Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Біг на витривалість в 1-3 класах

Тип Реферат
Предмет Астрономия
Просмотров
1416
Размер файла
27 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Біг на витривалість в 1-3 класах

Приступаючи до виконання цього завдання, необхідно вже після декількох уроків провес­ти тестування для визначення рівня розвитку витривалості згідно з табл. 1.

Таблиця буде приблизно ві­дображати рівень функціональ­них можливостей ваших учнів.

Результати її хоч і переви­щують вимоги програми 1995 р., але вона складена за експери­ментальними дослідженнями кращих вчителів фізичної куль­тури і перевірена часом.

Основні бігові засоби роз­витку витривалості в 1 класі:

1. Повільнийбігмалої ін­тенсивності (швидкість 1,8— 2,2 м/с, тобто кожні 100 м за 45-55 с).

Застосовується для розмин­ки в підготовчій частині уроку, в змішаному пересуванні для відпочинку, при виконанні в русі різних вправ. Витривалість такий біг розвиває в меншому ступені, зате сприяє підвищен­ню взаємодій систем дихання і кровообігу.

2. Біг помірної інтенсивнос­ті. Швидкість його 2,2 — 2,7 м/с (кожні 100 м за 37—45 с). В 1 класі для нього відводиться приблизно половина всіх дис­танцій і всього часу занять бі­гом. Це біг впівсили. БІг помір­ної інтенсивності покращує уз­годженість роботи легень, сер­ця та інших внутрішніх органів, що дуже важливо саме в молод­шому шкільному віці, коли ді­яльність названих органів у ді­тей ще не стійка.

3. Фартлек по свистку, фарт-лекодин за одним.

Цей вид виховання витри­валості можна приміняти піз­ніше (в III—-IVчверті),коли вже учні добре будуть перено­сити навантаження бігу з по­мірною інтенсивністю.

З перших уроків необхідно пропонувати біг повільної ін­тенсивності, починаючи з 1 хв, і доводячи його до 4—5 хв. На наступних уроках застосовуєть­ся біг помірної інтенсивності від 2 до 6—8 хв.

2 клас -Завдання. На першому пла­ні на уроках з бігової підготов­ки залишається вдосконален­ня в техніці тривалого бігу, даль­ший розвиток такої якості, як витривалість, а також початко­ве навчання основам тактики. Засоби: 1. Заняття бігом з другокласниками починається з бігу помірної інтенсивності тривалістю до 2 хв. Швидкість рівномірного бігу підвищува­лась до 2,3—2,8 м/с (кожні 100 м за 35—45 с). Тривалість бігу до­водиться до 7—8 хв.

2. Повторний біг на відтин­ках 200—300 м. Швидкість рів­номірна. Відпочинок 2—3 хв. За цей час ЧСС повинна знизи­тись до 130—120 уд/хв. Якщо цього не стане, тривалість від­починку має бути збільшена.

3. Фартлек. Навантаження підвищується за рішенням вчи­теля.

З клас

Завдання. Продовжується процес закріплення техніко-тактичної підготовки, довгочас­нийбігвикористовується для подальшого розвитку витрива­лості і стійкості до помірних навантажень. Для цього розши­рюється діапазон тактичних зав­дань. Так, наприклад, відтин­ки дистанцій учні пробігають з різною швидкістю. Засоби і дозування повільного і помірно­го бігу в 3 класі мало чим від­різняється від такого в 2 класі. Поступово подовжується час помірного бігу, збільшується його швидкість.

Бігові навантаження в мо­лодших класах можна підвищу­вати лінійно або ступінчато. В першому випадку поступово подовжують і дистанцію і збіль­шують швидкість бігу. В друго­му випадку в декількох серіях уроків поступово чергують по­довження дистанції з збільшена ням швидкості.

Дистанція, м

Швидкість пробігання, м/с

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

100

0,41

0,40

0,38

0,37

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31

0,30

200

1,22

1,20

1,16

1,14

1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,00

300

2,03

2,00

1,54

1,51

1,45

1,42

1,39

1,36

1,33

1,30

400

2,44

2,40

2,32

2,28

2,20

2,16

2,12

2,08

2,04

2,00

500

3,25

3,20

3,10

3,05

2,58

2,50

2,45

2,40

2,35

2,30

600

4,06

4,00

3,48

3,42

3,30

3,24

3,18

3,12

3,06

3,00

700

4,47

4,40

4,26

4,19

4,05

3,58

3,51

3,44

3,37

3,30

800

5,28

5,20

5,04

4,56

4,40

4,32

4,24

4,16

4,08

4,00

900

6,09

6,00

5,44

5,33

5,15

5,05

4,57

4,48

4,39

4,30

1000

6,50

6,40

6,22

6,10

5,50

5,40

5,30

5,20

5,10

5,00

Таблиця2

Визначення часу пробігання різних дистанцій .
в залежності від швидкості


Наприклад, спочатку на трьох уроках поступово подовжують тільки відстань дистанції. Як­що школяріадаптуються до да­ного рівня інтенсивності на­вантаження, то на четвертому уроці знову дещо

збільшується швидкість бігу, але відповідно цьому скорочується дистанція. На п'ятому-шостому уроці при цій же швидкості дистанція зно­ву подовжується. На сьомому-дев'ятому уроках знову посту­пово збільшується швидкість, скоротивши дистанцію і т. д.

При переході з відкритої пло­щадки до спортивного залу, за­няття бігом необхідно продов­жувати. Тут можливості біго­вих вправ необхідно урізнома­нітнити: застосовувати біг на носках, спиною вперед, з підніманням стегна, з закиданням гомілки, довгими кроками, з підніманням прямих ніг, з по­доланням різних предметів (мед-болів, гімнастичних лав і т. д.), прискореннями і т. д. Всі ці бі­гові вправи виконуються, чер­гуючись з бігом підтюпцем.

Включається в даний пері­од і біг сходами. В кінці необ­хідно відмітити, що вже з 1 кла­су вчитель повинен навчати ді­тей контролювати навантажен­ня за пульсом і чергувати бігз ходьбою для слабо підготовле­них учнів.

Таблиця 2 дасть можливість вчителю вибирати темп бігу і регулювати навантаження для учнів молодших класів.

БІГ НА ВИТРИВАЛІСТЬ В 5-9 КЛАСАХ

5 клас

Якщо вчитель не почав зна­йомити учнів 3 класу з кросо­вою підготовкою, то це необ­хідно робити в 5 класі. Треба учням пояснити різницю між рівномірним бігом І кросовим бігом. І при можливості вклю­чати кросовий біг в уроки з лег­кої атлетики, і обов'язково при проходженні лижної підготов­ки.

Якщо є можливість провес­ти кросове заняття в природ­них умовах — в лісі,парку, на лузі і т. д. по різному рельєфу і покриттю, її необхідно вико­ристовувати. На перших уро­ках бігнеобхідно чергувати з ходьбою. Наприклад: біг 100— 200 м, ходьба 100-200 м; біг 200-400 м, ходьба 100—200 м; біг 100-200 м, ходьба 100-200 м. Загальна дистанція бігу при такому режимі 1000—1500 м.

Можливі і іншіваріанти. Темп бігу: кожні 100 м бігу за 28-30 с, ходьби — 60-70 с.

Згідно програми 5 класу, вчи­тель має навчити дітей подо­ланню перешкод. При прове­денні кросу невисокі (40—50 см) перешкоди долають біговим кроком. Більш високі переш­коди (70—80 см) — стрибковим кроком або стрибком, з приземленням на одну ногу або дві ноги. Найекономніше долати такі перешкоди бар'єрним кро­ком. Рови і невеликі канави до­лають стрибком у кроці. Пова­лені дерева перестрибують, або долають наступаючим кроком, зістрибуючи з них на одну, або дві ноги. Більш високі переш­коди перелазять.

Бігові засоби розвитку ви­тривалості:

1. Рівномірний біг з помір­ною інтенсивністю від 5 до 10— 12 хв. (приблизно кожні 100 м —

35—38 С). <•:.:-

2. Біг повільним темпом 5— 6 хв з двома-чотирма приско­реннями до 200 м (за 55—60 с).

3. Різновидності фартлеку.

4. Повторний біг 2—3 х 300 м (приблизно 300 м за 75—80 с). Відпочинок між повтореннями 3—4 хв.

5. Крос до 2—2,5 км пересі­ченою місцевістю.

6. Біг до 2 — 2,5 км без ура­хування часу.

7. Біг або крос 1500 м з ура­хуванням часу.

6 клас

В цьому віці у дівчат в ос­новному починається період статевого дозрівання. Учитель повинен враховувати на це при проведенні занять і при необ­хідності знижувати навантажен­ня їм в тривалості і інтенсив­ності бігу з періодами відпо­чинку.

При проведенні кросового бігу пересіченою місцевістю не­обхідно навчати дітей техніці бігу вгору і униз.

Підйоми вгору долають не­великими кроками, нога ста­виться на поверхню більш з нос­ка, тулуб більше нахиляється вперед. При бігу униз необхід­но спускатись широкими ма­ховими кроками, трохи відво­дячи назад тулуб І плечі. Нога ставиться вперед більше, ніж при бігу рівною місцевістю: во­на ставиться на всю стопу, або ж на п'ятку, щоб частково при-тормозити біг.

Бігові засоби розвитку ви­тривалості:

1. Біг рівномірним темпом до 15 хв (приблизно кожні 100 м за 35—37 с при ЧСС до 170 уд/с.

2. Біг повільним темпом 6— 8 хв з 3—5 прискореннями до 200 м (за 50-55 с).

3. Повторний біг 2—4 х 300— 400 м (приблизно 300 м — за 75-80 с, 400 м - за 100-105 с). Відпочинок між повтореннями 2—4 хв.

4. Різновидності фартлеку.

5. Крос до 2—2,5 км пересі­ченою місцевістю.

6. Біг до 2 км.

7. Біг або крос 1500 м з ура­
хуванням часу.

7 клас

В 7 класі програмою перед­бачено вивчення високого стар­ту групою та пересування по твердому, м'якому! слизькому ґрунті, піску при проведенні кросового бігу. Високий старт застосовується в

бігу на серед­ні та довгі дистанції з 800 м, та в кросових дистанціях.

Бігові засоби для розвитку витривалості:

1. Біг в рівномірному темпі до 15—16хв (приблизно: кож­ні 100 м за 34-36 с, при ЧСС 170 уд/с).

2. Повторний біг 3—4 х 300— 400 м (приблизно: хлопці — 400 м — за 75—90 с; дівчата — 300 м - 90-100 с). Відпочинок між повтореннями 3—4 хв.

3. Перемінний біг 2— З х 400 м (приблизно: хлопці — 400 м за 90-100 с; дівчата ПО-130 с).

4. Різновидності фартлеку.

5. Біг 800-1000м зі зміною лідера. На дистанції рекомен­дується 3—4 прискорення по 80—100 м.

6. Крос до 2,5—3 км пересі­ченою місцевістю з подолан­ням спусків, підйомів, природ­них перешкод (без урахування часу).

7. Біг до 2,5 — 3 км (без ура­хування часу).

8. Біг1,5 км або крос 2 км з урахуванням часу.

8 клас

Учням 8 класу необхідно знати, що під час бігу виконуєть­ся робота різної інтенсивності і тривалості. В одному випад­ку це робота помірної інтен­сивності, в другому — великої, в в третьому — субмаксималь­ної і максимальної Інтенсив­ності. При рівномірному і пе­ремінному бігу тривалістю 10— 12 хв пульс не повинен бути ви­ще 170—180 уд/хв. Контролю­вати ЧСС необхідно не тільки по закінченню бігу, а й час від часу посередині дистанції, зро­бивши для цього 1—2 короткі зупинки.

Наприкінці бігу про посиль-ність навантаження судять за відновленням пульсу. Реакція відновлення ЧСС після бігу дає можливість оцінити пристосу­вання організму до бігових на­вантажень. Учні мають знати, якщо частоту пульсу, зафіксо­ванупіслябігуприйняти за 100 %, то доброю реакцією від­новлення пульсу вважається зменшення ЧСС після 1 хв на 20 %, після 3 хв — на ЗО %, піс­ля 5 хв — на 50 % і після 10 хв — на 70 %. Погана реакція на від­новлення пульсу після наван­таження вважається в тому ви­падку, якщо висока ЧСС три­мається протягом тривалого ча­су (більше 15 хв).

Бігові засоби, які сприяють розвитку витривалості:

І. Бігв рівномірному темпі до 15—16хв. (приблизно кож­ні 100 м за 33-35 с, при ЧСС до 170 уд/хв).

2. Повторний біг 2 х 400— 600 м (приблизно: дівчата — 400 м за 120-130 с, хлопці -600 м за 2 хв — 2 хв 10 с). Від­починок між відрізками 5—7 хв.

3. Перемінний біг2 — 3 х 400 м з інтенсивністю, яка змі­нюється: 400 м хлопці — за 85— 90 с; дівчата за 125—130 с) че­рез 400 м бігу підтюпцем.

4. Крос пересіченою місце­вістю до 15 хв.

5. Біг4 км без урахування часу.

6. Різновидності фартлеку.

9 клас

В цьому віціу школярів в основному проходить перехід від підліткового до старшого шкільного віку. В цей час хлоп­ці ростуть уже помітно швид­ше дівчат. М'язова система у них починає розвиватись особ­ливо інтенсивно, порівняно рів­номірно і пропорційно. А у дів­чат в цьому процесі спостері­гається диспропорція. У них в більшій мірі розвивається ма­са І сила м'язівтазової області і в значно меншій — маса та сила рук і плечевого пояса. Даль-ший розвиток і удосконалення серцево-судинної системи в цьому віці виражається в збіль­шенні розмірів серця, його удар­ного і хвилинного об'ємів, то­му підвищується загальна ви­тривалість і працездатність ор­ганізму. Все це говорить про можливість підвищення наван­тажень тривалого бігу, особли­во хлопців, та врахування по­сильних навантажень у дівчат. Бігові засоби, які сприяють роз­витку витривалості:

1. Бігв рівномірному темпі до 15-20 хв - ЧСС 150-165 уд/хв.

2. Повторний біг 2—3 х 400— 600 м (приблизно: дівчата — 400 м — 110— 120 с, хлопці — 600 м за 1 хв 50 с — 2 хв). Від­починок між відрізками 4—6 хв.

3. Різновидності фартлеку.

4. Переміннийбіг3—4 х 400 м з інтенсивністю, яка змі­нюється: хлопці — 400 м за 80— 85 с; дівчата — 115—120 с че­рез 400 м бігупідтюпцем.

5. Крос пересіченою місце­вістю до 15—18 хв.

6. Бігдо 3 км (дівчата), до 5 км (хлопці) без урахування часу.

7. Біг 2000 м з урахуванням часу.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
142365
рейтинг
icon
3069
работ сдано
icon
1329
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
140128
рейтинг
icon
5849
работ сдано
icon
2647
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
94278
рейтинг
icon
2018
работ сдано
icon
1266
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
52 793 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
ЧКИ РУК
Реферат был сделан очень быстро, буквально за 5-10 минут. Работа была с антиплагиатом, всё...
star star star star star
Самгупс
Конечно текст был чисто из учебников, но приняли хотя бы и на этом хорошо, рада.
star star star star star
Московская международная академия
Работа сделана хорошо, очень высокая оригинальность, рекомендую исполнителя
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Написать доклад на тему "Принципы организации защищенного документооборота"

Доклад, информационная безопасность

Срок сдачи к 27 мая

только что

задачи

Решение задач, Химия

Срок сдачи к 25 мая

только что

Схема автогенератора с чм

Лабораторная, Радиопередающие устройства, электроника

Срок сдачи к 27 мая

1 минуту назад

Электродинамика

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 30 мая

2 минуты назад

КР состоит из 5 разделов

Контрольная, Производственная стратегия, экономика

Срок сдачи к 28 мая

2 минуты назад
2 минуты назад

Расчетные упражнения

Другое, Микроэкономика

Срок сдачи к 31 мая

3 минуты назад

Доработать ВКР

Диплом, безопасность жизнедеятельности

Срок сдачи к 29 мая

3 минуты назад

Правоспособность и дееспособность субъектов...

Курсовая, Теория государства и права

Срок сдачи к 27 мая

3 минуты назад
3 минуты назад

Эссе по литературе

Эссе, Литература

Срок сдачи к 24 мая

3 минуты назад

Выбор системы элементов схемотехнического устройства

Лабораторная, Схемотехника

Срок сдачи к 31 мая

3 минуты назад

"Разработка электронной картотеки" Создать электронную картотеку

Курсовая, программирование на СИ

Срок сдачи к 28 мая

3 минуты назад

помочь и объяснить задания по лабораторным работам

Онлайн-помощь, параллельные методы и алгоритмы, математика

Срок сдачи к 27 мая

4 минуты назад

Курсовая

Курсовая, Веб дизайн

Срок сдачи к 27 мая

4 минуты назад

Ответить на вопросы и решить задачи кратко

Решение задач, административное право

Срок сдачи к 24 мая

4 минуты назад

Электродинамика

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 30 мая

4 минуты назад

Пройти тест по английскому

Тест дистанционно, Английский язык

Срок сдачи к 25 мая

5 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно