Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Обсяг реалізації продукці

Тип Реферат
Предмет Экономика
Просмотров
1125
Размер файла
44 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Обсяг реалізації продукці

ЗМІСТ

1. Основні фактори, що визначають обсяг реалізації продукції й аналіз інтенсифікації виробництва – с.3

2. Аналіз впливу факторів на обсяг реалізації продукції – с.5

3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів – с.7

4. Аналіз структури основних засобів підприємства – с.8

5. Аналіз стану основних виробничих фондів – с.9

6. Факторний аналіз фондовіддачі основних фондів – с.10

7. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів – с.11

8. Аналіз динаміки витрат на 1 грн. реалізованої продукції – с.11

9. Аналіз впливу виручки на рівень собівартості – с.12

10. Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці й середньої заробітної плати і його вплив на собівартість – с.13

11. Аналіз структури собівартості – с.14

12. Аналіз фінансових результатів – с.15

13. Показники рентабельності підприємства – с.16

14. Аналіз впливу факторів на зміну рентабельності капіталу – с.17

15. Висновки й пропозиції – с.18

16. Список літератури – с.

Додатки


Таблиця 1 – Основні фактори, що визначають обсяг реалізації продукції й аналіз інтенсифікації виробництва

№ ппПоказники Базисний рік ( 2006 р.)Звітний рік ( 2007 р.)Зміни (+/-)Темп росту, %
1Виручка від реалізації, тис.грн.4625563,08283919,03658356,0179,1
2Середньоспискова чисельність персоналу, чол.10325,010855,0530,0105,1
3Матеріальні витрати, тис.грн.1447356,01660935,0213579,0114,8
4Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.902735,01141426,5238691,5126,4
5Середньорічна вартість обігових коштів, тис.грн.1811044,02765869,0954825,0152,7
6Продуктивність праці, тис.грн.448,0763,1315,1170,3
7Матеріаломісткість продукції0,30,2-0,166,7
8Фондовіддача5,17,32,2143,1
9Коефіцієнт оборотності обігових коштів, обороти2,63,00,4115,4
10Приріст ресурсів на один відсоток приросту обсягу;%
10.1чисельність персоналу
10.2матеріальних витрат66,7
10.3основних фондів50
10.4 обігових коштів75

1. Продуктивні праці (п.6) Пр = В/Ч,

де В - виручка від реалізації продукції, Ч - середньо описова чисельність персоналу. 2006р.: Пр = 4625563,0/10325,0 = 448,0 тис.грн.

2007р.: Пр = 8283919,0/10855,0 = 763,1 тис, грн.

2. Матеріаломісткість продукції (п.7) Мм = М/В,

де М - матеріальні витрати

2006р.: Мм = 1447356,0/4625563,0= 0,3 грн.

2007р.: Мм = 1660935,0/8283919,0= 0,2 грн.

3. Матеріаловіддача Мв= 1/Мм

2006р.: Мв = 1/0,3 = 3,33 грн./грн.

2007р.: Мв = 1/0,2 = 5,0 грн./грн.

4.Фондовіддачу (п.8)

Фв = В/ОФс.р.

2006р.: Фв = 4625563/902735,0 = 5,1 грн.

2007р.: Фв = 8283919/1141426,5 = 7,3 грн.

5.Коефіцієнт оберненості оборотних засобів (п.9) Кооз = В/ОбЗс.р.

2006р.: Кооз = 4625563/1811044,0= 2,6 об.

2007р.: Кооз = 8283919/2765869,0 = 3,0 об.

6. Приріст ресурсів на один процент приросту об'єму:

чисельності персоналу = ТРч./ТРв.*100% = 105,1/179,1*100 = 58,68 %

матеріальних витрат = ТРмв/ТРв*100% = 114,8/179,1* 100 = 64,10 %

основних фондів = ТРоф/ТРв*100% = 126,4/179,1*100 = 70,58 %

оборотних засобів = ТРоз/ТРв* 100%= 152,7/179,1*100 = 85,26 %

Виходячи з даних таблиці 1, можна зробити висновок, що виручка від реалізації продукції зросла у звітному році на 79,1% і становить 3658356,0 тис.грн., при цьому чисельність персоналу зросла на 5,1%. У звітному році спостерігається ріст усіх показників підприємства: середньорічна вартість основних фондів зросла на 26,4%, а оборотних – на 52,7%. Отже, під впливом цих показників збільшується фондовіддача на 43,1% і продуктивність праці на 70,03%, що свідчить про ефективне використання всіх ресурсів підприємства (прирости всіх ресурсів мають позитивну тенденцію). Крім того слід зазначити, що найбільшими темпами зростає виручка від реалізації продукції.


Таблиця 2 – Аналіз впливу факторів на обсяг реалізації продукції

№ п/пПоказникиСума впливу, тис.грн.
1Вплив на зміну виручки від реалізації факторів3658356,0
2Екстенсивності й інтенсивності використання трудових ресурсів, у тому числі:
а) чисельності працівників3253890
б) продуктивності праці404466
в) разом3658356
3Екстенсивності й інтенсивності використання трудових ресурсів, у тому числі:
а) матеріальних ресурсів2593130
б) матеріаловіддачі1065226
в) разом3658356
4Екстенсивності й інтенсивності використання трудових ресурсів, у тому числі:
а) середньорічної вартості основних фондів1926049
б) фондовіддачі 1732307
в) разом3658356
5Екстенсивності й інтенсивності використання трудових ресурсів, у тому числі:
а) середньорічних залишків обігових коштів798606
б) оборотності обігових коштів2859750
в) разом3658356

Згідно аналітичній таблиці №1, складаємо факторну модель.

1. Використання трудових ресурсів: Пр = В/Ч; В = Пр*Ч

Застосовуємо метод абсолютних різниць.

∆В = ∆Впр+∆Вч

∆Впр = ∆Пр * Чб. = 315,14673 * 10325 = 3253890 тис.грн.

∆Вч = Прзв.* ∆Ч =763,14339 * 530 = 404466 тис. грн.

∆В = 3253890 + 404466 = 3658356 тис. грн.

Зростання продуктивності праці на 315,1 тис. грн. дозволило отримати додатково 3253890 тис.грн. виручки від реалізації продукції. Зростання чисельності працюючих на 530 осіб призвело до збільшення виручки на 404466 тис.грн.. Загальний вплив факторів складає 3658356 тис. грн..

2. Використання матеріальних ресурсів: Мв = В/М; В = Мв*М

∆В = ∆Вмв + ∆Вм

∆Вмв = ∆Мв * Мб.= 1,7916324 * 1447356,0 = 2593130 тис. грн.

∆Вм = Мвзв.* ∆М = 4,9875034 * 213579,0 = 1065226 тис. грн.

∆В = 2593130 + 1065226 = 3658356 тис. грн.

Зростання матеріаловіддачі на 1,792 грн./ грн. призвело до збільшення виручки на 2593130 тис. грн. Зростання матеріальних витрат на 213579,0 тис.грн. створило додатково 1065226 тис. грн. виручки. Загальний вплив факторів складає 3658356 тис. грн., що знаходимо підтвердження в аналітичної таблиці.

3. Використання основних фондів: Фв = В/ОФ; В = Фв*ОФ

∆В = ∆Вфв+∆Воф

∆Вфв = ∆Фв*ОФб. = 2, 13357 * 902735,0 = 1926049 тис. грн.

∆Воф = Фвзв.* ∆ОФ = 7,25751 * 238691,5 = 1732307 тис. грн.

∆В = 1926049 + 1732307 = 3658356 тис. грн.

Збільшення фондовіддачі на 2,13 грн. призвело до зростання на 1926049 тис.грн. виручки від реалізації продукції. А зростання середньорічної вартості основних фондів на 238691,5 тис.грн. дозволило отримати виручки від реалізації продукції 1732307 тис.грн. Загальний вплив цих факторів складає 3658356 тис.грн., що підтверджується даними аналітичної таблиці.

4. Використання оборотних засобів: Кооз = В/ОбЗ; В = Кооз*ОбЗ

∆В = ∆Вкооз + ∆Вобз

∆Вкооз = ∆Кооз*ОбЗб. = 0,44096 * 1811044,0 = 798606 тис. грн.

∆Вобз = Кооззв.* ∆ОбЗ = 2,99505 * 954825,0 = 2859750 тис. грн.

∆В = 798606 + 2859750 = 3658356,0 тис. грн.

Підвищення коефіцієнту оберненості оборотних засобів всього на 0,44 об. призвело до росту на 798606 тис.грн. виручки від реалізації продукції. Збільшення середньорічної вартості оборотних коштів на 954825,0 тис.грн. дозволило отримати 2859750 тис.грн. виручки. Загальний вплив факторів налічує 3658356,0 тис.грн., що підтверджується даними таблиці №1.

ПоказникиБазисний рікЗвітний рікЗміна(+, - )Темп росту,%
1Виручка від реалізації, тис.грн.4625563,08283919,03658356,0179,1
2Середньоспискова чисельність працівників, чол.10325,010855,0530,0105,1
3Середньорічний виробіток продукції на одного працюючого, тис. грн. 448,0763,1315,1170,3
4Відносне вивільнення трудових ресурсів, чол.х4263хх
5Частка приросту продукції (тис.грн.) за рахунок:хххх
5.1зміни чисельності;х404466хх
5.2підвищення продуктивності праціх3658356хх

∆Ч = Вб * (1 / Прб – 1 / Прзв)

∆Ч = 4625563,0 * (1 / 448,0 – 1 / 763,1) = 4 263 осіб

Аналіз показників ефективності використання трудових ресурсів показав, що найбільший позитивний ефект досягається при підвищенні продуктивності праці на 70,3%, яке приводить до збільшення виручки від реалізації на3658356 тис.грн. За рахунок збільшення середньоспискової чисельності робітників на 5,1% - виручка зросла на 404466 тис.грн. При цьому досягається умовне вивільнення працівників на 4263 чол. Загальний темп росту виручки від реалізації складає 179,1%.


Таблиця 5 – Аналіз структури основних засобів підприємства

Види основних засобівна початок рокуна кінець рокузміна
сума тис.грн.пит.вага %сума тис.грн.пит.вага %сума тис.грн.пит.вага %
1Основні засоби: будинки

249430

25

295580

23

46150

-2

2спорудження1995442028272922831852
3передавальні пристрої498865899597400732
4машини й устаткування369157374112423242085-5
5 транспортні засоби1097491111566295913-2
6Інструмент, інвентар99771385543285772
7інші види99771514064414293
8Усього: у тому числі99772110012851321002874110
а) промислово- виробничі848062851118064872700022
б) невиробничі149659151670681317409-2

Аналіз структури основних фондів нам показав, що найбільшу питому вагу мають машини й устаткування, хоча на кінець періоду їх частина й зменшується, у слідстві цього зростає частина споруд і передавальних пристроїв на 2 %, що становить по спорудах 83185 тис.грн., а по передавальних пристроях – 40073 тис.грн. При цьому можна сказати, що будинки займають майже четверту частину всіх основних фондів підприємства. Крім того аналіз нам показав, що більша частина всіх основних фондів зосереджена саме в промислово-виробничих, що на кінець періоду становить 87% (118064 тис.грн.) і при цьому їх вартість зросла на 27002 тис.грн. вартість невиробничих засобів на кінець періоду теж зросла на 17409тис.грн., хоча при цьому їх частина в загальній вартості всіх основних засобів зменшилася на 2%.


Таблиця 6 – Аналіз стану основних виробничих фондів

№ з/пПоказникина початок рокуна кінець рокузміна (+,- )
1

Основні засоби, тис.грн.:

а) первісна вартість

2568366,00

2902709,00

334343,00

б) знос1570645,001617577,0046932,00
в) залишкова вартість997721,001285132,00287411,00
2Коефіцієнт зносу (1б : 1а)0,610,56-0,05
3Коефіцієнт придатності (1в : 1а)0,390,440,05
4Коефіцієнт оновленнях0,12х
5Коефіцієнт вибуттях0,04х

Коефіцієнт зносу = Знос основних засобів / Первісну вартість основних засобів

Кзнпоч. = 1570645,00 / 2568366,00 = 0,61 Кзнкін. = 1617577 / 2902709,00 = 0,56

Коефіцієнт придатності = Залишкова вартість основних засобів / Первісну вартість основних засобів

Кпрпоч. = 997721,00 / 2568366,00 = 0,39 Кпркін. = 1285132,00 / 2902709,00 = 0,44

Коефіцієнт зносу + коефіцієнт придатності = 1

На початок періоду : 0,61 + 0,39 = 1 На кінець періоду : 0,56 + 0,44 = 1

Коефіцієнт оновлення = Вартість введених основних засобів / Вартість основних фондів на кінець періоду

Коефіцієнт вибуття = Вартість вибулих основних засобів / Вартість основних засобів на початок періоду

Таким чином, аналізуючи стан основних виробничих фондів підприємства, можна зробити висновок, що спостерігається збільшення їх загальної вартості, яка становить 287411,00 тис.грн. При цьому ми бачимо ефективне використання основних коштів на підприємстві. Про це свідчать зростання коефіцієнтів придатності й оновлення. У нашому випадку коефіцієнт оновлення перевищує коефіцієнт вибуття. Також ми бачимо, що в коефіцієнт придатності на кінець періоду перевищує цей же коефіцієнт на кінець періоду. Виходить, у звітному періоді відбулися відновлення основних засобів (про це також свідчить зменшення коефіцієнта зносу на кінець періоду).


Таблиця 7 – Факторний аналіз фондовіддачі основних фондів

№ з/пПоказникиБазисний рікЗвітний рікЗміна (+, - )Темп росту,%
1Виручка від реалізації, тис.грн.4625563,08283919,03658356,0179,1
2Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн.902735,01141426,5238691,5126,4
3Середньоспискова чисельність працівників, чол.10325,010855,0530,0105,1
4Фондовіддача, грн./грн.5,127,262,1141,8
5Продуктивність праці, тис.грн./чол.448,00763,14315,1170,3
6Фондоозброєність, тис.грн./чол.87,43105,1517,7120,3
7Вплив продуктивності праці на фондовіддачу, тис.грн.3,60
8Вплив фондоозброєності на фондовіддачу-1,47

Фвід = В / ОФ;

Пр = В / Ч;

Фоз = ОФ / Ч;

Фвід = f (Пр, Фоз);

Фвід = Пр / Фоз

ПідстановкаПрФозРозрахунокВплив
0448,0087,43448,00/87,43 = 5,12
1763,1487,43763,14/87,43 = 8,723,60
2763,14105,2763,14/105,2 = 7,25-1,47

∆Фвід = 3,60 – 1,47 = 2,13

Таким чином, можна зробити висновок, що при зростанні продуктивності праці на 170,3%, що становить 315,1 тис.грн./чол., фондовіддача зростає на 3,60грн./грн.., тому що підвищення продуктивності праці приводить до збільшення випуску продукції за рахунок незмінної вартості основних засобів. Отже за рахунок зміни фондоозброєності фондовіддача зменшується на 1,47 грн./грн.. Тому що залежність між фондовіддачею та фондоозброєністю зворотно пропорційна.

Таблиця 8 – Аналіз ефективності використання нематеріальних активів

№ з/пПоказникиБазисний рікЗвітний рік

Зміна

(+, - )

1Виручка від реалізації, тис.грн.4625563,008283919,003658356,00
2Середньорічна вартість нематеріальних активів, тис.грн.4075,0030543,5026468,50
3Фондовіддача нематеріальних активів, грн./грн.1135,11271,22-863,89
4Фондомісткість нематеріальних активів0,0010,0040,003

Аналіз ефективності використання нематеріальних активів показав, що при збільшенні суми виручки від реалізації на 3658356,00 тис.грн. і середньорічної вартості нематеріальних активів на 26468,50 тис.грн., фондовіддача падає на 863,89 тис.грн./тис.грн, а фондомісткість, навпаки, зростає на 0,003 тис.грн. значить нематеріальні активи у звітному періоді використовувалися менш ефективно в порівнянні з базисним.

Таблиця 9 – Аналіз динаміки витрат на 1 грн. реалізованої продукції

№ з/пПоказникиБазисний рікЗвітний рікЗміна (+, - )Темп росту,%
1Виручка від реалізації, тис.грн.4625563,08283919,03658356,0179,09
2Повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн.2723917,04707479,01983562,0172,82
3Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, коп.0,590,57-0,0296,61

Таким чином, при зростанні виручки від реалізації на 79,09% і повної собівартості реалізованої продукції на 72,82% витрати на 1 грн. реалізованої продукції знизилися на 3,39%. Це відбулося внаслідок того, що виручка від реалізації зростає більшими темпами, ніж повна собівартість реалізованої продукції.


Таблиця 10 – Аналіз впливу виручки на рівень собівартості

Для виконання аналізу цієї таблиці необхідно зробити розподіл на умовно-постійні та умовно-змінні витрати. Використовуємо для цього елементи операційних витрат.

ПоказникиДоля УПВ %УПВ тис.грн.УЗВ тис.грн.Сума тис.грн.
2006
Матеріальні витрати0,0014473561447356
Заробітна плата50,00481714817196342
Відрахування на соціальні заходи50,00128155128154256309
Амортизація100,0095810095810
Інші операційні витрати20,0031171124686155857
Разом-30330717483672051674
%14,7885,22100
2007
Матеріальні витрати016609351660935
Заробітна плата506108561085122170
Відрахування на соціальні заходи50148260148260296520
Амортизація1001075010107501
Інші операційні витрати2039365157460196825
Разом-35621120277402383951
%14,9485,06100

УПВ = 2723917,0 * 14,78 = 402595 тис.грн.

УЗВ = 2723917,0 – 402595 = 2321322 тис.грн.

№ п/пПоказники20062007Відхилення
тис.грн.% до виручкитис.грн.% до виручкитис.грн.% до витручки
1Виручка від реалізації, тис.грн.4625563,08283919,03658356,00
2Собівартість усього, тис.грн. у тому числі2723917,058,904016524,648,501292607,6-10,4
умовно-постійні витрати402595,08,70402595,04,870,0-3,83
змінні витрати2321322,050,203613929,643,631292607,6-6,57

Собівартість продукції змінюється під впливом зміни виручки в зв’язку з тим, що в структурі собівартості присутні умовно-постійні та умовно-змінні витрати. Як відомо, умовно-змінні витрати – це витрати, які залежать від зміни обсягу виробленої продукції (прямо пропорційно), тому зростання собівартості буде залежати від структури останньої.

В базовому періоді доля умовно-постійних витрат складає 14,78 %, що становить 303307,0 тис.грн., змінні витрати відповідно – 85,22 % (1748367тис.грн.).

Питома вага собівартості у виручці від реалізації 58,9%, відповідно умовно-постійні витрати – 8,7% та умовно-змінні – 50,2%.

В звітному періоді виручка зросла на 3658356,0 тис.грн., а собівартість на 1292607,0 тис.грн. при цьому питома вага собівартості у виручці складає- 48,5%, що на 10,4% менше ніж у базовому періоді. За цих показників умовно-постійні витрати становлять 4,87%, а умовно-змінні – 43,63% ( при цьому структурні відхилення цих витрат також є від’ємними і складають при цьому 3,83% та 6,57 %.

Маючи темп росту виручки 179,09% (табл..№9) спрогнозуємо зміну собівартості за умови, що розподіл на умовно постійні та умовно змінні витрати в прогнозному періоді не зміниться.

№ п/пПоказникиБазисний рікПрогноз із урахуванням виторгу звітного рокуВідхилення
тис.грн.% до виручкитис.грн.% до виручкитис.грн.% до витручки
1Виручка від реалізації, тис.грн.4625563,08283919,03658356,00,00
2Собівартість усього, тис.грн. у тому числі2723917,058,906874781,583,004150864,524,10
умовно-постійні витрати402595,08,70402595,04,870,00-3,83
змінні витрати2321322,050,206472186,578,134150864,527,93

Собівартість прогнозна = Змінні витрати за базисний рік * Темп росту виручки + Умовно-постійні витрати

Собівартість прогнозна = 3613929,60* 1,7909 + 402595,0= 6874781,5 тис.грн.

Змінні витрати прогнозного періоду = Собівартість прогнозна – Умовно-постійні витрати

Змінні витрати прогнозного періоду = 6874781,5 – 402595,0 = 6472186,5 тис.грн.

Аналіз впливу виручки на рівень собівартості показав, що при збільшенні обсягів реалізації, збільшується сума змінних витрат на 4150864,5 тис.грн., що призводить до зростання питомої ваги собівартості у структурі виручки на 27,93%, також скорочується частина умовно постійних витрат на 3,83%.


Таблиця 11 – Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці й середньої заробітної плати і його вплив на собівартість

№ з/пПоказникиБазисний рікЗвітний рікЗміна (+, - )Темп росту,%
1Середньорічний виробіток продукції на одного працюючого, тис.грн.448,00763,14315,14170,3
2Середньорічна заробітна плата одного працюючого, тис.грн.24,8027,302,50110,1
3Коефіцієнт випередження (відношення темпу росту продуктивності праці до темпу росту заробітної плати)154,7
4 Питома вага заробітної плати в собівартості реалізованої продукції, %12,4912,44-0,0599,6
5Розмір зниження (збільшення) собівартості за рахунок співвідношень між темпами росту продуктивності праці й середньої заробітної плати-35,2

Середньорічна заробітна плата одного працюючого: - базисний рік = фонд оплати праці / середньоспискова чисельність працівників = 256309,0/ 10325 = 24,8 тис.грн.

- звітний рік = 296520,0/ 10855,0 = 27,3 тис.грн.

Коефіцієнт випередження: К = ТРпр/ТРзп * 100% = 170,3 / 110,1 * 100 = 154,7 %

Питома вага заробітної плати в собівартості продукції: - базисний рік = витрати на оплату праці / собівартість продукції * 100 = 256309 / 2051674 * 100 = 12,49 %

- звітний рік = 296520,0/ 2383951,0 * 100 = 12,44 %.

Розмір зниження собівартості = (1,101/1,703 – 1) * 99,6 = -35,2 %

Даний аналіз показав, що у звітному періоді собівартість знизилася на 35,2 % в порівнянні з базисним роком. На це вплинуло, те що продуктивність праці зростала більшими темпами, ніж розмір заробітної плати, тобто підприємство випускало більшу кількість продукції при менших витратах на оплату праці, що й привело до економії за собівартістю продукції.


Таблиця 12 – Аналіз структури собівартості

Елементи витратМинулий рікЗвітний рікЗміни
тис.грн.пит.вага, %тис.грн.пит.вага,%тис.грн.пит.вага,%
Матеріальні витрати1447356,070,551660935,069,67213579,0-0,88
Амортизація основних фондів96342,04,70122170,05,1225828,00,42
Витрати на оплату праці256309,012,48296520,012,4440211,0-0,04
Відрахування на соціальні потреби95810,04,67107501,04,5111691,0-0,16
Інші витрати155857,07,60196825,08,2640968,00,66
Разом по елементах витрат2051674,0100,002383951,0100,00332277,00,00

Аналіз структури собівартості показав, що найбільшу частину в загальному сумі витрат по елементах займає стаття матеріальні витрати, тому що її питома вага становить майже 70 %, хоча у звітному році й зменшується на 0,88 %. Скорочення частки витрат спостерігається також і по елементах витрат на оплату праці й відрахувань на заробітну плату, хоча сума цих витрат зросла на 40211,0 тис.грн. і 11691,0 тис.грн. відповідно. При цьому зростає частина амортизаційних відрахувань і інших витрат. У загальному аналізі по сумах усі витрати зростають у звітному році в порівнянні з минулим. Крім того, слід зазначити, що найменшу частку мають відрахування на соціальні потреби.


Таблиця 13 – Аналіз фінансових результатів

№ з/пПоказникиБазисний рікЗвітний рікЗміна (+, - )Темп росту,%
1Дохід від реалізації4625563,08283919,03658356,0179,1
2Чистий дохід від реалізації4091597,07407417,03315820,0181,0
3Інші операційні доходи1077710,0389166,0-688544,036,1
4Собівартість реалізованої продукції2723917,04707479,01983562,0172,8
5Валовий прибуток1367680,02699938,01332258,0197,4
6Інші операційні витрати1109381,0385156,0-724225,034,7
7Фінансовий результат від операційної діяльності1168285,02526339,01358054,0216,2
8Прибуток від іншої звичайної діяльності8679,017688,09009,0203,8
9Фінансовий результат до оподатковування1082983,02452886,01369903,0226,5
10 Податок на прибуток294451,0629980,0335529,0214,0
11 Чистий прибуток788532,01822906,01034374,0231,2

Аналіз фінансових результатів показав, що чистий прибуток підприємства зріс на 131,2%, що становить 1034374,0 тис.грн. На це вплинуло ріст всіх показників доходів підприємства й зниження показників витрат підприємства, хоча й собівартість продукції зросла на 72,8%. На загальний результат прибутку вплинуло зростання фінансового результату (прибутку) від операційної діяльності й прибутку від іншої звичайної діяльності на 116,2% і 103,8% відповідно.


Таблиця 14 – Показники рентабельності підприємства

№ з/пПоказникиБазисний рікЗвітний рікЗміна (+, - )
1Рентабельність капіталу33,9450,8116,87
2Рентабельність власного капіталу74,985,710,80
3Рентабельність продажів (реалізації)29,5732,593,02
4Рентабельність витрат50,2157,357,14
5Рентабельність поточних активів61,181,9820,88
6Рентабельність основних фондів76,87134,8758,00
7Рентабельність позикового капіталу62,08124,8262,74

Рентабельність капіталу = Валовий прибуток / Капітал

Рентабельність власного капіталу = Валовий прибуток / Власний капітал

Рентабельність продажів (реалізації) = Валовий прибуток / Виторг від реалізації

Рентабельність витрат = Валовий прибуток / Собівартість продукції

Рентабельність поточних активів = Валовий прибуток / Поточні активи

Рентабельність основних фондів = Валовий прибуток / Основні фонди

Рентабельність позикового капіталу = Валовий прибуток / Позиковий капітал

Аналізуючи показники рентабельності можна зробити висновок, що найбільшу прибутковість має власний капітал і основні фонди – у базисному році. При цьому прибутковість власного капіталу у звітному році зростає ще на 10,8 %. Найбільший ріст спостерігається по рентабельності позикового капіталу – 62,74%. Тобто всі позикові кошти підприємства приносять прибутки у звітному році на 124,82%. Найменшу прибутковість має реалізація продукції, тому що кожна тис.грн. реалізованої продукції приносить 0,857 тис.грн. прибутку. Але якщо враховувати всі показники рентабельності й те, що всі вони у звітному році зростають, то підприємство можна назвати високорентабельним.


Таблиця 15 – Аналіз впливу факторів на зміну рентабельності капіталу

№ з/пПоказники Минулий рікЗвітний рікЗміна
1Прибуток, тис. грн.1367680,002699938,001332258,00
2Виручка від реалізації, тис. грн.4625563,008283919,003658356,00
3Рентабельність продажів.%29,5732,593,02
4Середній залишок обігових коштів, тис. грн.1811044,002765869,00954825,00
5Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.902735,001141426,50238691,50
6Середньорічна вартість нематеріальних активів, тис. грн.4075,0030543,5026468,50
7Середньорічна вартість капіталу, тис. грн.3531552,504671377,001139824,50
8Рентабельність капіталу, %33,9450,8116,87
9Коефіцієнт оборотності обігових коштів, обороти.39,2033,40-5,80
10Фондовіддача основних фондів, грн.5,127,262,14

Таким чином, можна зробити висновок, що на зміну рентабельності капіталу вплинули в основному такі фактори як підвищення середньорічної вартості капіталу на 1139824,50 тис.грн. і прибутки на 1332258,00 тис.грн. При цьому фондовіддача основних фондів зросла на 2,14 тис.грн. Виходить, слід зазначити, що прибуток зростає більшими темпами, чому капітал і основні фонди. Коефіцієнт оборотності обігових коштів показує, що вони проходять за рік у середньому 33 обороту, що є характерним для добувних підприємств, хоча ми спостерігаємо зниження цього показника у звітному періоді.


Висновки й пропозиції

У звітному році підприємство працювало ефективно, про це свідчать показники росту продуктивності праці на 70,03 % фондовіддачі на 43,1 %, що становить 2,14 грн. На ці показники вплинули ріст виторгу від реалізації на 79,1%, среднесписочной чисельності на 5,1% і середньорічної вартості основних фондів на 26,4%. Під впливом цих факторів у підприємства спостерігаються практично за всіма показниками зростання рентабельності.

Фондовіддача по підприємству зростає за рахунок росту продуктивності праці, це нам показав факторний аналіз фондовіддачі.

За результатами аналізу ефективності використання трудових ресурсів, можна зробити висновок, що зростання продуктивності праці (середньорічний виробіток) можливий за рахунок росту виручки від реалізації більшими темпами, ніж темп росту чисельності працівників.

Так як базове підприємство відноситься до добувної галузі, то більша частина його основних коштів перебуває в промислово-виробничих фондах, крім того їхня частина у звітному періоді зросла на 2% і зміну становить + 270002,0 тис.грн. Аналіз стану основних виробничих фондів показав, що на підприємстві відбувається їхнє ефективне використання, зростає коефіцієнт придатності й зменшується коефіцієнт зносу, при цьому коефіцієнт відновлення перевищує коефіцієнт вибуття.

Але слід зазначити, що на підприємстві нематеріальні активи використовуються неефективно. Це випливає з аналізу ефективності використання нематеріальних активів: фондовіддача нематеріальних активів знизилася на 863,89 грн./грн. тому підприємству слід звернути на цю увагу й використовувати резерви підвищення використання даного виду ресурсів.

На підприємстві продуктивність праці зростає більшими темпами, чому ріст заробітної плати, що приводить до зниження собівартості продукції на 0,119 тис.грн. це є також позитивним фактором у роботі підприємства.

У цілому підприємство у звітному періоді можна охарактеризувати як ефективне в роботі, з поліпшенням усіх економічних показників. Тобто роботу слід вважати задовільною.


Список літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

4.Фінансово – економічний аналіз: Підручник / Буряк П.Ю., Римар М.В.,

Бець М.Т. Під заг. ред. П.Ю. Буряка, - К.: ВД "Професіонал". 2004. – 528с.

5. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с.

6. Гадзевич О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навчальний посібник. – Луцьк: 1997.- 159 с.

7. Житна Й.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. – К.: вища школа., 1999. – 214 с.

8. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч посіб. – 2 – ге вид., стереотип – К.:МАУП, 2001. – 152 с.

9. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч посіб. 3 – тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання През,2002. – 190с.

10. Економічний аналіз господарської діяльності./ Іваненко В.І., Болю М.А., - К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 1999. – 204 с.

11. Ковальов А.І., Привалів В.П. Аналіз фінансового стану придприятия. 2 – е изд. перероб. і доп. – М.: Центр економіки й маркетингу, 1997. -192с.

12. Коробів М.Я. ФінансовокЕкономічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. 3ттє вид., перероб. і доп. – К.: ТвВ "Знання", КОО, 2000. – 378 с.

13. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа., 2003. – 278 с.

14. Є.В. Мних Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

15. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004 – 654 с.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
132975
рейтинг
icon
5753
работ сдано
icon
2606
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
129977
рейтинг
icon
2958
работ сдано
icon
1307
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
84743
рейтинг
icon
1951
работ сдано
icon
1233
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
47 496 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Университет им. Витте
Раиса, спасибо вам огромное за индивидуальный подход и оперативность!!! =)
star star star star star
ОМСК
Спасибо большое! Если бы не Вы я такого классного человека с Английском , не нашла бы ))
star star star star star
ГИЭФПТ
Очень повезло, что обратилась к Павлу, работа меня полностью устроила. Выполнена работа на...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

написать отчет по практике и к ней презентацию на 10 страниц

Отчет по практике, государственное и муниципальное управление

Срок сдачи к 12 дек.

только что

Бухгалтер, экономист и аналитик: общее и различия

Реферат, Введение в профессиональную деятельность/БухУчет

Срок сдачи к 12 дек.

только что

Анализ английского текста

Другое, история английского языка

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Выполнить задание

Контрольная, Технологические процессы автоматизированного производства

Срок сдачи к 24 дек.

2 минуты назад

8 задачек (подготовка к контрольной) первые два типо со...

Решение задач, теория вероятностей

Срок сдачи к 13 дек.

3 минуты назад

Выполнить проект по методичке

Другое, 9 класс

Срок сдачи к 1 апр.

3 минуты назад

страниц 15-20 в файле всю написано как делать

Реферат, История

Срок сдачи к 10 дек.

3 минуты назад
7 минут назад

Решить домашнее задание по высоко-эффективной жидкостной хроматографии

Решение задач, Аналитическая химия

Срок сдачи к 11 дек.

8 минут назад
8 минут назад

Решить 1 задачу

Онлайн-помощь, Коммерция, нематериальные ресурсы, торговое дело, финансы

Срок сдачи к 15 дек.

9 минут назад

решить задачи

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 10 дек.

10 минут назад
10 минут назад

Практикум № 1. 1. По выбранной для анализа стране подобрать и...

Другое, Культурная политика

Срок сдачи к 17 дек.

12 минут назад
12 минут назад

Решить 4 задачи

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 24 дек.

12 минут назад

Работа должна быть готова до 20:00 09.12.2023, т.к

Реферат, Логика и юридическая аргументация

Срок сдачи к 9 дек.

12 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно