Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Особливості економічної моделі США

Тип Реферат
Предмет Международные отношения
Просмотров
629
Размер файла
41 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Особливості економічної моделі США

Особливості економічної моделі США

План

Вступ

1. Основна частина

2. Економічна модель США

3. Роль держави в побудові економічної моделі США

4. Міфи про економічноі моделі США

Висновок

Література


Вступ

Незважаючи на загальний для всіх ринкових економік механізм функціонування, заснований на домінуванні приватної власності, співвідношенні попиту і пропозиції та дії сил конкуренції, економічний і соціальний розвиток будь-якої країни багато в чому визначається набором характерних рис, які формують специфіку тієї чи іншої ринкової моделі. Це і співвідношення ринку з державним регулюванням, і стан підприємницького клімату в країні, і панівний характер ставлення громадян до праці, і багато інших чинників, пов'язані з історією і традиціями держави. Досвід показує, що в сукупності ці фактори можуть відігравати чи не більш істотну роль, ніж базисні принципи ринкової економіки.

В основу економічної моделі США покладені система всебічного заохочення підприємництва, досягнення особистого успіху, збагачення найбільш активної частини населення. Завдання соціальної рівноваги при американській моделі не розглядається, пряме державне втручання в економіку незначно. Прийнятний рівень малозабезпечених груп населення, як і регулювання інших питань економіки забезпечується за рахунок перерозподілу частини національного доходу, а також податкових функцій. Національне господарство країни характеризується високим рівнем економічного добробуту.

Мета даної роботи:

Розглянути основні риси економічної моделі США;

Виявити рівень життя та економічного розвитку країни;

Визначити позицію Сполучених Штатів Америки у світовій економіці.

1. Основна частина

Моделі соціально-економічних процесів у різних країнах формувалися під впливом відповідних об'єктивних і суб'єктивних чинників розвитку суспільства, у тому числі під впливом розглянутих теоретичних концепцій. У кожній країні реалізувалися ті чи інші з цих концепцій, нерідко в певному поєднанні. Це знайшло втілення насамперед у моделях розвитку їх економіки і в чималій мірі визначило їх специфіку.

Економічна модель - це формалізований опис економічного процесу або явища, структура якого визначається його об'єктивними властивостями. Відображення економічного явища в певній економічній моделі грунтується на порівняльному аналізі, який полягає у фіксації досліджуваного явища і розгляді специфіки його розвитку в рамках світового господарства.

Основу будь-якої сучасної державної політики тієї чи іншої країни складає не взагалі ринкова економіка, а її національна модель. У соціально-економічному дослідженні поняття "національна економіка" передбачає:

Просторово визначену і національно специфічну організацію економічного життя;

Економічний потенціал країни;

Національний ринок, місце країни у світовій економіці;

Специфіку форм прояву універсальних економічних причинно-наслідкових зв'язків (зростання продуктивності і зниження трудомісткості виробів);

Підвищення частки заощаджень у міру зростання доходів;

Вплив експорту та імпорту на економічне зростання;

Ступінь державного втручання в економіку (від майже вільного ринкового господарства до його повного одержавлення);

Створення національного економічного порядку;

Традиції і національну психологію, що пояснюють поведінкові реакції членів суспільства.

Перераховані елементи необхідні для зведення економічної моделі тієї або іншої країни. Багато дослідників вважають, що визначальним чинником економічної моделі є менталітет. Дійсно, економічна наука має справу з соціумом, який має історичні традиції, національний характер і менталітет, політичні пристрасті і пристосовує до цих ознак інструментарій економічної політики. Сформувалися під впливом цих факторів системи настільки різні, що часом важко виділити їх економічну спільність.

2. Економічна модель США

Економічну модель США можна розділити на дві групи: традиційні та формують новий вигляд економіки.

До першої групи відносять риси, здавна притаманні американської економічної моделі:

Всіляке заохочення американським суспільством і державою підприємницької активності, сприятливий підприємницький клімат, громадська установка на досягнення успіху для кожної людини, незалежно від його походження та соціального статусу;

Відносно низький рівень перерозподілу ВВП через державний бюджет (менше 17-18% через федеральний і близько 30% через консолідований бюджет, тобто набагато менше, ніж у більшості інших розвинених країн);

Відносно низький питома вага держави у виробленому ВВП (близько 12%). Державна власність представлена лише в атомній енергетиці, у виробничій інфраструктурі (мости, дороги, трубопроводи), в освіті та охороні здоров'я;

Більш обмежене, ніж у багатьох інших розвинених країнах, але дуже ефективне державне втручання в економіку;

Висока трудова мораль, багато в чому заснована на протестантській етиці, працьовитість і віра більшості громадян у власні сили.

економічна модель америка

Дані характеристики є основою американської ліберальної економічної моделі. Але в останні десятиліття великого значення набувають нові риси економічної моделі, пов'язані з розвитком науково-технічної революції. Зокрема, одна з найважливіших особливостей сучасного економічного розвитку США - орієнтація на гнучке, диверсифіковане і дрібносерійне виробництво, здатність адаптуватися до швидко змінюваних потреб економіки і населення. Це досягається за рахунок використання і в матеріальному виробництві, і в сфері послуг новітніх технологій, заснованих на мікропроцесорах, мікроелектроніці, програмованої автоматизації та біо інженерії.

Ще одна принципова риса, що характеризує стан американської економіки, - підвищення рівня її науко ємності. Він визначається, з одного боку, загальним збільшенням витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), вдосконаленням їх структури та кадрового забезпечення, а з іншого - становленням і виділенням групи галузей економіки, виробничі результати яких надзвичайно сильно залежать від витрат на НДДКР. Загальний обсяг витрат на НДДКР у США перевищив у 2005 р. $ 280 млрд. (близько 2,7% ВВП) - це рекордний за всю історію країни рівень. При цьому витрати на цивільні НДДКР склали 2,2% ВВП. На частку США припадає близько 46% всіх витрат на НДДКР у розвинених країнах світу.

Якісно новою рисою зрушень у суспільному виробництві США на початку ХХІ ст. стала роль сформувалася всеосяжної інформаційної інфраструктури. Її принципова значення полягає в тому, що вона стала найважливішим і необхідним елементом всієї виробничої інфраструктури. Без неї ефективне функціонування економіки та суспільства в даний час неможливо.

В основі інформаційної інфраструктури лежить створення комплексної індустрії обробки інформації на базі новітньої електронної техніки і засобів зв'язку. На частку США на початку ХХІ ст. припадало понад 40% всіх працюючих у світі комп'ютерів. Все більш помітну роль в економіці відіграє Інтернет: за оцінками, обсяг комерційних угод через Інтернет в 2003 р. досяг $ 1,3 трлн. Помітних масштабів розвитку досягла принципово нова галузь - спеціалізовані комп'ютерні послуги, які представляють більше 80 тис. фірм.

Ще одна дуже важлива особливість економічного розвитку США і їх економічної моделі - роль і масштаби сфери послуг, що не мають аналогів в інших розвинених країнах. Про роль сфери послуг в економіці США говорить вже те, що на початку 2000-х рр. тут було зосереджено близько 80% зайнятих (причому, понад 85% всіх кадрів вищої кваліфікації), близько 40% основних виробничих фондів, створювалося близько 80% ВВП.

Значення сфери послуг, однак, аж ніяк не вичерпується зростанням її частки у ВВП і концентрацією в ній ресурсів і капіталу. Багато галузей послуг придбали ключове значення для функціонування економіки в довгостроковому плані, стали "локомотивами" науково-технічного та соціально-економічного розвитку країни. У першу чергу, це стосується розвитку науки і наукового обслуговування, освіти та охорони здоров'я, збільшення різноманітності професійних послуг, зв'язку, інформаційного обслуговування і т.д. Ці галузі також вносять головний внесок у розвиток людського чинника, який придбав особливе значення у сучасній високорозвиненій економіці.

Сучасна економічна модель зазнає істотні зміни, пов'язані з відносинами власності. Ключовою рисою домінуючого приватного сектора господарства є еволюція структури виробничого капіталу. На початку ХХІ ст. близько 90% усіх доходів в економіці створювалося в корпоративному секторі господарства, частка якого у створенні ВВП в порівнянні з 1970 р. зросла на 20 процентних пунктів. Таким чином, корпоративна приватна власність стала в США переважною в порівнянні з іншими формами приватної власності (партнерство, індивідуальна приватна власність) і проявила себе як найбільш ефективна з точки зору залучення додаткових капіталовкладень, можливостей використання новітніх управлінських методів, підвищення продуктивності праці та вдосконалення трудових відносин. Набули поширення і зайняли свою нішу на ринку і нові форми приватної власності: компанії, що належать інвесторам (понад 80% акціонерного капіталу корпоративного сектора країни) або працівникам (8%); компанії, що належать споживачам, а також неприбуткові організації (разом - решту 12% акціонерного капіталу).

Чималі зміни відбулися й у механізмі функціонування різних ринків. Характерною рисою американської економічної моделі, що впливає на функціонування ринку праці та трудові відносини, є тенденція зниження рівня охоплення працівників профспілками. Тільки за останні 12 років вона зменшилася з 0,1% в 1983 р. до 1,5% у 2005 р. Це робить ринок більш мобільним внаслідок зменшення впливу профспілок на процес укладення колективних договорів, зайнятість і рівень заробітної плати.

Відчутні зміни відбулися у функціонуванні товарних ринків і в динаміці економічного циклу. Розповсюдження інформаційних технологій революціонізувало, наприклад, всю систему управління матеріальними запасами: ці технології дозволяють уникати пере накопичення запасів і таким чином зменшують матеріальну основу пере накопичення виробничого капіталу в цілому. Як наслідок, зазнав зміни економічний цикл, що, безсумнівно, призвело до принципових зрушень у всьому механізмі відтворення. У останні 50 років економічні спади стали набагато менш хворобливими для американської економіки. Так, 14 циклічних спадів у період з 1900 р. по 1953 р. означали в середньому втричі більші втрати ВВП, ніж наступних криз. Періоди підйому в рамках одного циклу збільшилися майже вдвічі - з 2,5 років у 1900-1953 рр. до 5 років в подальшому. Одночасно період спаду виробництва скоротився в останні п'ять десятиліть з 17 до 11 місяців.

Поряд з впровадженням інформаційних технологій і впливом науково-технічного прогресу в цілому, найважливішим чинником змін механізму циклу стало і державне регулювання економіки, зокрема, стабілізуюча роль фіскальної та грошово-кредитної політики. Маніпулювання розмірами податкових надходжень до бюджету, а також регулятори грошово-кредитної політики - облікова ставка Федеральної резервної системи, норми обов'язкового резервування комерційних банків, операції на відкритому ринку з державними цінними паперами - дозволяють в потрібний момент помітно знижувати "перегрів" економіки або, навпаки, стимулювати її зростання. В цілому вся сукупність дій держави в економічній і соціальній сфері дозволяє розглядати його як важливий системо утворюючий елемент економічної моделі.

3. Роль держави в побудові економічної моделі США

Характерна риса економічної моделі США початку ХХІ ст. - Дедалі більша орієнтація бюджету на вирішення соціально-економічних завдань. Частка витрат федерального бюджету на соціальні цілі, включаючи розвиток людського капіталу (освіта, охорона здоров'я), соціальне страхування та соціальна виплата перевищила в 2005 р.60%; частка цих витрат у консолідованому бюджеті ще вище. Позірна протиріччя між соціальною орієнтацією бюджету та загальної досить низькою часткою перерозподілу національного доходу через федеральний і консолідований бюджет пояснюється досягненням якогось оптимуму між економічними і соціальними цілями макроекономічної політики та шляхів їх реалізації.

Констатуючи досить високу ефективність сучасного державного регулювання в США, необхідно відзначити його якісно нову особливість - прагнення знайти оптимальну пропорцію між ринком і державним втручанням незалежно від відмінностей в ідеологічних і політичних поглядах тієї чи іншої американської адміністрації.

Основні підходи Дж. Буша до економічної моделі були чітко визначені ним під час його першої президентської кампанії. Квінтесенцією їх було істотне зниження податків (як прибуткових індивідуальних, так і податків на прибутки корпорацій) і всіляке заохочення підприємництва. Треба визнати, що в більш широкому контексті економічна стратегія республіканців мало чим відрізнялася від економічних пріоритетів демократів. Основні пункти економічної стратегії республіканців:

прискорення економічного зростання за рахунок підтримки сприятливого підприємницького клімату (в тому числі шляхом зниження податків), використання податкових пільг, активне маніпулювання інструментами грошово-кредитного регулювання;

прискорення науково-технічного прогресу за рахунок активної інноваційної політики (шляхом введення податкових пільг та амортизаційної політики) і масштабної державної підтримки фундаментальної науки;

здійснення масованих інвестицій в "людський капітал", тобто зростання державних витрат у сфері освіти, перепідготовки робочої сили та охорони здоров'я, а також заохочення витрат приватного сектора економіки на ці цілі (невипадково витрати федерального бюджету на соціальні та економічні цілі, включаючи освіту та охорону здоров'я, перевищили 62% всіх бюджетних витрат, а їх частка в консолідованому бюджеті ще вище);

забезпечення соціальної функції держави через оптимізацію програм у сфері пенсійного та медичного страхування і допомоги, підтримка сімейних цінностей;

нарощування позитивного ефекту від інтеграції американської економіки в світове господарство і від глобалізації світової економіки;

поліпшення стану навколишнього природного середовища, вдосконалення екологічних регуляторів, вироблення відповідної політики у зв'язку із змінами світового клімату.

Дж. Буш підкреслював, що саме його економічна модель і перш за все прийнятий закон про зниження податків протягом 10 років на $ 1,35 трлн. дозволили вивести країну з економічної кризи і надалі будуть стимулювати її економічне зростання.

Критики нової економічної моделі США вважають, що пропоновані реформи розмивають і знижує соціальні гарантії. Очевидно, що соціальні проблеми, пов'язані з грубими політичними розрахунками, ставлять проблеми соціального страхування на чільне місце всієї соціально-економічної стратегії держави.

4. Міфи про економічноі моделі США

Велика рецесія дозволяє перевірити на відповідність дійсності деякі широко поширені переконання з приводу економіки США, які протягом останніх декількох десятиліть були джерелом безлічі проповідей. Цього слід було очікувати, оскільки Сполучені Штати стали епіцентром урагану грубих політичних прорахунків, які призвели до світової рецесії.

Працівники Центру економічних і політичних досліджень Джон Шмітт і Натан Лейн показали, що США не є країною малого бізнесу, як їх постійно прикрашають для передвиборчих промов і передовиць. Якщо подивитися, який відсоток від загального числа працюючих працює на власному підприємстві, або який відсоток промислових робітників або працівників високотехнологічних галузей зайнятий у малих підприємствах, то виявиться, що США займають останнє місце або поруч з ним серед країн з високим рівнем доходів.

Як зазначив економіст Пол Кругман, прочитавши це дослідження, "помер ще один американський міф". На мою думку, це дійсно так. Як відзначають і автори дослідження і сам Кругман, існує правдоподібне пояснення невисоких показників США у змаганні малого бізнесу: відсутність національної системи медичного страхування. Існує досить ризиків, пов'язаних з початком своєї справи замість роботи за наймом, але європейцям не потрібно турбуватися про те, що вони збанкрутують через відсутність медичної страховки.

Також є міфами та інші уявні переваги "економічного динамізму" Америки. Більшість людей думають, що в Америці більше економічної мобільності, ніж у Європі. США знову ближче до останнього місця в цій категорії серед багатих країн, наприклад, якщо оцінювати по відсотку домогосподарств з низькими доходами, які щорічно покидають цей статус (малозабезпечених). Ідея про те, що Сполучені Штати більш "конкурентоспроможні на зовнішніх ринках", з економічної точки зору вже багато десятиліть не має під собою підстав, оскільки визначається найбільш очевидним показником: зовнішньоторговельним дефіцитом, який в 2006 році досяг максимуму в 6% ВВП. (Протягом цієї рецесії цей показник різко впав з пікового значення, але коли економіка відновиться, буде різкий стрибок). До недавнього часу широко поширена серед провідних експертів та осіб США, які визначають політику, таких як Алан Грінспен, ідея про те, що менш регульована, більш "сприятлива для ринку" фінансова система цієї країни була більш інноваційної та ефективної зазнала краху разом з лопнули "бульбашкою "на ринку нерухомості розміром в 8 трильйонів доларів.

З іншого боку, більшість американців платять високу ціну за встановлені заходи, які приносять ці міфічні успіхи. Американцям дісталася сумнівна честь бути єдиною "країною без відпусток" (тобто без встановленого законом оплачуваної неробочого часу) і, звичайно, вони мають на кілька тижнів менше реальних вихідних на рік, ніж європейці. Збанкрутіла система охорони здоров'я, яка обходиться майже в два рази дорожче на людину, ніж у країнах з тим же рівнем життя, дає гірші результати, якщо вимірювати її тривалістю життя або дитячою смертністю. Америка майже на самому першому місці в плані нерівності серед країн з високим рівнем доходів, і на одному з останніх місць у відношенні політики відпустки по догляду за дитиною і сплаченого відпустки через хворобу. Список довгий.

Ніколя Саркозі домігся успіху на президентських виборах у Франції, стверджуючи, що французи не можуть дозволити собі держава загального добробуту, і їм доведеться погодитися на серію реформ, які зроблять французьку економіку більш "динамічною", як у Сполучених Штатах. Ці реформи включали скорочення податків для багатих і зміни у трудовому законодавстві, які спрощують роботодавцям звільнення людей. Багато французів тепер жалкують, що вони проголосували за цього хлопця, і дуже раді, що більш захищені від спустошуючої рецесії, ніж більшість американців. Звичайно, вони також могли б використовувати більше економічних стимулів, але тим фактом, що цього не відбувається, вони зобов'язані неліберальної політиці свого власного уряду і Європейського Союзу, особливо Європейського Центрального Банку.

Є ще одна сфера, де порівняння між американською та європейською моделлю має серйозні наслідки для майбутнього планети: це зміна клімату. "Стара Європа" використовує приблизно вдвічі менше енергоресурсів на душу населення в порівнянні зі Сполученими Штатами. Велика частина цієї різниці пов'язана з тим, що європейці в останні десятиліття набагато більше використовували своє підвищення продуктивності у формі зрослого дозвілля, а не працювали стільки ж (або більше) годин для того, щоб більше споживати.

За оцінкою дослідників даного питання, США могли б споживати приблизно на 20% менше енергії, якщо б тривалість робочого дня була, як у 15 країнах-членах ЄС. Це зробило б значний вплив на вуглецеві викиди в світі. До того ж, коли світова економіка вийде з кризи, ряд країн із середнім рівнем доходів у доступному для огляду майбутньому наблизяться до статусу країн з високим рівнем (Південна Корея і Тайвань вже досягли цього). Чи оберуть вони американську чи європейську модель, надасть ще більший вплив на зміни світового клімату.

Великі ЗМІ в Європі та Сполучених Штатах зіграли важливу роль, протягом багатьох десятиліть допомагаючи політикам найкращим чином використовувати економічну міфологію для того, щоб проштовхувати політичний курс в руйнівному економічно і соціально напрямку по обидві сторони Атлантики. Поки ще не ясно, наскільки Велика рецесія вплине на мислення та висвітлення подій цими впливовими інститутами.

Висновок

Отже, становлення і розвиток, вироблення особливостей економічної моделі США супроводжувалися чергуванням періодів посилення ринкового конкурентного механізму з періодами державного регулювання економіки. Незважаючи на традиційну прихильність до цінностей економічної та особистої свободи, більшість американців розділяло в період кейнсіанства багато положень теорії і практики соціально відповідальної держави або так званої держави загального благоденства.

З початку 80-х рр. стало очевидним, що роль держави в ринковій економіці має межі, що воно не повинне пригнічувати основи ринкового механізму, конкуренцію, самостійність товаровиробників, порушувати виправдані пропорції між накопиченням і споживанням.

В останні десятиліття, і особливо в 90-і рр. XX ст., Можна було констатувати зниження частки державних витрат в економічному зростанні, обумовлене, з одного боку, посиленням ринкових сил в економіці, упором на всебічний розвиток і заохочення підприємництва, а з іншого - факторами геополітичного плану (закінченням "холодної війни", можливістю зменшення витрат на військові потреби).

Була визнана роль держави в побудові економічної моделі США в XXI ст.:

Подальша стабілізація зростання економіки, вироблення збалансованої макроекономічної політики з метою досягнення сталого розвитку з урахуванням екологічних і соціальних вимог;

Сприяння зростанню продуктивності праці в здійсненні інноваційної політики, перш за все щодо прискореного розвитку НТР і в першу чергу фундаментальної науки, підтримки інформаційних технологій;

Всебічне сприяння розвитку освіти та підвищення кваліфікації робочої сили, посилення його впливу на економічне зростання і рівень життя американців;

Забезпечення соціальної функції держави за допомогою оптимізації програм у сфері пенсійного та медичного страхування і допомоги, підтримка сімейних цінностей;

Реалізація позитивного ефекту від глобалізації американської економіки.

Але і одночасно з цим, економічна модель США сильно деформована. Прикладом може послужити війна в Іраку, яка змінила характер розподілу ризиків: не приватний капітал, а саме держава, покликана представляти публічні інтереси, стало найбільш активним агентом в ринкових операціях. Активні військово-політичні інтервенції вимагають збільшення федеральних витрат, а отже, збільшення податкового тягаря і більш активного втручання держави в економічне життя країни. Суперечливість такої позиції відображає коливання всередині політичної еліти.

Також велика кількість американців вважають, що економічна модель США складається з грубих політичних прорахунків, що призвело до великого розриву в доходах багатих і бідних, низькому рівню соціальної віддачі на вкладений капітал.

Література

1. Агапова Т.А., Серьогіна С.Ф. Макроекономіка: Підручник / Під загальною ред. А.В. Сидоровича. - М.: МГУ, ДІС, 1997.

2. Анікін А.В. Економіка США на кінець століття: підсумки та проблеми // Світова економіка і міжнародні відносини, № 11, 1998.

3. Богачова О.В. Економічний підйом у США - друге дихання // Світова економіка і міжнародні відносини, № 3, 1997.

4. Бункин М.К., Семенов В.А. Макроекономіка (основи економічної політики): Підручник. - М.: ДІС, 1997.

5. Клінов В.Г. Економічне зростання США: ретроспектива і перспектива // США економіка, політика, ідеологія, № 7, 1998

6. Курс економічної теорії. Загальні основи. Мікроекономіка. Макроекономіка. Перехідна економіка: Учеб. Посібник / За ред. А.В. Сидоровича. - М.: ДІС, 1997.

7. Люсов О.М. Моделі ринкової економіки // Гроші і кредит, № 1, 2000

8. Рогов С.М. Американська держава напередодні третього тисячоліття. // США економіка, політика, ідеологія, № 11, 1998.

9. Супян В.Б. "Економічні стратегії - Центральна Азія", № 4-2007, стор 20-29


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
143605
рейтинг
icon
3072
работ сдано
icon
1329
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
140650
рейтинг
icon
5850
работ сдано
icon
2647
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
94648
рейтинг
icon
2020
работ сдано
icon
1266
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
53 030 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Работа была сделана досрочно! Все соответствует требованиям! Спасибо большое, Вениамин!
star star star star star
РУДН
работа выполнена очень быстро, очень качественно и исполнитель приятный человек спасибо!
star star star star star
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Спасибо вам огромное!!!😌 Вы уже не первый раз спасаете меня,когда мне это очень нужно . Р...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Производственная практика по бухгалтерскому учету

Отчет по практике, Бухгалтерский учет

Срок сдачи к 5 июня

только что

социальная сфера муниципального сектора

Курсовая, экономика государственного и муниципального сектора

Срок сдачи к 1 июня

только что

Помогите решить 3 практику

Лабораторная, Информатика

Срок сдачи к 30 мая

только что

Решить все рецепты, где подписано 37 фарм

Решение задач, технология изготовления лекарственных форм, Фармакология

Срок сдачи к 15 июня

только что

Написать все пины

Решение задач, ТОЭ

Срок сдачи к 30 мая

1 минуту назад

Итоговый тест по истории (ещё одному человеку)

Тест дистанционно, История

Срок сдачи к 31 мая

1 минуту назад

сделать хорошо

Презентация, они

Срок сдачи к 2 июня

1 минуту назад

Написать все пины

Решение задач, Информатика

Срок сдачи к 30 мая

1 минуту назад
1 минуту назад

Текст

Другое, Экономическая безопасность

Срок сдачи к 31 мая

1 минуту назад

Написать реферат на тему «Развитие внутреннего слуха у...

Реферат, Музыкальная психология

Срок сдачи к 3 июня

1 минуту назад

Написать все пины

Решение задач, Микросхемотехника

Срок сдачи к 30 мая

1 минуту назад

Нужны ёмкие и структурированные ответы на вопросы по...

Ответы на билеты, Источниковедение

Срок сдачи к 30 мая

2 минуты назад

Компоновочный чертеж

Чертеж, Чертежи

Срок сдачи к 4 июня

3 минуты назад

Итоговый тест по истории (Другому человеку)

Тест дистанционно, История

Срок сдачи к 31 мая

3 минуты назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно