Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Автомобилыные двигатели

Тип Реферат
Предмет Транспорт
Просмотров
564
Размер файла
121 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Автомобилыные двигатели

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНВХ ВІЙСК МВС УКРАЇНИ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ »

Виконав: студент 4 курсу

34- б групи

заочної форми навчання

пр-к Кара Р. Е.

Харків – 2008

ВСТУП

Тепловий розрахунок є обов'язковим етапом проектування будь-якого теплового двигуна.

Під тепловим розрахунком двигунів внутрішнього згоряння розуміється система обчислень, яка дозволяє встановити основні параметри і показники, що характеризують ефективність і економічність роботи двигуна, а також визначити кількість циліндрів і основні розміри циліндра.

Результати теплового розрахунку використовуються також як вихідні дані для подальших розрахунків двигуна та його систем: динамічних, на міцність, при проектуванні систем наддування, змащування, охолодження тощо.

Задача теплового розрахунку двигуна може бути сформульована як пряма або зворотна.

Пряма задача розв’язується при проектуванні нового двигуна. В цьому випадку задається тип двигуна і його призначення, вид палива й особливості сумішоутворення, ефективна потужність, частота обертання колінчастого валу , відсутність чи наявність наддування, тип нагнітача і спосіб приведення його в дію.

Зворотня задача розв'язуються у випадках, коли треба знайти очікувану потужність двигуна за його заданими розмірами, наприклад, при переведенні двигуна з одного палива на інше або при його форсуванні наддуванням.

У роботі буде розв’язуватися пряма задача.

Найчастіше тепловий розрахунок проводиться для одного режиму роботи - режиму номінальної потужності. Іноді розрахунок може проводитися для кількох різних режимів і закінчуватися обчисленням характеристик двигуна.

У роботі передбачено застосування методики теплового розрахунку, основи якої були розроблені проф. В.І.Гріневецьким у 1906 р. Ця методика була історично першою, але вона і досі не втратила свого практичного та навчально-методичного значення.

Крім методики В.І.Гріневецького, зараз в практиці проектування та дослідження ДВЗ використовують і більш складні та досконалі методики.

Тепловий розрахунок за методом В.І.Гріневецького може бути умовно розділений на три основних етапи.

На першому етапі виконуються попередні розрахунки, що стосуються складу палива та робочої суміші. Сюди ж можуть бути віднесені деякі інші розрахунки, наприклад, орієнтоване визначення середньої швидкості поршня.

Другий етап передбачає послідовний розгляд основних процесів робочого циклу - стискання, згоряння і розширення. У результаті цих підрахунків визначаються параметри робочої суміші в основних точках проектної індикаторної діаграми і намічається контур цієї діаграми. Потім обчислюється значення середнього індикаторного тиску.

На третьому етапі здійснюється облік усіх внутрішніх втрат двигуна, підрахунок середнього ефективного тиску, визначають основні розміри циліндра, підраховується витрати палива і ККД.

РОЗРАХУНОК

КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА

.

Вихідні дані:

- номінальна потужність Ne=40 кВт;

- номінальна частота обертання колінчастого валу n=5600 хв.-1.

Задаю додаткові данні:

- тиск навколишнього повітря Р0=1 бар;

- температура навколишнього повітря Т0=288К;

- паливо - бензин АІ-93;

- ступінь стискання ε=8,5;

- коефіцієнт надлишку повітря α=0,9.

Розраховую параметри робочого тіла

Елементарний склад палива:

С=0,855; Н=0,145; О=0.

Середня молекулярна маса палива μп=118 кг/кмоль.

Нижча теплота згоряння QН =44 МДж/кг.

Теоретично необхідна кількість повітря, кмоль/кг:

.

Дійсна кількість повітря, яка є в циліндрі для згоряння 1 кг палива

М=a ·LO =0,9·0,514=0,463 кмоль/кг .

Загальна кількість свіжої суміші:

.

Частка вуглецю палива, яка при згорянні перетворюється на СО:

Кількість окремих складових продуктів згоряння при α ‹ 1, кмоль/кг:

Загальна кількість продуктів згоряння, кмоль/кг:

Об'ємні частки окремих компонентів продуктів згоряння:

.

Перевірка:

Теоретичний коефіцієнт молекулярної зміни:

Дійсний коефіцієнт молекулярної зміни:

де γ-коефіцієнт залишкових газів (прийнято, що γ=0,06).

Приймаю:

- тиск наприкінці процесу впуску

Ра=0,85 бар;

- підвищення температури заряду при впуску

ΔТ=15 К;

- температура заряду у впускному колекторі

Тк0=288 К;

- температура залишкових газів наприкінці

випуску Тr=973 К.

Температура в циліндрі наприкінці впуску:

Коефіцієнт наповнення :

Приймаю значення показника політропи процесу стискання nс=1,34.Тоді тиск наприкінці процесу стискання :

.

Температура наприкінці процесу стискання:

або

tсс-273=706-273=433 0С.

Втрата теплоти внаслідок хімічної неповноти згоряння:

Внутрішню енергію свіжого заряду наприкінці процесу стискання визначаю як для чистого повітря шляхом інтерполяції даних табл. А3:

- при температурі t=400 0С внутрішня енергія Ut=400 =8,591 МДж/кмоль;

- при температурі t=500 0С внутрішня енергія Ut=500 =10,89 МДж/кмоль.

Внутрішня енергія при tс=433 0С:

Визначаю внутрішню енергію залишкових газів наприкінці процесу випуску при температурі Тr=973 К (tr=700 0С). Внутрішню енергію окремих компонентів продуктів згоряння беремо з табл. А3.

Визначаю значення правої частини рівняння при ξ=0,85:

.

Визначаю внутрішню енергію продуктів згоряння при кількох різних температурах. Значення температурного інтервалу вибираю так, щоб виконувалась умова:

Ut ≤Ώ≤Ut+100 .

Приймаю спочатку t=2300 0С, тоді:

Приймаю далі t=2400 0С, тоді:

Умову Ut=2300<Ώ<Ut=2400 виконано. Це означає, що tz знаходиться в інтервалі 2300 0С…2400 0С.

Визначаю, шляхом інтерполяції, температуру tz наприкінці процесу згоряння.

Абсолютна температура наприкінці процесу згоряння:

Тz=tz+273=2364+273=2637 К.

Тиск наприкінці процесу згоряння:

Ступінь підвищення тиску в процесі згоряння:

Приймаю показник політропи розширення nр=1,27 і визначимо тиск наприкінці процесу розширення:

Температура наприкінці процесу розширення:

Теоретичнийсередній індикаторний тиск :

Дійсний середній індикаторний тиск (прийнято значення коефіцієнта повноти індикаторної діаграми φ=0,97):

Густина повітря перед впускними клапанами:

Індикаторний ККД :

Питома індикаторна витрата палива

Визначаю середній тиск механічних втрат. Приймаю: a=0,39; b=0,132 ; Сm=14,5 м/с. Тоді:

Середній ефективний тиск:

Механічний ККД:

Ефективний ККД:

Питома ефективна витрата палива:

Витрата палива за годину:

.

Робочий об’єм всіх циліндрів:

Задаю кількість циліндрів і=4, а далі визначаю робочий об’єм одного циліндра:

Приймаю значення S/D=0,9. Тоді діаметр циліндра:

Хід поршня визначаю за формулою:

Отримані S та D вважаю остаточними.

Визначаю середню швидкість поршня:

.

Одержана середня швидкість Сm відрізняється від прийнятої при розрахунку Рm менше, ніж на 20%. Тому розрахунки повторювати не треба.

Об’єм камери згоряння:

Повний об’єм циліндра:

Літрова потужність двигуна:

Процес стискання:

Процес розширення:

Висновок

В результаті теплового розрахунку визначені основні геометричні характеристики двигуна:

Число циліндрів Z= 4

Діаметр циліндра D =0,0737

Хід поршня S =

Ступінь стискання ε=8,5

Повний робочий об'ем всіх циліндрів Vh = 2,895 · м3

Визначені основні показники робочого циклу:

Коефіцієнт надлишкового повітря.α = 0,9

Індикаторний ККД. ηi= 0,318

Ефективний ККД. ηе= 0,242

Тиск наприкінці процессу згоряння. Рz = 60,15 бар

Питома індикаторна витрата палива.=

Питома ефективна витрата палива.=

Витрата палива за годину. В = 13,44 кг/год.

Література:

1 Автомобильные двигатели. /Под ред. М.С.Ховаха., М.: Машиностроение, 1977.

2 Двигатели армейских машин, Ч.1. /Под ред. П.М.Белова. М.: Воениздат, 1971.

Виконав слухач пр-к Кара Р. Е.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
142365
рейтинг
icon
3069
работ сдано
icon
1329
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
140212
рейтинг
icon
5849
работ сдано
icon
2647
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
94618
рейтинг
icon
2019
работ сдано
icon
1266
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
52 859 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Миту
Спасибо большое Маргарите Юрьевне за помощь. Работа сделана на отлично, быстро отвечает.
star star star star star
ИГУ
Оперативно, чётко, понятно. Огромное спасибо. Замечание было исправлено в течение 10-15 ми...
star star star star star
Риавиз
Все сделано своевременно, даже раньше.Небольшие недочеты по оформлению исправлены в срок
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

помощь на экзамене

Онлайн-помощь, промышленная технология(фармация)

Срок сдачи к 27 мая

только что

Геологический разрез. Выполнить на миллиметровой бумаге

Лабораторная, Геология

Срок сдачи к 2 июня

4 минуты назад
5 минут назад

Коммерческий агент

Контрольная, Коммерция

Срок сдачи к 31 мая

5 минут назад

I. Ответить на теор вопросы, дать примеры: Лексикология как наука

Контрольная, Немецкий язык

Срок сдачи к 1 июня

10 минут назад

Курсовая работа

Курсовая, Макроэкономика

Срок сдачи к 27 мая

10 минут назад

Ответить на вопросы к семинару (вопросы в тексте задания)

Другое, История и онтология науки

Срок сдачи к 27 мая

12 минут назад

Реферат гарантии независимости адвоката

Реферат, Адвокатура

Срок сдачи к 27 мая

12 минут назад

Тест дистанционно по предмету «схемоте»

Тест дистанционно, схемоте, схемотехника

Срок сдачи к 3 июня

12 минут назад

Топология сети

Курсовая, Информатика

Срок сдачи к 26 мая

12 минут назад
12 минут назад
12 минут назад

Профессиональная деятельность медицинской сестры в повышении мотивации...

Диплом, Профессиональный модуль, медицина

Срок сдачи к 31 мая

12 минут назад

Презентация вкр

Презентация, Вкр

Срок сдачи к 29 мая

12 минут назад

Решить 2 задачи, везде 6 вариант

Решение задач, Интеллектуальные информационные системы

Срок сдачи к 29 мая

12 минут назад

Имя пользователя должно быть Alik

Лабораторная, Linux, информатика

Срок сдачи к 6 июня

12 минут назад

метод отраслевых коэффициентов

Курсовая, Оценка стоимости бизнеса

Срок сдачи к 29 мая

12 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно