Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Доходи населення: аналіз (Донецька, Тернопільська, Сумська та Херсонська області)

Тип Реферат
Предмет Экономика
Просмотров
899
Размер файла
47 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Доходи населення: аналіз (Донецька, Тернопільська, Сумська та Херсонська області)

Зміст

Зміст

Вступ

1. Загальнотеоретична частина

2. Аналітична частина

Висновки та пропозиції

Вступ

Одним з основних показників, що відбивають якість життя населення, є рівень життя. Поняття рівня життя визначається співвідношенням грошових доходів населення і прожиткового мінімуму, питомою вагою бідних і багатих, купівельною спроможністю середніх шарів, забезпеченістю житлом, об'єктами господарсько-побутового призначення і комунальних послуг і т.д.

Іншими словами, в основі рівня життя населення лежать наявність у людей гарної роботи і гідної зарплати, можливість користатися гарантованими якісними послугами.

В останні роки особливу актуальність здобувають проблеми, пов'язані із забезпеченням росту доходу населення. За даними Держкомстату України, у структурі доходів населення основну частину (більш 50%) складає заробітна плата. Зміна співвідношення середньої заробітної плати і величини прожиткового мінімуму в останні роки складалося не на користь заробітної плати. Збільшення доходів населення, ріст купівельної спроможності і споживчого попиту багато в чому залежать від пожвавлення і розширення промислового виробництва. У свою чергу, підвищення добробуту населення і зв'язане з ним збільшення платоспроможного попиту будуть сприяти розвитку економіки країни.

Отож актуальність теми визначення впливу доходів населення на загальний рівень життя у країні позначилась на темі даної роботи «Доходи населення Донецької, Тернопільської, Сумської та Херсонської областей»

Метою даного дослідження є визначення динаміки зростання чи зменшення доходів населення вибраних областей України.

Об’єктом даної роботи є доходи населення Донецької, Тернопільської, Сумської та Херсонської областей.

При цьому предметом роботи є аналіз кількісних показників доходів населення Донецької, Тернопільської, Сумської та Херсонської областей.

Згідно з метою дослідження поставлено та вирішено наступні завдання:

1. Дослідити механізми формування доходів;

2. Вивчити особливостей формування різного виду доходів населення.

3. Проаналізувати фактологічний матеріал Держкомстату України про стан доходів населення вибраних для дослідження областей України.

4. Зробити висновки по дослідженню та навести рекомендації.

Робота складається зі вступу, загальнотеоретичної частини, аналітичної частини, висновків та рекомендацій, списку використаної літератури.

У якості джерел інформації для написання роботи використано методичну літературу, дослідження видатних вчених у галузі статистичного обліку, книги та статті періодичних видань, що наведено у списку використаних джерел інформації.

1. Загальнотеоретична частина

Організація оплати праці в Україні здійснюється на основі:

· законодавчих та інших нормативних актів;

· генеральної угоди на державному рівні;

· галузевих, регіональних угод;

· колективних договорів;

· трудових договорів.

Згідно з Законом України «Про оплату праці» суб'єктами організації оплати праці є: органи державної влади та місцевого самоврядування, власники, об'єднання власників або їх представницькі органи, працівники.

У країнах ринкової економіки на величину заробітної плати впливає конкуренція, що діє на ринку праці. Співвідношення попиту і пропозиції на робочу силу не є сталим. Воно може бути сприятливим для тих, хто її продає. Це відбувається рідко і вибірково, якщо попит на робочу силу перевищує пропозицію на неї. У цьому випадку зарплата може зростати. І навпаки, якщо пропозиція робочої сили на ринку перевищує попит на неї, то виникають несприятливі умови для встановлення більш високого рівня заробітної плати. В цих умовах робітник змушений погоджуватись на меншу заробітну плату, на гірші умови праці. Держава і профспілки мають право обмежувати конкуренцію на ринку праці.

Є певні особливості розподілу особистих доходів за трудову діяльність у колективних підприємствах. До таких підприємств слід віднести кооперативи у різних сферах господарювання, які засновані на кооперативній власності, а також підприємства, засновані на спільній праці та власності, що складається з індивідуальних паїв. Члени кооперативу і співвласники колективних підприємств не продають свою робочу силу. Їх особисті доходи виникають у результаті реалізації товарів і послуг, що створені колективною працею.

Розрізняють доходи від індивідуальної трудової діяльності. Визначення таких доходів вимагає чіткого з'ясування суті індивідуальної трудової діяльності. Остання являє собою суспільне корисну діяльність громадян з виробництва товарів і надання платних послуг, що не пов'язане з їх трудовими відносинами з державними, кооперативними, іншими громадськими підприємствами, установами, організаціями і громадянами, а також з трудовими відносинами у колективних сільськогосподарських підприємствах.

Коло індивідуальної трудової діяльності досить широке. Це працівники, які виробляють різноманітні товари (наприклад, шиють одяг, взуття, виготовляють сувеніри тощо), власники дрібних підприємств без найманих працівників (наприклад, перукарень, майстерень по ремонту телевізорів, побутової техніки тощо), фахівці - юристи, лікарі, стоматологи, викладачі, які надають громадянам платні послуги.

Проте не вся грошова виручка від індивідуальної трудової діяльності становить грошовий доход. Останній становить залишок після вилучення з грошової виручки виробничих витрат (амортизація засобів праці, витрати на сировину, матеріали, електроенергію, транспорт та ін.).

Учасник індивідуальної трудової діяльності після сплати податку повністю розпоряджається своїм доходом.

В умовах дефіциту товарів і послуг можуть виникнути високі доходи за рахунок спекуляції, різних зловживань. У зв'язку з цим, створюючи сприятливі умови для ефективної господарської діяльності людей, що зайняті переважно в індивідуальному секторі виробництва, слід враховувати і контролювати одержувані доходи, розумно використовувати для цього прогресивний податок.

2. Аналітична частина

Дані для аналізу доходів населення Донецької, Тернопільської, Сумської та Херсонської областей взято із офіційного сайту Держкомстату України та сайтів офіційних регіональних представництв Держкомстату, посилання на джерела наведено у списку використаної літератури.

Об’єктом дослідження є доходи населення Донецької, Тернопільської, Сумської та Херсонської областей. Метою дослідження є визначення динаміки зростання чи зменшення доходів населення вибраних областей України. У якості одиниці спостереження у даному випадку використовуються вибрані для аналізу області.

Сформуємо статистичний формуляр згідно отриманих із Держкомстату даних. Дані наведемо у табличному вигляді. Подальші розрахунки та аналіз проводитимемо за двома показниками: загальним доходом населення та наявним доходом населення на одну особу.

ОбластьЗагальний доход населення (млн. грн.)Наявний доход населення на одну особу (грн.)
2005200620072008200920052006200720082009
Донецька45844572497301192213981168349,211875,314492,816220,117380,9
Сумська9114112811496519819203905972,07459,29876,313187,213655,6
Тернопільська696987081136714999156655032,76283,48063,510583,010733,2
Херсонська766492811207016206170015400,56492,28374,511248,111606,3

Таблиця 1. Доходи населення Донецької, Тернопільської, Сумської та Херсонської областей

Дані зі статистичного формуляру представимо для наочності у вигляді графіків.

Як бачимо, лінії графіків фактично подібні, але слід відзначити, що доходи населення Донецької області є дещо вищими, ніж для інших областей. Це пояснюється специфікою економічного розвитку даного регіону.


Мал. 1. Доходи населення Донецької, Тернопільської, Сумської та Херсонської областей

Мал. 2. Наявні доходи населення Донецької, Тернопільської, Сумської та Херсонської областей на одну особу

Згідно зі специфікою дослідження, визначимо наступні статистичні показники:

· абсолютний приріст (базисний та ланцюговий);

· темп росту (базисний та ланцюговий);

· середній темп росту (базисний та ланцюговий);

· коефіцієнт випередження (відставання).

Дані розрахунків формуємо у таблицю, розрахунки необхідних параметрів виносимо у додатки для кожної області.

Розрахунки по коефіцієнту випередження чи відставання отримуємо поділивши середні темпи росту показників (доході населення на доходи населення у розрахунку на одну особу). Таким чином, коефіцієнт випередження чи відставання показує, наскільки темпи зростання доходів населення швидші, ніж темпи зростання доходів у розрахунку на одну особу.

РікАбсолютний прирістТемп ростуСередній темп ростуКоефіцієнт випередження
базиснийланцюговийбазиснийланцюговийбазиснийланцюговий
2005--11---
200611405114051,2481,2481,2481,2481,1
200727167157621,5921,2751,2611,2461,05
200846369192022,0111,2601,2621,1720,95
20095227259032,1411,0641,2091,0761,97

Таблиця 2. Аналіз доходів населення Донецької області

РікАбсолютний прирістТемп ростуСередній темп ростуКоефіцієнт випередження
базиснийланцюговийбазиснийланцюговийбазиснийланцюговий
2005--11---
20063526,13526,11,4221,4221,4221,4220,9
20076143,62617,51,7351,2201,3171,3170,95
20087870,91727,31,9421,1191,2471,1091,05
20099031,71160,82,0711,0721,1991,0461,03

Таблиця 3. Аналіз наявних доходів населення Донецької області на одну особу

РікАбсолютний прирістТемп ростуСередній темп ростуКоефіцієнт випередження
базиснийланцюговийбазиснийланцюговийбазиснийланцюговий
2005--11---
2006216721671,2351,2351,2351,2351,01
2007585131641,6411,3251,2811,2791
20081070548542,1741,3241,2951,2061
20091127615712,2311,0281,2221,0811

Таблиця 4. Аналіз доходів населення Сумської області

РікАбсолютний прирістТемп ростуСередній темп ростуКоефіцієнт випередження
базиснийланцюговийбазиснийланцюговийбазиснийланцюговий
2005--11---
20061487,21487,21,2491,2491,2491,2490,99
20073904,32417,11,6531,3241,2851,2851
20087215,23310,92,2081,3351,3021,2091
20097683,6468,42,2681,0351,2291,0841

Таблиця 5. Аналіз наявних доходів населення Сумської області на одну особу

РікАбсолютний прирістТемп ростуСередній темп ростуКоефіцієнт випередження
базиснийланцюговийбазиснийланцюговийбазиснийланцюговий
2005--11---
2006173917391,2491,2491,2491,2491
2007439826591,6311,3051,2771,2760,99
2008803036322,1521,3191,2911,1980,99
200986966662,2471,0441,2241,0830,99

Таблиця 6. Аналіз доходів населення Тернопільської області

РікАбсолютний прирістТемп ростуСередній темп ростуКоефіцієнт випередження
базиснийланцюговийбазиснийланцюговийбазиснийланцюговий
2005-11---
20061250,71250,71,2481,2481,2481,2481
20073030,81780,11,6021,2831,2651,2651,01
20085550,32519,52,1021,3121,2801,1891,01
20095700,5150,22,1321,0141,2081,0731,01

Таблиця 7. Аналіз наявних доходів населення Тернопільської області на одну особу

РікАбсолютний прирістТемп ростуСередній темп ростуКоефіцієнт випередження
базиснийланцюговийбазиснийланцюговийбазиснийланцюговий
2005--11---
2006161716171,2111,2111,2111,2110,99
2007440627891,5741,3011,2541,2550,99
2008854241362,1141,3421,2831,2041
200993377952,2181,0491,2211,0721,01

Таблиця 8. Аналіз доходів населення Тернопільської області

РікАбсолютний прирістТемп ростуСередній темп ростуКоефіцієнт випередження
базиснийланцюговийбазиснийланцюговийбазиснийланцюговий
2005-11---
20061091,71091,71,2021,2021,2021,2021,01
20072974,01882,31,5511,2891,2451,2441,01
20085550,32873,62,0821,3431,2761,2011
20096205,8358,22,1491,0311,2111,0840,99

Таблиця 9. Аналіз наявних доходів населення Тернопільської області на одну особу

Проаналізуємо отримані результати, використовуючи графічні інтерпретації отриманих результатів. Графіки будуватимемо за ланцюговими показниками та коефіцієнтом випередження. Такий метод графічних побудов дозволить наявно побачити динаміку зростання чи зменшення показників, що розглядаються у даному дослідженні. Насамперед нас цікавитимуть показники темпу росту, середнього темпу росту та коефіцієнту випередження.

Мал. 3. Темп росту доходів населення

Вивчаючи графік росту доходів населення по вибраних областях ми бачимо, що тенденція розвитку даного явища для вибраних областей приблизно однакова. Розбіжності у графіках якщо і є, то дуже незначні. Це свідчить про стабільність розвитку регіонів у контексті всієї держави. Але що стосується самих показників, то слід зауважити, що після 2008 року динаміка росту почала різко знижуватись. Це свідчить про наявність певних проблем у розвитку економіки не вибраних регіонів, оскільки їх графіки приблизно однакові, а всієї крраїни.

Мал. 4. Середній темп росту доходів населення

Середній темп росту характеризує динаміку зміни показника за весь період, що розглядається у даній роботі. Зазначимо, що динаміка середнього темпу росту доходів населення після 2007 року стала відверто негативною. Це свідчить про нерівномірність збільшення доходів населення у вибраних регіонах.


Мал. 5. Темп росту доходів населення на одну особу

Розглядаючи графік темпу росту доходів населення на одну особу слід відзначити, що цей графік фактично повторює графіки темпу росту доходів населення, з невеликими відмінностями. Ці відмінності стосуються Донецької області. Про певні відмінності свідчить значення коефіцієнту випередження. Якщо для трьох інших областей значення цього показника приблизно однакові (розбіжність складає приблизно 1%), то для Донецької області цей показник є дещо більш різноманітним за своїми значеннями у цей же період. Це свідчить про наявність характерних особливостей структури економіки даного регіону України, який за показниками доходів населення та доходів на одну особу є першим в Україні.


Мал. 6. Середній темп росту доходів населення на одну особу

Коефіцієнти випередження чи відставання для розглянутих регіонів близькі до одиниці. Це свідчить про рівномірність збільшення доходів населення взагалі та на одну особу. Можна впевнено стверджувати, що у досліджених регіонах немає значного випередження зростання доходів населення зростання доходів на одну особу.

Висновки та пропозиції

Підводячи підсумки даного дослідження слід сказати, що динаміка зміни показників доходів населення та доходів на одну особу є стабільною, але викликають певні сумніви значення цих показників, тому що після 2008 року спостерігається суттєве зниження позитивної динаміки зростання доходів населення. Якщо така тенденція зберігатиметься і надалі, наслідки економічної кризи, що позначилась на цих показниках. будуть дуже суттєво даватися взнаки. Щоб уникнути подібної ситуації у подальшому розвитку регіонів України, слід проводити ефективне реформування економіки, розвивати наукоємні сфери виробництва та зміцнювати положення України на міжнародній арени. Ці заходи допоможуть не тільки зберегти позитивну динаміку зростання основних економічних показників, а ще й забезпечать їх покращення їх якісних характеристик.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
136265
рейтинг
icon
5813
работ сдано
icon
2631
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
134294
рейтинг
icon
3011
работ сдано
icon
1322
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
88378
рейтинг
icon
1980
работ сдано
icon
1250
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 967 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
СИБИТ
Спасибо большое! Работа выполнена на отлично! Приятная цена, досрочное завершение, отлична...
star star star star star
Саратовская государственная юридическая академия
Работа сделана очень хорошо, претензий никаких, я очень довольна, спасибо!
star star star star star
Колледж
Алексей всегда выполняет работу досрочно, всегда без нареканий! Спасибо за Вашу помощь!!!
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Англичане: их ела и культура Проект для 9 класса

Другое, Английский язык

Срок сдачи к 26 февр.

только что

.

Решение задач, Термодинамика

Срок сдачи к 21 февр.

6 минут назад

Радон

Решение задач, БЖД

Срок сдачи к 21 февр.

7 минут назад

Контрольная работа

Контрольная, Ценообразование

Срок сдачи к 24 февр.

7 минут назад

в файле

Другое, информатика и КТ

Срок сдачи к 26 февр.

8 минут назад

в файле

Другое, информатика и КТ

Срок сдачи к 26 февр.

8 минут назад

Разработка 3d-модели парюры "мифология" в программе 3ds max компании autodesk

Курсовая, Компьютерная графика и дизайн художественных изделий

Срок сдачи к 25 февр.

8 минут назад

Выполнить контрольную работу

Контрольная, Спецкурс по технологии строительства зданий и сооружения

Срок сдачи к 25 февр.

8 минут назад

исправление недочетов в курсовой работе

Другое, реклама и PR

Срок сдачи к 29 февр.

9 минут назад

Написать курсовую

Курсовая, Физика горных пород

Срок сдачи к 29 февр.

10 минут назад
10 минут назад

составить программу к задаче

Контрольная, Программирование

Срок сдачи к 26 февр.

10 минут назад

написать программу

Контрольная, Автоматизация технологических процессов и производств

Срок сдачи к 26 февр.

10 минут назад

Решить подробно два варианта контрольной работы

Контрольная, Химия

Срок сдачи к 23 февр.

10 минут назад

помочь с заданием по линейной алгебре. А-01231

Контрольная, Высшая математика

Срок сдачи к 23 февр.

11 минут назад

Внимание как высшая психическая функция. Пример оформления в файле

Курсовая, Психология и социология

Срок сдачи к 7 мар.

11 минут назад

Протоколы

Онлайн-помощь, Физкультура

Срок сдачи к 21 февр.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно