Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Ресурси виробництва

Тип Реферат
Предмет Психология
Просмотров
951
Размер файла
29 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Ресурси виробництва

Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Кафедра педагогіки та психології

Курсова робота

на тему :

“ Ресурси виробництва ”

Виконав : студент 7 групи

4 курсу ФЕФ

Вертелецький Д.Б.

Науковий керівник : Малиновська .

К и ї в 1 9 9 7

План

Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми________ 2

Розділ 2 Власна концепція викладення економіки в середній школі для учнів 10 – 11 класів__________________________________________________ 4

Вступ___________________________________________________________ 4

Загальна характеристика процесу навчання__________________________ 5

Частина 1 Основи економічної теорії________________________________ 5

Частина 2 Основи підприємництва__________________________________ 8

Розділ 3 Розробка методичного забезпечення____________________ 9

Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “________________________ 9

Цілі та завдання теми_____________________________________________ 9

Структура теми _______________________________________________ 10

Вибір організаційних форм і методів навчань_________________________ 10

Розробка уроку__________________________________________________ 11

Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах____ 15

Список використаної літератури____________________________ 16

Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми

Проблема факторів виробництва є основоположною в сучасній економічній теорії. Правильне розуміння цього поняття , надасть можливість учням подивитись на економіку як на багаторівневу систему , яка породжується взаємодією багатьох чинників, які походять безпосередньо чи опосередковано з факторів виробництва.

Актуальність даної теми майже не залежить від часу та суспільного ладу . За будь-яких умов процес суспільного виробництва полягає в поєднанні 3 факторів виробництва ( земля капітал праця ) для забезпечення неперервності зазначеного процесу .

Суттєва відмінність в розумінні факторів виробництва при адміністративно командній системі та ринковій економіці полягає в виділенні прихильниками останнього способу господарювання ще одного специфічного фактора виробництва підприємницької здібності .

В умовах переходу України до ринкової економіки останній фактор виробництва є дуже важливим . Це пояснюється тим , що поєднання факторів виробництва за умов жорсткої конкуренції , яка притаманна капіталістичному способу виробництва , можливе лише при наявності вірного , професійного керівництва та організації процесу виробництва з боку підприємців.

Учні повинні зрозуміти , що процес виробництва будь-яких товарів це є поєднання факторів виробництва в певному місті і в певний час і тому серед названих факторів немає більш важливих і менш важливих .

В капіталістичному господарстві увага повинна приділятися всім факторам без винятку , бо відсутність одного з факторів чи недостатній його обсяг поставить під загрозу все виробництво .

Це пояснюється насамперед невизначеністю майбутнього економічного становища. Навіть економіка розвинутих країн знаходиться під впливом економічних криз . Тому процес управління підприємством зумовлює постійний контроль , нагляд і аналіз факторів виробництва та процесу їх поєднання .

Також учні повинні усвідомити , що фактори виробництва - це ресурси підприємства , які воно використовує для створення товарів та послуг. При роз’яснені даної теми треба зосередити увагу на тому , що :

1. Ресурси не надаються безкоштовно і за них треба платити

2. Майже всі ресурси , які використовуються в процесі виробництва є обмеженими і вичерпними

3. Чим менше наявний ресурс і чим більше в ньому потреба тим більше за нього треба платити.

4. Ефективність існування підприємства залежить від ефективності поєднання ресурсів

Зазначені положення особливо актуальні для України в сучасних умовах , коли наша держава відчуває дефіцит в окремих видах ресурсів і ефективне розпорядження ними є майже єдиним шляхом виходу з даного становища.

Як вже зазначалося дана тема має не лише практичне , а й велике теоретичне значення . По суті задачею будь-якої економічної науки є вирішення проблеми ефективного використання факторів виробництва ( ресурсів підприємства ) . Правильне розуміння даної проблеми дозволить учням більш ефективно сприймати подальші економічні знання .

Навіть , якщо в майбутньому дитина не буде підприємцем чи бізнесменом , а стане робітником , селянином , або обере іншу професію - усвідомлення особливостей процесу виробництва ( який є поєднанням факторів виробництва ) надасть йому можливість в повній мірі бачити свою частку в результатах роботи підприємства , своє місце в процесі створення матеріальних і нематеріальних благ . Також це надасть йому можливість на основі вищесказаного в повній мірі відстоювати і захищати свої права перед представниками керівної верхівки .

Якщо ж з учня виросте підприємець – то розуміння даної проблеми допоможе йому усвідомити , що не він є головним у процесі виробництва і не він один створює продукт , а є лише одною з складових процесу виробництва , і фундаментом успіху його підприємства буде приділення достатньої уваги іншим факторам.

Розділ 2 Власна концепція викладення економіки в середній школі для учнів 10 – 11 класів

Помилки учнів - це їх резерви розвитку .

Задача вчителя - навчити учнів саме так відноситись до своїх помилок .

( Вертелецький Д.Б. )

Вступ

Я вважаю , що найбільшою помилкою нашої системи навчання було те , що учнів завжди наказували за помилки поганими оцінками і ніколи не наполягали на виправлені цих помилок шляхом отримання відсутніх знань.

Учні загальноосвітніх шкіл ніколи не цікавились за що вони отримували низькі оцінки , а якщо й цікавились , то ніколи не поверталися до зроблених помилок з метою їх виправлення .

Наступною помилкою нашої системи навчання було те що учням давались величезні масиви знань і ніхто не навчав як їх використовувати в реальному житті .

Через це склалося становище , коли по закінченні школи учні мали великі об’єми знань з великими пробілами в них і не знали що з цим робити.

Виходячи з вище сказаного моя власна концепція полягає в постійному контролі знань учнів , виявленні недоліків і перетворення їх на переваги. Необхідно дати зрозуміти учням , що помилки це предмет для наполегливої праці і не потрібно відноситися до них як до катастрофи .

Навчальний процес вивчення економіки в 10 – 11 класах складається з двох частин :

1. Основи економічної теорії

2. Основи підприємництва

Кожна частина викладається на протязі 1 року

Загальна характеристика процесу навчання

Перед початком процесу навчання проводиться ввідне заняття , яке орієнтовно йтиме 40 хвилин . На ньому відбувається знайомство учнів з учителем . Проводиться вступна бесіда , де пояснюється необхідність вивчення економіки показується місце економіки в житті людини і суспільства , зв’язок економіки з іншими науками . Також розказується як , на яких принципах , будуть будуватися заняття , як буде проходити контроль знань , як буде оцінюватися робота учнів . Після цього учням буде надана змога задати питання що виникли .

Частина 1 Основи економічної теорії

Загальні принципи викладення розділу

1. Кількість занять на тиждень - 2

2. Термін викладення Розділу № 1 - 6 місяців 1 тиждень

3. На викладення кожної теми відводиться 3 заняття , кожне заняття складається з двох частин ( А та В ) , між цими частинами 10 хвилинна перерва .

Схема розгляду і контролю знань по темах модуля

Заняття № 1

Частина А ( тривалість 20 хв. )

Якщо це взагалі перше заняття ( не враховуючи вступного ) то дана частина є основною частиною уроку , вона продовжується 40 хвилин і на ній розглядається нова тема . Якщо ж це не перше заняття то ця частина триває 20 хвилин і на ній розглядається результати тесту що проводився на занятті № 3 . Частина В ( тривалість 40 хв. )

Якщо це перше заняття то в частині В учні задають питання з теми , що розглядалася в частині А . Якщо ж це не перше заняття то частина В є основною і на ній розглядається нова тема , учитель пояснює її учням , радить що необхідно прочитати самостійно, задає домашнє завдання .

Заняття № 2

Частина А ( тривалість 30 хв. )

Проходить перевірка домашнього завдання , усна перевірка засвоєних на минулому занятті знань та знань отриманих під час самостійної роботи . Якщо виявлені пробіли в знаннях - учитель роз’яснює незрозумілі положення .

Частина В ( тривалість 30 хв. )

Письмовий контроль знань у вигляді контрольної роботи чи тестів . В якості домашнього завдання учитель пропонує учням підготувати доповіді з особливо складних питань теми .

Заняття № 3

Частина А ( тривалість 40 хв. )

Проходить розбір помилок в контрольній роботі . Учитель проводить роз’яснення помилок обговорюючи їх з учнями . Якщо учні все зрозуміли , проходить прослуховування підготовлених на дане заняття доповідей учнів та їх обговорення .

Частина В ( тривалість 20 хв. )

Проводиться письмовий контроль рівня засвоєних знань .

4. По закінченні модуля проводиться 2 роздільних заняття . На першому занятті пишеться підсумкова контрольна робота по всі темах викладених в модулі . На другому - проводиться розбір помилок контрольної .

5. По закінченні розгляду Розділу 1 проходить ділова гра . В процесі гри учні діляться на групи , які представляють різні інститути ринкової економіки . В процесі гри виявляються і викорінюються все ще присутні недоліки в рівні засвоєння знань . Це найбільш ефективний спосіб через присутність аспекту змагання і конкуренції між учнями.

Загальна схема тривалості розгляду Розділу 1 за модулями

Назва модуля ( Назва теми )

Кільк.

Занять

1

Вступ ( Основа економікс Ефективність використання ресурсів Економічне зростання )

11

2
Попит та пропозиція ( Ринок , Попит , Пропозиція , Ринкова рівновага )

14

3

Економічна нестабільність ( Економічний цикл , Безробіття, Інфляція )

11

4

Роль держави ( Економічні функції держави , Кругообіг ресурсів, Фіскальна функція держави )

11

В загалом для викладення Розділу 1 необхідно 50 занять ( 47 занять для викладення і контролю знань за модулями + 3 заняття для ділової гри по Розділу 1 )

Частина 2 Основи підприємництва

Загальні принципи викладення розділу

Основні принципи залишаються незмінними з Розділу 1

Особливості :

1. Кількість занять на тиждень - 3

2. Термін викладення Розділу 6 місяців

3. По закінченні викладення матеріалів розділу учні , об’єднані в творчі групи по 4-5 осіб, утворюють умовне підприємство , пишуть необхідні документи і складають власний бізнес план . Це являється підсумковою роботою по Розділу № 2 .

4. Написання підсумкової роботи йде на протязі 3 тижнів . В цей час 2 рази на тиждень проводяться консультації з викладачем тривалістю 1 година кожна .

5. Після завершення написання роботи на протязі тижня проводиться її захист . Кожній групі виділяється окремий день . При проведенні захисту учні , що не є членами групи стають опонентами

Схема розгляду і контролю знань по темах модуля

Ідентична Схемі Розділу 1 . Тільки на викладення Теми “ Написання Основного розділу бізнес плану “ необхідно 6 занять через великий обсяг матеріалу

Загальна схема тривалості розгляду Розділу 2 за модулями

Назва модуляКількість занять

Модуль 1 Організація підприємства

Підприємництво

Акціонерне товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю

11

Модуль 2 Управління підприємством

Функції управління

Структура підприємства

Керівництво

11

Модуль 3 Підприємство і держава

Оподаткування підприємств .Функції податків.

Прямі податки Непрямі податки

11

Модуль 4 Маркетинг на підприємстві

Основи маркетингу

Керівництво маркетингом

Маркетингові дослідження та інформація

Розробка товарів

Встановлення цін

Реалізація товару

Стратегія Планування Контроль

22

Модуль 5 Бізнес планування на підприємстві

Необхідність бізнес планування

Розділи бізнес планування .Їх характеристика

Написання основної частини

14

В загалом для викладення Розділу 2 необхідно 80 занять ( 69 занять для викладення і контролю знань за модулями + 6 занять для консультацій + 5 занять для захисту залікових робіт )

Розділ 3 Розробка методичного забезпечення

Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “

Фактично проблема використання ресурсів є другою основною проблемою яку вивчає економіка ( перша це – необмеженість людських потреб )

Як правило дана викладається на початку курсу . Поняття про види ресурсів їх використання та ін. є базисними для засвоєння всіх подальших економічних знань. Більш детальніше положення теми в курсі показано в Схемі №

Цілі та завдання теми

Викладаючи дану тему учням вчитель повинен поставити перед собою ціль навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування , поєднання та використання ресурсів в виробництві.

Завдання для учнів засвоїти абсолютно весь матеріал даної теми на творчому !!

рівні .

Структура теми ( див. Схему № )

Вибір організаційних форм і методів навчань

Основні принципи побудови уроку викладені в Розділі 2 “ Власна концепція викладання економіки в середній школі “

Але ще хотілося б додати , що перед початком кожного уроку учням необхідно пояснити чому буде присвячене заняття , як , в якій формі воно буде проходити , яка роль відводиться учням , що вони повинні засвоїти , як себе проявити . На цей організаційний момент відводиться 2- 3 хвилини .

На мою думку в процесі навчання слід відводити більшу роль самостійним заняттям учнів . Самостійні заняття ( написання рефератів , доповідей , підготовка конференцій ) в найбільшій ступіні розкривають потенціал учня . Але треба зауважити , що вчитель повинен проявляти дуже велику увагу результатам самостійної роботи . Це пояснюється тим , що більшість учнів не розуміють , що вони навчаються для самих себе вони підсвідомо “ виконують завдання для вчителя “ .Перевірка самостійної роботи учнів повинна завжди проводитися у формі доповіді з елементами дискусії чи диспуту , коли або вчитель або учні висувають по темі доповіді спірне чи дискусійне питання .Це навчить учнів відстоювати свої ідеї переконання , вкаже їм на те, що для цього необхідні глибокі знання засвоєні на творчому рівні .

Декілька слів про домашнє завдання .На мою думку для домашнього завдання повинні виноситися особливо важкі , нетрадиційні завдання . Ціль такої політики – навчити учнів користуватися додатковим матеріалом, проявляти кмітливість нетрадиційність мислення .

Особливу увагу слід приділити оцінюванню роботи учнів . Наша система освіти перетворила оцінки у фетиш , якому поклоняються учні . В більшості випадків , якщо спитати учнів для чого вони ходять до школи , вони дадуть відповідь що отримувати оцінки , а не отримувати знання . Я вважаю в школі повинно бути дві оцінки :

· “ Дуже добре “

· “ Варто попрацювати “

Перша оцінка виставляється учням які повністю засвоїли матеріал на необхідному рівні , друга оцінка всім іншим , але із обов’язковим зауваженням нед чим конкретно треба працювати . Така система оцінювання не буде пригнічувати учнів , і не буде формувати стереотип “ двієчника – трієчника “

Розробка уроку

Заняття 1 ( лекція )

Тема : Ресурси виробництва

Ціль :навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування , поєднання та використання ресурсів в виробництві

Дидактичне забезпечення : Роздавальний матеріал ( Схема № )

Частина А ( тривалість 40 хвилин )

Вступна частина та організаційний момент 5 хвилин

Лекція у формі бесіди 35 хвилин . Учні конспектують визначення , записують деякі приклади .

Перерва 10 хвилин

Схема № Структурно – логічна схема викладення теми


Ресурс Плата Ресурс Плата Ресурс


Ресурси Плата за ресурси

Виробництво

Частина В 20 хвилин

Учні задають запитання , вчитель відповідає 10 хвилин

Вчитель задає домашнє завдання 5хвилин

Перевірка присутніх на занятті 5 хвилин

Зміст лекції.( тезисно )

1. Основна проблема економіки ( потреб багато ресурсів мало )

2. Необмеженість людських потреб ( розвивається людина , розвиваються її потреби ; хочеться завжди більше ніж є )

3. Поняття про ресурси ( все , що використовується для виробництва товарів чи послуг)

4. Обмеженість ресурсів ( отримати можна не все , що хочеться )

5. Приклади ресурсів ( корисні копалини , гроші , обладнання , робоча сила )

6. Необхідність класифікації ресурсів. Матеріальні і людські ресурси.

7. Матеріальні ресурси ( сировина , капітал )

8. Сировина ( або земля ) – всі природні блага , які можуть бити використаними в виробництві ) приклади : нафта , газ , вугілля

9. Капітал .Відмінність реального та грошового ( фінансового ) капіталу

10. Поняття про реальний капітал – виробниче обладнання , інструменти , механізми , що використовуються в виробництві

11. Поняття про грошовий капітал . Гроші які використовуються для функціонування процесу виробництва.

12. Людські ресурси

13. Праця – фізичні та розумові здібності людини , які вона використовує у виробництві

14. Підприємницька здібність. Функції підприємця. :поєднання ресурсів , прийняття рішень , введення нових ідей в життя , прийняття на себе ризику отримати збитки та збанкрутувати.

15. Необхідність платити за ресурси як наслідок їх обмеженості . Чи меньше наявного ресурсу і чим він потрібніший тим більша за нього плата

16. Плата за кожен вид ресурсу.

Домашнє завдання :

1. Вивчити основні терміни та поняття , дібрати власні приклади до них .

2. Письмове завдання :Визначити які ресурси використовують

А) рекламна агенція

Б) молокозавод

В) будівельна фірма

Визначити спільні ресурси . Подумати над таким питанням чи є серед ресурсів менш важливіші та більш важливіші.

Заняття 2

Частина А тривалість 30 хвилин

Організаційний момент 5 хвилин

Усна перевірка домашнього завдання 25 хвилин

Відповідає 3 учня , кожен відповідаючи називає власні приклади до термінів та понять

1 учень – основна проблема економіки . Необмеженість потреб .Обмеженість Ресурсів . Платність ресурсів. Коротко - класифікацію ресурсів ( назвати не пояснюючи термінів).

2 учень матеріальні ресурси

3 учень людські ресурси

Вчитель збирає письмове домашнє завдання

Перерва 10 хвилин

Частина В 30 хв

Організаційний момент ( пояснення до написання тесту )

2) Тест – 10 хвилин

1. Чи в змозі держава задовольнити всі потреби населення ( так ні )

2. Якщо в економіці різко збільшився обсяг ресурсів , то ( а .Буде вироблено більше товарів та послуг , б) економіка може виробити більше товарів та послуг , в) покращилась технологія виробництва .

3. Основна проблема з якою має справу економіка ( а Інвестиції , б) виробництво , Споживання , Обмеженість )

4. Плата за підприємницький ресурс ( Зарплата , рента , дивіденд , інше )

5. Як би ви були підприємцем які ресурси були б для вас найважливішими . Поясніть свою думку.

Після проведення тесту вчитель проводить перевірку присутності учнів – 5 хв

І задає домашнє завдання . Домашнє завдання – підготувати доповіді на тему “Ефективність використання ресурсів “ .Доповідь готують усі , але доповідатиме лише одна людина , всі інші будуть доповнювати, та опонувати йому.

Заняття 3

Частина А 30 хвилин

Оголошення результатів письмового домашнього завдання та розбір помилок 10 хв

Оголошення результатів тесту та обговорення помилок – 15 хв

Перевірка присутності – 5 хв

Перерва 10 хв

Частина В 30

Заслуховування доповіді , її обговорення

Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах

На мій погляд дана тема не тільки є базисною темою при вивченні економіки , але й також є найпростішою .В ній немає спеціальних економічних термінів , яких би неможна було пояснити на побутовому рівні .Тому я вважаю великих складностей при її вкладені в різних вікових групах не існуватиме .

Отже спираючись на власні міркування я вирішив , що перша вікова група в якій доцільно починати викладення даної теми це 4- 7 клас . Для цієї групи варто зосередити увагу на такому аспекті ресурсів , як ресурси родини .

Тобто спочатку загальна схема переноситься на сім’ю . Вчитель намагається на прикладі конкретних родин учнів пояснити поняття необмеженості потреб , обмеженості ресурсів , доцільність їх ефективного використання , взаємодії ресурсів родини з оточуючим середовищем .

Потім коли діти зрозуміють основні поняття теми на родинному прикладі вчитель може переходити на глобальний рівень економіки .

Для учнів з 8 по 11 клас дана тема майже не має особливостей викладення . Але в окремих випадках коли в учнів виникають проблеми з розумінням окремих понять учитель може перейти на приклад з конкретною родиною , а потім повернутися до глобального рівня.

Список використаної літератури

1. Брагіна Г..В Майстерність вчителя на уроці М.1992

2. Джеймс Уильямс.Психологія 1991

3. Гуравльов В.И. Педагогіка в системі наук пролюдину М.1990

4. МакКонелл К.Р. Брю С.Л Єкономікс М.Республіка 1992

5. Методи активного навчання М :Знання 1990

6. Методичні поради та дидактичні тексти до практичних занять з педагогіки та

психології . Укладач Петко Л.П. К:КДЕУ 1994

7. Методичні вказівки та рекомендації до розділу “ Дидактика “ випускної роботи бакалавра Укладачі Козаков В.А. Петко Л.П. К,КДЕУ 1995


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
132975
рейтинг
icon
5753
работ сдано
icon
2606
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
129957
рейтинг
icon
2958
работ сдано
icon
1307
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
84743
рейтинг
icon
1949
работ сдано
icon
1232
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
47 496 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
уральский государственный экономический уневерситет
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ Работа хорошая. Выделены особенности и стили делового общения. Оценку...
star star star star star
РЭУ им Г.В.Плеханова
Работа была выполнена за 12 часов, все соответствует теме, большой список литературы
star star star star star
РАНХиГС
Уже второй раз обращаюсь к Елене Павловне. Все вовремя и без замечаний)
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Решить 2 задачи по теоретической механике

Решение задач, теоретическая механика

Срок сдачи к 11 дек.

только что
1 минуту назад

Решить 2 задачи по экономике

Решение задач, Экономика

Срок сдачи к 18 дек.

2 минуты назад

детали машин

Курсовая, детали машин

Срок сдачи к 29 дек.

2 минуты назад

30 вопросов 40 минут

Тест дистанционно, Металлические конструкции, включая сварку (Обучение)

Срок сдачи к 8 дек.

3 минуты назад

Тема: Субъект преступления: понятие, признаки

Курсовая, уголовное право

Срок сдачи к 8 дек.

3 минуты назад

Контрольная по химии

Контрольная, Химия

Срок сдачи к 13 дек.

3 минуты назад

Написать код для 1 задачи и подготовить классовую схему

Решение задач, Программирование Phyton

Срок сдачи к 14 дек.

3 минуты назад

Перейдем в мессенджер

Онлайн-помощь, Английский язык

Срок сдачи к 8 дек.

4 минуты назад

Решить 2 контрольные

Контрольная, теоретическая механика

Срок сдачи к 11 дек.

5 минут назад

анализа художественного произведения (книги, фильма, картины)

Контрольная, Специальная психология

Срок сдачи к 13 дек.

5 минут назад

Решить задачу

Решение задач, Аэрология горных предприятий

Срок сдачи к 15 дек.

6 минут назад

Решить 3 задачи по программированию 2 курс 1 семестр в Phyton

Решение задач, Программирование Phyton

Срок сдачи к 14 дек.

6 минут назад

Решения задач

Решение задач, Высшая математика

Срок сдачи к 8 дек.

6 минут назад

Посмотреть сюжет № 3 (на 45-ой минуте) художественного фильма...

Решение задач, Русский язык

Срок сдачи к 20 дек.

6 минут назад

Ответить на вопросы по теории прокурорского надзора

Другое, прокурорский надзор

Срок сдачи к 8 дек.

6 минут назад

Все задания кроме 6. Начертить на бумаге...

Чертеж, начертательная геометрия и инженерная графика

Срок сдачи к 14 дек.

6 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно