Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Сільські селищні міські ради органи місцевого самоврядування

Тип Реферат
Предмет Государство и право
Просмотров
792
Размер файла
19 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Сільські селищні міські ради органи місцевого самоврядування

Коломийський коледж права і бізнесу

Сільські, селищні, міські ради –

органи місцевого самоврядування

Виконав: Гріздак

Василь Васильович

Коломия, 2001 р.


1. Порядок формування, функції і загальна компетенція місцевих рад народних депутатів

Порядок формування Рад

Ради народних депутатів формуються з депутатів, обраних відповідно до Закону України “Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів України”.

Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як трьох чвертей депутатів від встановленої Радою попереднього скликання кількості депутатських мандатів.

Строк повноважень Рад – п’ять років.

Функції Ради

Ради народних депутатів у межах своєї компетенції самостійно вирішують усі питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, які проживають на їх території, та державних інтересів, проводять у життя рішення вищестоящих органів державної влади, забезпечують додержання законності і правопорядку.

Ради забезпечують комплексний соціально-економічний розвиток на своїй території, та державних інтересів, проводять у життя рішення вищестоящих органів державної влади, забезпечують додержання законності і правопорядку.

Ради забезпечують комплексний соціально-економічний розвиток на своїй території, здійснюють керівництво підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами, які є їх комунальною власністю.

Інші (не передбачені законами України) функції здійснюються Радами виключно на основі угод з іншим державними органами та органами місцевого самоврядування за умови додержання законних прав підприємств (об’єднань), організацій, установ і громадян.

Загальна компетенція Рад

Ради народних депутатів є правомочними розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені законодавством України до відання місцевого самовряду­вання, а також утворюваних ними органів.

Ради утворюють свої виконавчі, розпорядчі та інші органи, самостійно встановлюють структуру, штати, затверджують фонд і умови оплати праці їх працівників відповідно до чинного законодавства.

Ради мають право утворювати і реорганізовувати утворені ними територіальні та між територіальні, галузеві і міжгалузеві органи управління, встановлювати їх компетенцію відповідно до законодавства України.

Рішення Рад, їх виконавчих і розпорядчих органів, прийняті в межах своєї компетенції, є обов’язковими для виконання відповідно нижчестоящими Радами, їх виконавчими і розпорядчими органами. всіма розташованими на території Ради підприємствами, організаціями і установами, кооперативними та іншими громадськими організаціями, їх органами, а також посадовими особами і громадянами. Рішення Ради не повинні суперечити Конституції України і чинним законам.

Рада має право порушувати питання перед нижчестоящою Радою про скасування прийнятого нею рішення. Нижчестояща Рада у місячний строк розглядає цю пропозицію на сесії. Прийняте нею рішення є остаточним, якщо воно не суперечить чинному законодавству.

Рада та їх виконавчі комітети є юридичними особами, мають гербову печатку і кутовий штамп за зразком, який затверджується Президією Верховної Ради України, рахунки в установах банків.

Повноваження в галузі бюджету і фінансів

Сільська, селищна, міська Рада народних депутатів:

1) самостійно розробляє і затверджує бюджет, при необхідності вносить до нього зміни; розподіляє бюджетні кошти по статтях видатків, затверджує звіт про виконання бюджету;

2) встановлює місцеві податки, збори і мита в межах, визначених законом, а також тарифи по оплаті побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, якщо ці тарифи не встановлені вищестоящими органами влади і управління;

3) організує через державну податкову інспекцію стягнення податків, зборів, надходження інших фінансових коштів, передбачених законом;

4) вносить пропозиції і дає згоду на заміну платежів підприємств, організацій і установ у бюджет передачею в розпорядження Ради певної продукції, матеріалів, виконанням робіт або наданням послуг;

5) фінансує виконання підприємствами, які не входять до складу місцевого господарства, на договірній основі місцевих замовлень на виробництво продовольчих і непродовольчих товарів, надання послуг населенню, а також пов’язаних з будівництвом та реконструкцією об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури;

6) може одержувати кошти з інших бюджетів у вигляді дотацій, субвенцій або субсидій, які мають цільовий характер або спрямовані на збалансування бюджету, виходячи з нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;

7) здійснює з бюджету фінансування витрат на утримання належних раді організацій і закладів народної освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізкультури і спорту, свого апарату, а також витрат, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустрою і побутового обслуговування населення, збільшенням виробництва товарів народного споживання, проведенням природоохоронних заходів та заходів щодо зміцнення охорони громадського порядку;

8) утворює в складі бюджету резервний фонд, а також затверджує розміри оборотної касової готівки для покриття тимчасових касових розривів, передбачає в бюджеті виділення сум, необхідних для повернення кредитів і оплати процентів по них, а також субсидій;

9) має право збільшувати понад встановлені норми видатки на утримання соціально-культурних закладів, включаючи надбавки до заробітної плати їх працівників, на охорону природи, встановлювати додаткові пільги і допомогу малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім’ям, престарілим та інвалідам, а також особам, які постраждали від стихійного лиха;

10) здійснює контроль за додержанням фінансової дисципліни і зобов’язань по платежах у бюджет підприємствами, організаціями і установами;

11) має право видавати позики з метою сприяння соціально-економічному розвитку території, брати участь наявними в її розпорядженні коштами у творенні і діяльності фінансово-кредитних установ на акціонерній або пайовій основі;

12) може за згодою підприємства, колгоспів, кооперативів, організацій та установ, які не входять до складу місцевого господарства, населення об’єднувати їх кошти, а також бюджетні і позабюджетні кошти Ради на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на природоохоронні заходи;

13) може об’єднувати на договірних засадах кошти бюджетів інших територій для вирішення спільних питань;

14) сприяє роботі органів державного страхування, надає окремим громадянам пільги по обов’язковому державному страхуванню.

Міська Рада випускає місцеві позики, встановлює відрахування у районні в місті бюджети.

Повноваження щодо забезпечення законності,

прав, свобод і законних інтересів громадян

Сільська, селищна, міська Рада народних депутатів:

1) забезпечує на своїй території додержання Конституції України та чинних законів, а також актів вищестоящих органів державної влади і управління, захищає права, свободи і законні інтереси громадян;

2) має право звертатися до суду або державного арбітражу з позовом про визнання недійсними актів органів державного управління, місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, колгоспів і кооперативів, які порушують права та законні інтереси громадян, а також обмежують встановлені законом повноваження відповідної Ради, і до прийняття рішення судом або арбітражем зупиняти дію таких актів;

3) здійснює у випадках стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, порушення громадського порядку передбачені законом особливі заходи, пов’язані з врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей, підтриманням порядку; організує проведення протипожежних заходів;

4) контролює додержання законодавства про свободу совісті і релігійні об’єднання;

5) веде облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на її території; забезпечує додержання правил паспортної системи;

6) реєструє статути (положення) добровільних товариств та інших добровільних об’єднань громадян, органів територіального громадського самоврядування населення, які створюються і діють відповідно до чинного законодавства у межах її території;

7) забезпечує розгляд звернень громадян, перевіряє стан цієї роботи в органах територіального громадського самоврядування, на підприємствах, в колгоспах, організаціях і установах, розташованих на її території;

8) організує правову роботу на підприємствах, в колгоспах, організаціях і установах, які належать до її комунальної власності; здійснює заходи щодо правового виховання населення.

Міська Рада (міста обласного підпорядкування) приймає відповідно до законодавства України рішення, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, з питань боротьби із стихійним лихом і епідеміями, а також рішення з питань боротьби з епізоотіями.

Міська Рада (міста республіканського підпорядкування) встановлює правила, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, з питань благоустрою території міста та інших населених пунктів, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на колгоспних ринках, визначає час, у який забороняється порушувати тишу в громадських місцях.

Міська Рада керую роботою органів запису актів громадянського стану, нотаріату та державного архіву.

Сільська, селищна Рада вчиняє нотаріальні дії, реєструє акти громадянського стану.

Література:

· “Нове законодавство України”


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
146580
рейтинг
icon
3109
работ сдано
icon
1344
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
142254
рейтинг
icon
5881
работ сдано
icon
2654
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
95082
рейтинг
icon
2030
работ сдано
icon
1273
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
53 940 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
РГСУ
Получила за реферат 38 из 40 баллов. Огромное спасибо за работу, без доработок и досрочно....
star star star star star
Московский Университет имени С.Ю. Витте
Спасибо огромное за качественно выполненную работу!!!Работа была выполнена как всегда рань...
star star star star star
ТОГУ
Очень хороший исполнитель советую всем! Две работы выполнил и обе на отлично. Спасибо боль...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

онлайн тест

Онлайн-помощь, иностранный язык

Срок сдачи к 31 июля

1 минуту назад

Решить 3 задачи по психологии

Решение задач, Психология

Срок сдачи к 24 июля

2 минуты назад

Отчет, НПС №41

Отчет по практике, Нефтегазовое дело

Срок сдачи к 17 июля

2 минуты назад

Тема: анализ предвзятости в моделях gpt и методы её уменьшения

Курсовая, Искусственный интеллект

Срок сдачи к 18 июля

2 минуты назад

лаб №2.2 измерение

Лабораторная, Геодезия

Срок сдачи к 15 июля

4 минуты назад

Нестандартные отели, 40страниц, больше книг, сайтов

Курсовая, туризм

Срок сдачи к 16 июля

4 минуты назад

2. Изучить заданную статью https://www. mdpi

Реферат, компьютерные сети

Срок сдачи к 16 июля

5 минут назад

Отчет от вожатой в школе

Отчет по практике, Педагогика

Срок сдачи к 31 июля

5 минут назад

Две самостоятельные работы по птицам

Лабораторная, зоология

Срок сдачи к 13 июля

5 минут назад

Отчет

Отчет по практике, Юриспруденция

Срок сдачи к 16 июля

6 минут назад

Самостоятельная работа по ботанике

Лабораторная, Ботаника

Срок сдачи к 13 июля

6 минут назад

за 800 руб

Другое, Психология

Срок сдачи к 14 июля

7 минут назад

Написать дипломную работу

Диплом, аэронавигация

Срок сдачи к 31 июля

8 минут назад

Написать научную статью

Статья, аэронавигация

Срок сдачи к 31 июля

8 минут назад
9 минут назад

Экзамен

Тест дистанционно, управление человеческими ресурсами

Срок сдачи к 17 июля

9 минут назад

Решить 4 вопроса

Контрольная, Английский язык

Срок сдачи к 15 июля

9 минут назад

дипломный проект

Диплом, строительство

Срок сдачи к 5 авг.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно