Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Облік і аудит нематеріальних активів

Тип Реферат
Предмет Бухгалтерский учет и аудит
Просмотров
955
Размер файла
53 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Облік і аудит нематеріальних активів

Зміст

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.. 2

Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка. 2

1. Визначення нематеріальних активів. 2

2. Визнання і оцінка нематеріальних активів. 3

3. Переоцінка нематеріальних активів. 5

4. Амортизація нематеріальних активів. 7

5. Зменшення корисності нематеріальних активів. 8

6. Вибуття нематеріальних активів. 8

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.. 11

Список використаної літератури. 27


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

1. Визначення нематеріальних активів

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. До монетарних активів належать грошові кошти, їх еквіваленти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій, визначеній сумі грошей. Решта активів вважаються немонетарними (запаси, будівлі, устаткування). Особливістю, яка відрізняє нематеріальний актив від усіх інших немонетарних активів, є відсутність його фізичної субстанції. Амортизація нематерiальних активiв часто нараховується прямолiнiйним методом з врахуванням корисного строку експлуатацiї даного нематерiального активу.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:

- права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

- права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

- права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

- права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

- авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

- гудвіл;

- інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

2. Визнання і оцінка нематеріальних активів

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:

- намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

- інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

- витрати на дослідження;

- витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;

- витрати на рекламу та просування продукції на ринку;

- витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;

- витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання.

Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю.

Первісна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних об'єктів.

Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійствомься для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

3. Переоцінка нематеріальних активів

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).

Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Переоцінена первісна вартість та знос об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первинної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Відомості про зміни первинної вартості та суми зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки - у складі витрат звітного періоду.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності, сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.

При вибутті об'єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

4. Амортизація нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:

- строки корисного використання подібних активів;

- моральний знос, що передбачається;

- правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

- коли існує невідновне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;

- коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

5. Зменшення корисності нематеріальних активів

Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів.

Якщо причини зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності, відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів.

6. Вибуття нематеріальних активів

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю. Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів.

Розкриття інформації щодо нематеріальних активів
у примітках до фінансових звітів

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних активів наводиться така інформація:

1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі.

2. Методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів.

3. Наявність та рух у звітному році:

3.1 Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума зносу на початок звітного року.

3.2. Первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств.

3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу нематеріальних активів у результаті переоцінки.

3.4. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу нематеріальних активів, які вибули.

3.5. Сума нарахованої амортизації.

3.6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові результати а звітному періоді.

3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу нематеріальних активів.

3.8. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року.

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

1. Вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності.

2. Вартість переданих у заставу нематеріальних активів.

3. Сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів.

4. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного періоду.

5. Первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.

Взагалі алгоритм дій і робіт, виконуваних за обліком нематеріальних активів можна звести до наступної таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції)Одиниця виміру
27Визнання і оцінка нематеріальних активів
28Переоцінка нематеріальних активів
29Амортизація нематеріальних активів
30Облік зменшення корисності нематеріальних активів
31Облік вибуття нематеріальних активів
32Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансового звіту

Наприкінці можна сказати - методика оцінки майна в Україні дозволяє оцінити балансову вартість матеріальних активів підприємства, але , як показує досвід, реальна ціна такого майна на ринку може бути іншою . Але в умовах приватизації стратегічних підприємств на перший план виступає вартість нематеріальних активів , особливо якщо матеріальні – зношені.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Ейбл, Бейкер і Кейн організували компанію „АВС Kealiy” у формі корпорації – операції з нерухомим майном і орендні операції. Кожний з засновників вніс по 20.000 дол. США готівкою і отримав по 1.500 акцій (кожна акція номіналом 10 дол. США). Компанія розпочала операції 1 січня 200А року. Операції, які наведено нижче, досси показні для першого року (200А) існування компанії; вони відносяться до операцій, що дійсно відбулися.

Припустимо, що операції компанії за 200А рік зводяться до наведених нижче.

А. Надійшли 60.000 дол. США готівкою, внесені засновниками; випущено 4.500 звичайних акцій

Б. Першого січня 19А року придбане офісне обладнання вартістю 6.000 дол. США, в момент придбання оплачено третину вартості, ще третина підлягає сплаті за шість місяців, залишок (теж третина) – за дванадцять місяців. Суму, що не було сплачено; обладнання в момент придбання, слід віднести на кредит рахунка „Рахунки до сплати”.

В. Придбано земельну ділянку для майбутньої забудови (під офіс) вартістю 20.000 дол. США повністю оплачено в момент придбання.

Г. Сплачено орендну плату за 12 місяців (200 дол. США на місяць). Дебетуйте рахунок „Витрати на оренду”.

Д. Продано п’ять будинків (власність клієнтів), за це отримано комісійну винагороду в розмірі 56.000 дол. США.

Е. Виплачено заробітну плату і комісійні винагороди торговим агентам, 52.000 дол. США, також сплачені інші різні витрати на суму 1.000 дол. США.

Є. Надійшли гроші за керівництво орендними проектами, 20.000 дол. США.

Ж. Оплачено комунальні послуги, 1.400 дол. США.

З. Оплачено оренду автомобіля (автомобіль використовується у службових цілях), 3.600 дол. США.

И. Оплачено послуги по рекламі, 7.500 дол. США.

І. Строк експлуатації офісного обладнання 10 років; воно використовувалося протягом усього 200А року; обладнання не має залишкової вартості по закінченні 10-річного строку експлуатації.

Ї. Ще 64.000 дол. США було зароблено протягом 200А року як комісійну винагороду за продаж нерухомого майна, з цієї суми 14.000 дол. США ще не надійшли від клієнтів на кінець року.

Й. Здійснено наступний платіж за офісне обладнання (див. Б). Проценти не сплачуються.

К. Прибутковий податок за 200А рік сплачуються за ставкою 30%, підлягає сплаті 200Б року в сумі 21.450 дол. США.

Необхідно:

1. Відкрити Т-рахунки, які наведено нижче (початкове сальдо для кожного рахунку нульове – це перший рік існування компанії):

Рахунок №Назва рахункаРахунок №Назва рахунка
101Гроші402Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями
102Рахунки до отримання501Витрати на оренду
103Офісне обладнання502Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені
104Нарахований знос за офісне обладнання503Різні (інші) витрати
105Земельна ділянка під майбутню забудову504Комунальні послуги
201Рахунки до сплати505Витрати на оренду автомобіля
203Прибутковий податок до сплати506Витрати на рекламу
301Внесений капітал за номіналом, акції номіналом $10507Витрати на знос
302Внесений капітал у надлишок номіналу508Витрати на сплату прибуткового податку
401Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном

2. Виконати аналіз і журналізацію щодо всіх операцій.

ЖУРНАЛСторінка 1
ДатаФоліоДебетКредит
А 1 січняГроші10160.000
Акціонерний капітал30160.000
Гроші, внесені засновниками (власниками) підприємства
Б 1 січня 19АОфісне обладнання1036.000
Гроші1014.000
Рахунки до сплати2012.000
ВЗемельна ділянка під майбутню забудову10520.000
Гроші10120.000
ГВитрати на оренду (200*12=2.400)5012.400
Гроші1012.400
ДКомісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном40156.000
Гроші10156.000
ЕЗаробітна плата і комісійні винагороди сплачені50252.000
Різні (інші) витрати5031.000
Гроші10153.000
ЄГроші10120.000
Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями40220.000
ЖКомунальні послуги5041.400
Гроші1011.400
ЗВитрати на оренду автомобіля5053.600
Гроші1013.600
ИВитрати на рекламу5067.500
Гроші1017.500
ІНарахований знос на офісне обладнання1040.6
Витрати на знос5070.6
Нарахований знос на офісне обладнання за рік 6.000/10 = 0.6
їКомісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном40164.000
Гроші10150.000
Рахунки до отримання10214.000
ЙРахунки до сплати2012.000
КВитрати на сплату прибуткового податку50821.450

3. Виконати перенесення даних з журналу до рахунків Головної книги.

Гроші 101
ДатаСтор назв. журн.СумаДатаСтор назв. журн.Сума
200А, січня1120.000

Відкриємо Т-рахунки:

Гроші 101
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
А 1 січня160,000Б14,000
Д156,000В120,000
Є120,000Г12,400
Ї150,000Е153,000
Ж11,400
З17,500
И13,600
Сальдо-неттодебет94,100
Рахунки до отримання 102
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Ї114,0001
Офісне обладнання 103
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Б16,000
Нарахований знос на офісне обладнання 104
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
І10,600
Земельна ділянка під майбутню забудову 105
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
В120,000
Рахунки до сплати 201
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Б12,000
Внесений капітал за номіналом 301
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
А160,000
Комісійні винагороди нерух майно 401
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Д156,000
Ї164,000
Сальдокредит120,000
Винагороди за керівн. оренд 402
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Є120,000
Зарплата і коміс 502
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Е152,000
Різні (інші) витрати 503
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Е11,000
Комунальні послуги 504
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Ж11,400
Витрати на оренду автомобіля 505
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
З13,600
Витрати на рекламу 506
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
И17,500
Витрати на знос 507
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
І10,600
Витрати на сплату прибуткового податку 508
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
К121,450К121,450

Прибутковий податок до сплати 203

ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
К121,450
Витрати на оренду 501
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Г12,400

Головна книга:

Гроші 101
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
А 1 січня160,000Б14,000
Д156,000В120,000
Є120,000Г12,400
Ї150,000Е153,000
Ж11,400
З17,500
И13,600
Сальдо-неттодебет94,100
Рахунки до отримання 102
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Ї114,0001
Офісне обладнання 103
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Б16,000
Нарахований знос на офісне обладнання 104
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
І10,600
Земельна ділянка під майбутню забудову 105
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
В120,000
Рахунки до сплати 201
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Б12,000
Внесений капітал за номіналом 301
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
А160,000
Комісійні винагороди нерух майно 401
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Д156,000
Ї164,000
Сальдокредит120,000
Винагороди за керівн. оренд 402
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Є120,000
Зарплата і коміс 502
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Е152,000
Різні (інші) витрати 503
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Е11,000
Комунальні послуги 504
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Ж11,400
Витрати на оренду автомобіля 505
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
З13,600
Витрати на рекламу 506
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
И17,500
Витрати на знос 507
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
І10,600
Витрати на сплату прибут податку 508
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
К121,450
Прибутковий податок до сплати 203
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
К121,450
Витрати на оренду 501
ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.Сума
Г12,400

4. Скласти пробний баланс. Для перевірки: сума сальдо пробного балансу $224.050, включаючи сальдо рахунку „Гроші” - $94.100.


ABC Kealiy

Пробний баланс за 200А рік

Рахунок №Назва рахункаСальдо
Дебет $Кредит $
101Гроші94,100
102Рахунки до отримання14,000
103Офісне обладнання6,000
104Нарахований знос на офісне обладнання0,600
105Земельна ділянка під майбутню забудову20,000
201Рахунки до сплати2,000
203Прибутковий податок до сплати
301Внесений капітал за номіналом60,000
302Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу
401Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном120,000
402Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями20,000
501Витрати на оренду2,400
502Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені52,000
503Різні (інші) витрати1,000
504Комунальні послуги1,400
505Витрати на оренду автомобіля3,600
506Витрати на рекламу7,500
507Витрати на знос0,600
508Витрати на сплату прибуткового податку21,450
203Прибутковий податок до сплати21,450
Разом:224,050224,050

5. Скласти такі звіти за 200А рік:

а) звіт про прибутки та збитки: виручка, витрати, балансовий прибуток (прибуток до оподаткування), витрати на сплату прибуткового податку, чистий доход, доход на акцію.


ABC Kealiy

Звіт про прибутки та збитки за рік, що закінчується 30 червня 2004 року

СтаттяЗвітний період $
Дохід і виручка від реалізації продукції (робіт, послуг, оренди)20,000
Доход від операцій з нерухомим майном120,000

Операційні витрати:

Комунальні послуги

1,400
Витрати на оренду2,400
Витрати на заробітну плату52,000
Витрати на оренду автомобіля3,600
Витрати на рекламу7,500
Витрати на сплату прибуткового податку21,450
Нарахований знос0,600
Інші операційні витрати1,700
Операційні витрати разом90,65
Доход до оподаткування49,35
Податок на прибуток21,45
Чистий: - прибуток27,9
Доход на акцію ($27,900 за 4,500 акцій)6,2

б) бухгалтерський баланс: АКТИВИ – поточні активи, операційні витрати, інші активи; ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – короткострокові зобов’язання; АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ – внесений капітал, нерозподілений доход.

ABC Kealiy

Бухгалтерський баланс за 200А рік

Активи
Поточні активи:
Гроші94,100
Рахунки до отримання14,000
Офісне обладнання6,000
Нарахований знос на офісне обладнання0,600
Земельна ділянка20,000
Поточні активи разом134,700
Операційні витрати:
Витрати на оренду2,4
Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені52
Комунальні послуги1,4
Витрати на оренду автомобіля3,6
Витрати на рекламу7,5
Витрати на знос0,6
Різні (інші) витрати1
Операційні витрати разом:68,500
Інші активи
Активи разом:203,200
Зобов'язання
Короткострокові зобов'язання:
Рахунки до сплати2,000
Прибутковий податок до сплати21,450
Короткострокові зобов'язання разом:23,450
Довгострокові зобов'язання:
Інші зобов'язання
Зобов'язання разом:23,450
Акціонерний капітал
Внесений акціонерний капітал, за номіналом (6000 акцій номіналом $10 кожна)60,000
Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу
Внесений капітал разом60,000
Нерозподілений доход119,750
Акціонерний капітал разом179,750
Зобов'язання і акціонерний капітал разом:203,200

6. Додати господарських операцій які окрім других, пов’язані з НМА. Виконати аналіз і журналізацію щодо цих операцій з НМА та додати їх у баланс.

Спочатку наведемо перелік операцій.


ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ

за 200Б рік

а) 02.05.200Б перераховано постачальнику передплату для купівлі ПЗ на суму $2,000
б) 03.05.200Б сформована початкова вартість по купівлі ПЗ на суму $2,000
в) 05.05.200Б безвоздмезно отримано право на використання товарного знаку по ПЗ на суму $2,800
г) 06.05.200Б відображене введення в експлуатацію ПЗ на суму $2,000
д) 07.05.200Б відображене введення в експлуатацію товарного знака на ПЗ на суму $2,800
е) 15.05.200Б сплачено послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму $1,000
ж) 16.05.200Б списано вартість послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму $1,000

Згідно з переліком операцій здійснимо Т-проведення:

а) 02.05.200Б перераховано постачальнику передплату для купівлі ПЗ на суму 2,000ДтНадходження НМАКт
Поточний рахунок у нац. валюті311
(а)2,000
ДтНадходження НМАКт
Кредитовано розрахунки по виданим авансамРозрахунки по виданим авансам371
(а)2,000
б) 03.05.200Б сформована початкова вартість по купівлі ПЗ на суму 2,000ДтФормування початкової вартості НМАКт
Придбання НМА154
(б)2,000
ДтФормування початкової вартості НМАКт
Кредитовано розрахунки з вітчизняними постачальникамиРозрахунки з вітчизняними постачальниками631
(б)2,000
в) 05.05.200Б безвоздмезно отримано право на використання товарного знаку по ПЗ на суму 2,800ДтОтримання права на використання товарного знаку по ПЗКт
Придбання НМА154
(б)2,000
(в)2,800
ДтОтримання права на використання товарного знаку по ПЗКт
Кредитовано рахунок за безвоздмездно отриманими НМАБезвоздмезно отримані НМА424
(в)2,800
г) 06.05.200Б відображене введення в експлуатацію ПЗ на суму 2,000ДтВведення в експлуатацію НМАКт
Авторські та суміжні з ними права125
(г)2,000
д) 07.05.200Б відображене введення в експлуатацію товарного знака на ПЗ на суму 2,800ДтВведення в експлуатацію НМАКт
Права на знаки для товарів та послуг123
(д)2,800
е) 15.05.200Б сплачено послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму 1,000ДтУсунення проблем з НМАКт
Розрахунки по отриманим авансам371
(д)1,000
ж) 16.05.200Б списано вартість послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму 1,000ДтУсунення проблем з НМАКт
Інші операційні витрати840
(ж)1,000
ДтУсунення проблем з НМАКт
Розрахунки по виданим авансам371
(ж)1,000(а)2,000

ABC Kealiy

Пробний баланс за 200Б рік

Рахунок №Назва рахункаСальдо
Дебет $Кредит $
101Гроші94,100
102Рахунки до отримання14,000
103Офісне обладнання6,000
104Нарахований знос на офісне обладнання0,600
105Земельна ділянка під майбутню забудову20,000
123Права на знаки для товарів та послуг2,800
125Авторські та суміжні з ними права2,000
201Рахунки до сплати2,000
203Прибутковий податок до сплати
301Внесений капітал за номіналом60,000
302Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу
401Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном120,000
402Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями20,000
424Безвоздмездно отримані НМА2,800
501Витрати на оренду2,400
502Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені52,000
503Різні (інші) витрати1,000
504Комунальні послуги1,400
505Витрати на оренду автомобіля3,600
506Витрати на рекламу7,500
507Витрати на знос0,600
508Витрати на сплату прибуткового податку21,450
203Прибутковий податок до сплати21,450
631Розрахунки з вітчизняними постачальниками2,000
Разом:228,850228,850

ABC Kealiy

Звіт про прибутки та збитки за 200Б рік,

СтаттяЗвітний період $
Дохід і виручка від реалізації продукції (робіт, послуг, оренди)20,000
Доход від операцій з нерухомим майном120,000

Операційні витрати:

Комунальні послуги

1,400
Витрати на оренду2,400
Витрати на заробітну плату52,000
Витрати на оренду автомобіля3,600
Витрати на рекламу7,500
Витрати на сплату прибуткового податку21,450
Нарахований знос0,600
Інші операційні витрати1,700
Операційні витрати разом90,65
Доход до оподаткування49,35
Податок на прибуток21,45
Чистий: - прибуток27,9
Доход на акцію ($27,900 за 4,500 акцій)6,2

б) бухгалтерський баланс: АКТИВИ – поточні активи, операційні витрати, інші активи; ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – короткострокові зобов’язання; АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ – внесений капітал, нерозподілений доход.


ABC Kealiy

Бухгалтерський баланс за 200Б рік

Активи
Поточні активи:
Гроші94,100
Рахунки до отримання14,000
Офісне обладнання6,000
Нарахований знос на офісне обладнання0,600
Земельна ділянка20,000
Права на знаки для товарів та послуг2,800
Авторські та суміжні з ними права2,000
Поточні активи разом139,500
Операційні витрати:
Витрати на оренду2,4
Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені52
Комунальні послуги1,4
Витрати на оренду автомобіля3,6
Витрати на рекламу7,5
Витрати на знос0,6
Різні (інші) витрати1
Операційні витрати разом:68,500
Інші активи
Активи разом:208,000
Зобов'язання
Короткострокові зобов'язання:
Рахунки до сплати2,000
Прибутковий податок до сплати21,450
Короткострокові зобов'язання разом:23,450
Довгострокові зобов'язання:
Інші зобов'язання4,800
Зобов'язання разом:28,250
Акціонерний капітал
Внесений акціонерний капітал, за номіналом (6000 акцій номіналом $10 кожна)60,000
Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу
Внесений капітал разом60,000
Нерозподілений доход119,750
Акціонерний капітал разом179,750
Зобов'язання і акціонерний капітал разом:208,000

Список використаної літератури

1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. –К. 2003 с.262 – 264.

2. Т.Войтенко, Я.Кавторева, А.Рындя, Л.Солошенко. Современный учет: «Два в одном». Харьков: Издательский дом «Фактор». 2004 -174 с.

3. Б.Юровский. Новый план счетов: рекомендации + инструкция по применению. Харьков: «Слово». 2000 -134 с.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
136328
рейтинг
icon
5816
работ сдано
icon
2632
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
134489
рейтинг
icon
3016
работ сдано
icon
1323
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
88753
рейтинг
icon
1983
работ сдано
icon
1250
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
50 123 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
РАНХиГС
Уже второй раз обращаюсь к Елене Павловне. Все вовремя и без замечаний)
star star star star star
Томский политехнический университет
Сколько раз заказывал у этого человека рефераты, ни разу не возникало вопросов. Спасибо бо...
star star star star star
АНОПОмтэпит
Работа сделана быстро доработок не было исполнитель замечательный на контакт выходит быстр...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

выполнить 2 задания (11 класс)

Решение задач, Информатика

Срок сдачи к 5 мар.

только что

Перенести задачу из бумажного носителя в электронный вид по требованию преподавателя

Решение задач, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 29 февр.

только что

заполнить таблицу для 6 класса

Другое, Биология

Срок сдачи к 1 мар.

2 минуты назад

Выполнить контрольную работу

Контрольная, Основы гимнастики

Срок сдачи к 1 мар.

2 минуты назад

2 лабораторные и 1 контрольная.

Лабораторная, Химия

Срок сдачи к 28 февр.

2 минуты назад

Решить контрольную 3 вариант

Контрольная, Экономика отрасли

Срок сдачи к 15 мар.

4 минуты назад

поднять уникальность курсовой работы.

Курсовая, административное право

Срок сдачи к 28 февр.

4 минуты назад

«Природа – бесценный дар, один на всех»

Другое, Окружающий мир

Срок сдачи к 11 мар.

4 минуты назад
4 минуты назад

Решить 1 практическую работу

Решение задач, Основы логистики

Срок сдачи к 1 мар.

5 минут назад

Написать небольшую сказку

Другое, Дошкольное образование и воспитание

Срок сдачи к 1 мар.

5 минут назад

Срочно

Чертеж, Инженерная графика

Срок сдачи к 27 февр.

5 минут назад

Решить контрольную 3 задачи

Контрольная, Гидравлика

Срок сдачи к 15 мар.

6 минут назад

Задания

Решение задач, Химия

Срок сдачи к 27 февр.

8 минут назад

Жду ответ в течение 1 - 1,5 часа

Онлайн-помощь, аналитическая геометрия

Срок сдачи к 27 февр.

8 минут назад

Решить задачу

Решение задач, Основы теории и практика квалификации преступлений

Срок сдачи к 27 февр.

9 минут назад
9 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно