты назад

Компоновочный чертеж

Чертеж, Чертежи

Срок сдачи к 4 июня

3 минуты назад

Итоговый тест по истории (Другому человеку)

Тест дистанционно, История

Срок сдачи к 31 мая

3 минуты назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно