Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

Тип Реферат
Предмет Астрономия
Просмотров
1433
Размер файла
27 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

ОБЛІК ОБОРОТНИХ МАЛОЦІННИХ ТА

ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

До оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг та ін.

Всі МШП згідно з вимогами стандартів бухгалтерського обліку класифікують, виходячи з однієї з наступних ситуацій:

-якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їхвключають до складу необоротних активів і амортизують;

-якщо МШП знаходяться на складі і відповідають вимогам П(С)БО 9 “Запаси”, вони обліковуються у складі запасів;

-якщо МШП передані в експлуатацію в поточному звітному періоді, вони визнаються витратами звітного періоду.

Основними завданнями обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів є:

-визначення первісної вартості придбаних МШП;

-контроль за їх зберіганням як в період перебування на складі, так і в період експлуатації в цехах, відділах підприємства;

-контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації.

Правильна організація бухгалтерського обліку МШП на підприємстві передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил при прийманні МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію.

Форми первинних документів, які застосовуються для обліку руху МШП наведені в таблиці 7.9.

Таблиця

Первинні документи з обліку МШП

формиНазва формиПризначення документу 3
123
МШ-1Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)Використовується для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду
МШ-2Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметівВикористовується для обліку МШП, які були видані під розписку працівнику для тривалого користування. Заповнюється на кожного працівника, який одержав МШП
МШ-3Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)Застосовується для обліку інструментів (пристроїв), які передаються на заточування або ремонт
МШ-4Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметівЗастосовується для обліку зіпсованих і втрачених МШП
МШ-5Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатніЗастосовується для оформлення списання інструментів (пристроїв), що стали непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду. Складається на підставі актів вибуття
МШ-6Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобівВикористовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються працівникам підприємства для індивідуального користування
МШ-7Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобівЗастосовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами, а також для обліку приймання від працівників спецодягу, спецвзуття на прання, дезинфекцію, ремонт та зберігання
МШ-8Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметівЗастосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по закінченню строку експлуатації, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здавання їх до комор для утилю

Існуюча сукупність форм первинної документації з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів дає можливість побудови такої системи обліку, яка б відповідала масштабам підприємства, його організаційно-структурній формі та об’єктивним умовам функціонування.

Надходження МШП на підприємство здійснюється на підставі відвантажувальних документів постачальників.

В обліку МШП відображають за фактичною собівартістю (ціною придбання, включаючи затрати, пов’язані з доставкою їх на підприємство).

На МШП, що надійшли, відкривається картка складського обліку (ф. № М-17).

Облік МШП на складах ведеться за їх номенклатурними номерами в порядку, аналогічному обліку матеріалів на складі. При оприбуткуванні МШП бухгалтерія складає групувальні відомості, а також веде сортову оборотну відомість аналітичного обліку.

Передача МШП зі складу в експлуатацію оформлюється актом передачі МШП в експлуатацію.

З метою збереження МШП, які знаходяться в експлуатації, керівник повинен належним чином організувати контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. Основні шляхи вибуття МШП наведені на рис. 7.22.


Шляхи вибуття МШП

Відпуск інструментів в експлуатацію здійснюється на підставі вимог цехів або фізичних осіб. Бухгалтерія ці вимоги вносить до групувальних відомостей з метою синтетичного обліку.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Списання МШП, що прийшли в непридатність, оформлюється Актом на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-8).

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, встановлених, виходячи з потреб підприємства.

З метою забезпечення збереження даних предметів в експлуатації на підприємствах повинен бути організований належний контроль за рухом МШП, зокрема, оперативний і кількісний облік.

Відповідним чином повинен бути організований аналітичний облік МШП, які повернуті на склад з експлуатації.

Облік МШП здійснюється на рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” (див. табл. 7.10).

По дебету рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” кореспондує з рахунками 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” – оприбуткування МШП, що надійшли від постачальника; 372 “Розрахунки з підзвітними особами” – оприбуткування МШП, придбаних підзвітною особою за грошові кошти; 23 “Виробництво” – оприбуткування МШП власного виробництва; 30 “Каса” – придбання МШП за готівку; 46 “Неоплачений капітал” – оприбуткування МШП, внесених до статутного капіталу тощо.

Таблиця 7.10

Характеристика рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

Назва та шифрПризначенняПо дебету відображаютьсяПо кредиту відображаютьсяОбліковий регістрМісце в звітності
22 “МАЛОЦІННІ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНІ ПРЕДМЕТИ”Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух МШП, що належать підприємству та знаходяться у складі запасівПридбання (отримання) або виготовлення малоцінних та швидкозношуваних предметів за первісною вартістюВідпуск МШП в експлуатацію за обліковою вартістю зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів

Журнал-ордер

№ 10

Баланс

(ф. № 1)

р. 100

Записи по кредиту рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” здійснюються в кореспонденції з дебетом рахунків 423 “Дооцінка активів” – проведення суми уцінки МШП; 39 “Витрати майбутніх періодів” – списання вартості МШП на підготовку та освоєння виробництва; 23 “Виробництво” – витрачено МШП для виробництва продукції; 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут” – списано МШП на інші потреби тощо.

Малоцінні та швидкозношувані предмети МШП інвентаризують за місцями їх знаходження та особами, на відповідальному зберіганні яких вони знаходяться. В процесі інвентаризації встановлюється правильність віднесення господарських засобів до групи малоцінних і швидкозношуваних предметів.

При проведенні інвентаризації комісія повинна з’ясувати:

-чи закріплені малоцінні і швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі та в експлуатації, за особами, відповідальними за їх зберігання і використання;

-чи здійснюється маркування спецодягу, спецвзутга, застережних пристроїв, виробничого і господарського інвентаря, столового посуду і приналежностей до передачі їх в експлуатацію;

-як організовано облік малоцінних і швидкозношуваних предметів в місцях їх експлуатації.

Інвентаризація проводиться шляхом огляду кожного предмету. В інвентаризаційні описи малоцінні та швидкозношувані предмети заносятьсяза найменуваннями у відповідності з номенклатурою, прийнятою в бухгалтерському обліку. В описах зазначається їх первісна вартість.

На малоцінні та швидкозношувані предмети, видані в індивідуальне користування, наприклад, спецодяг, спецвзуття тощо, допускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням осіб, яким видані такі предмети. Обов’язковою умовою при цьому є ведення особистих карток на такі предмети і наявність в інвентаризаційному описі підписів осіб, які отримали ці предмети.

По малоцінних та швидкозношуваних предметах, які обліковуються в оперативному порядку, описи не складаються, а перевіряється фактична наявність цих предметів у матеріально відповідальних осіб шляхом зіставлення з відомістю оперативного обліку. Виявлена при цьому недостача предметів оформлюється актом.

Малоцінні та швидкозношувані предмети, які стали непридатними, але ще не списані, в інвентаризаційному описі не відображаються. На них складається акт із зазначенням часу експлуатації, причин непридатності, можливості використання цих предметів у господарських цілях.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
132745
рейтинг
icon
5749
работ сдано
icon
2603
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
129597
рейтинг
icon
2953
работ сдано
icon
1307
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
84433
рейтинг
icon
1946
работ сдано
icon
1230
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
47 267 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
БГТУ
Спасибо огромное , работа выполнена быстро , реферат принят с первого раза преподавателем.
star star star star star
ТулГУ
Работы сделаны на отлично, три на 85 баллов и одна 81 балл немного форматировать пришлось ...
star star star star star
СИБИТ
Реферат по предмету "Теория отраслевых рынков" выполнен досрочно, как всегда без замечаний...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Реферат на тему " Леонид Ильич Брежнев"

Реферат, История

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Сделать креативное задание по социологии

Презентация, Социология(на английском)

Срок сдачи к 2 дек.

только что

Решить первые 4 задачи по методичке

Решение задач, Управление инновационными проектами

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад
1 минуту назад

Выбор трансформаторов ГПП

Решение задач, Элетроснабжение предприятий

Срок сдачи к 9 дек.

2 минуты назад

Помогите решить.

Контрольная, Высшая математика

Срок сдачи к 1 дек.

2 минуты назад

Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка

Контрольная, Финансовые рынки и институты

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Любая

Реферат, Философия

Срок сдачи к 10 дек.

3 минуты назад
3 минуты назад

Решить 2 задания ( 9 класс)

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 1 дек.

3 минуты назад

"Развитие речи в период обучения грамоте" (40 стр

Курсовая, методика обучения русскому языку в начальной школе

Срок сдачи к 15 дек.

3 минуты назад

Написать программу на языке c в графическом редакторе grx.

Решение задач, программирование на СИ

Срок сдачи к 1 дек.

4 минуты назад

Прием цепных подстановок

Решение задач, анализ финансово-хозяйственной деятельности

Срок сдачи к 3 дек.

5 минут назад

Выполнить домашнее задание

Другое, стилистика

Срок сдачи к 8 дек.

5 минут назад

Задание в файле

Ответы на билеты, Управление персоналом

Срок сдачи к 1 дек.

5 минут назад

Задача

Решение задач, Теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 дек.

5 минут назад

Решить 6 заданий по основам взаимозаменяемости

Курсовая, Основы взаимозависимости

Срок сдачи к 5 дек.

6 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно