Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею 2

Тип Реферат
Предмет Психология
Просмотров
466
Размер файла
20 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею 2

Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

Вступ. Поведінка індивіда у психологічному аспекті є наслідком відчуття (усвідомлення) ним певних потреб, а першопри­чиною його цілеспрямованої діяльності є їх задоволення.

Теоретичні дослідження психологів менеджменту спря­мовані на вдосконалення психологічних засад практики менеджменту як засобу підвищення ефективності функ­ціонування виробничо-господарських організацій. Психо­логічними знаннями необхідно володіти всім менеджерам, кожній ситуації індивід керується не однією потребою, а їх системою, до якої нале­жать: потреби-відношення (фізіологічна чи соціальна залежність суб'єкта від об'єкта-предмета потреби); потребистани (функціональні потреби життєдіяльності ор­ганізму); потреби-цілі (усвідомлення необхідності, зумов­леної потребами організму, вимогами суспільства, норма­ми поведінки); потреби-емоції (позитивне або негативне ставлення до певних об'єктів, сфер діяльності, до інших людей тощо) та ін.

Залежно від стану справ на виробництві і поведінки інших учасників спільної діяльності індивід потрапляє в конкретну життєву ситуацію, яка змушує його зробити вибір: що, як і для чого треба зробити. Менеджент трак­тує її як управлінську ситуацію. Багато з них у практич­ній діяльності менеджера не мають ні чітких алгоритмів прийняття рішень, ні відповідних прецедентів із поперед­нього досвіду.

Управлінські завдання, які мають чіткий алгоритм, для психології менеджменту великого інтересу не станов­лять: керівництво спільною діяльністю особливо необхід­не тоді, коли внаслідок складності, багатовимірності й не-детермінованості об'єктів управління неможливо створити алгоритми прийняття рішень. Адже посадові інструкції, довідники, система правової документації не містять гото­вих рекомендацій щодо того, як менеджеру діяти в конк­ретній управлінській ситуації. Соціальні норми поведінки, правила субординації і нормативна регламентація виконан­ня службових обов'язків кожним працівником організації фактично є нормативними обмеженнями на свободу вибору.

На практиці менеджеру доводиться вирішувати такі основні завдання:

— пошук виходу із проблемної ситуації (що, хто, як, коли і для чого повинен робити);— мобілізування підлеглих на максимально ефектив­не виконання дорученої справи.

У психології мотив це стимул, відображений у сві­домості суб'єкта діяльності. Кожний стимул проектуєть­ся на комплекс потреб, а не просто фіксується у свідомо­сті індивіда як безпосереднє відображення управлінської ситуації. Вплив комплексу потреб може спричинити су­б'єктивність, тенденційність, селективність й упередже­ність індивіда у процесі оброблення інформації.

За допомогою психологічного аналізу можна виявити спільні для будь-якої діяльності механізми регулювання процесів керівництва трудовим колективом.

Менеджер за тією чи іншою нормативною моделлю і її приписами повинен бачити конкретних індивідів і дина­мічну структуру їх міжособистісних відносин, тобто реаль­ну їх поведінку. Рівень відображених у структурі міжосо­бистісних відносин вимог нормативної моделі залежить від дієвості соціального контролю. На практиці це виявляєть­ся у нормативній реакції співробітників на слова й справи свого колеги. Наприклад, у колективі з несприятливим клі­матом підлеглі у присутності менеджера дотримуються норм службового розпорядку і навіть осуджують порушників дис­ципліни, а за його відсутності нехтують ними.

На поведінку працівників впливає неформальна струк­тура міжособистісних відносин, її можна виявити за до­помогою соціометричних процедур, методом активного екс­перименту, створенням проблемних ситуацій, соціологіч­ними й соціально-психологічними методами. Неформальна структура колективу разом із неформальними нормами поведінки, звичаями, традиціями, системою неформаль­них санкцій може бути визначена як модель реальної по­ведінки. Вона відображає ставлення працівників до спра­ви, обов'язків, до свого менеджера, колег тощо.

Обмеженість нормативного регулювання деякі мене­джери намагаються подолати виховними заходами. Сис­тему матеріальних і моральних стимулів вони розгляда­ють як тактичний засіб управління, а виховання підлег­лих — як стратегічний. Однак, якщо суб'єкт виховання (менеджер, колектив) надає перевагу тільки заходам нор­мативної моделі, виховання і нормативне регулювання по­ведінки працівників виявляються тотожними.

Між психічною реакцією людини на відповідальність за особисті вчинки (залежать від неї самої) і реакцією на відповідальність за поведінку й результати спільної діяль­ності колективу, в якій зусилля менеджера опосередко­вано зусиллями підлеглих, існує значна відмінність. Не­впевненість менеджера у правильності дій підлеглих по­роджує у нього невпевненість щодо досягнення мети діяльності колективу. Він починає побоюватися, що у ра­зі невдачі до нього будуть застосовані санкції не за його особисту діяльність, а за невдалі дії всього колективу. Та­кий стан часто негативно впливає на психіку менеджера. На ефективності керівництва позначається і те, що за ін­ших рівних умов права й відповідальність не завжди роз­поділяють пропорційно посадовому рівню в ієрархічній структурі управління.

Схема1

Особистість наділена такими психологічними рисами:

— стійкість вияву якостей, що дає змогу передбачити поведінку працівника у певних виробничих і побутових ситуаціях;

— цілісність, що означає тісну взаємопов'язаність її рис;

— вияв особистості відбувається в багатогранній діяль­ності, спрямованій на всебічне пізнання, перетворення се­бе, навколишнього світу.

Особистість є явищем соціальним, своєрідним продук­том спілкування та взаємодії людей. Адже людина формує власне світосприймаття у спілкуванні з іншими, викону­ючи при цьому певні соціальні ролі. Щоб пізнати людину як особистість, необхідно знати її соціальне середовище, загальну картину взаємовідносин із реальним світом. Вона формується в різних соціальних групах: у сім'ї, серед колег по роботі, у колі друзів, під впливом родичів то­що. У кожної людини є 5—6 таких груп (психологи на­зивають їх еталонними), що найбільше впливають на її поведінку.

Отже, «особистість» — конкретна людина, носій сві­домості і самосвідомості, певних соціального статусу й ро­лей. Пізнати її можна лише через розкриття цих ролей.

Мотивування індивідуальних і колективних зусиль є важливим виховним прийомом, який потребує глибокого проникнення у психологію іншої людини. Вибір адекват­них мотиваторів не можна обмежувати приписами норма­тивної моделі колективної діяльності. Він значною мірою зумовлюються рівнем психолого-педагогічної підготовки менеджера, відображаючи у повсякденній практиці його мистецтво, талант та організаційні здібності.

Одним із найважливіших психологічних параметрів особистості є характер — сукупність стійких психологіч­них рис, що визначають лінію поведінки людини, її став­лення до справи, до інших людей і до самої себе. Вплив на характер підлеглого повинен виявлятися в упорядкуван­ні стабілізованих відносин, а за необхідності у відповід­них їх змінах.

Схема 2.

При цьому слід враховувати такі характе­рологічні аспекти, як: принциповість — безпринципність; тактовність — безтактність; організованість — неоргані­зованість; працелюбність — лінь; упевненість — невпев­неність; переоцінка власних сил — недооцінка; самокри­тичність — несамокритичність; вимогливість — невимо­гливість; акуратність — нечупарність; бережливість — нехлюйство; жадність — марнотратство та ін.

Таблиця 1.

Певному типу характеру відповідає певний тип тем­пераменту — сутності індивідуальних особливостей осо­бистості, в основі яких типи вищої нервової діяльності, котрі характеризують сила, швидкість, напруженість, урів-новажність перебігу психічних процесів. Темперамент за­лежить від особливостей вищої нервової діяльності люди­ни, основних нервових процесів — збудження й гальму­вання. Ці процеси у різних людей можуть відрізнятися за силою, рухомістю й урівноваженістю. Поєднання їх вияв­ляється в певному темпераменті (табл. 8.1).

Таблиця 8.1 Типи темпераментів

Тип вищої нервової діяльності

Особливості нервових процесів

Тип темпера­менту

Сила

Урівнова­женість

Рухомість

Нестримний

Сильний

Неврівно-важений

Рухомий

Холерик

Живий

Сильний

Урівнова­жений

Рухомий

Сангвінік

Спокійний

Сильний

Урівнова­жений

Інертний

Флегматик

Хвороб­ливий

Слабкий

Неврівно-важений

Гальмівний (емоційний)

Меланхолік

Ідеалом для окремої людини може бути інша людина, певний соціальний статус, певний психологічний стан, пев­не уявлення про спосіб поведінки. Наявність ідеалу дає змо­гу прогнозувати поведінку працівника за апологією з пове­дінкою ідеалу (якщо це інша людина) або орієнтуючись на параметри явища (процесу), визначені індивідом як ідеал. Сукупність якостей особистості є важливою психоло­гічною передумовою успішної її діяльності.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
143605
рейтинг
icon
3072
работ сдано
icon
1329
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
140650
рейтинг
icon
5850
работ сдано
icon
2647
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
94648
рейтинг
icon
2020
работ сдано
icon
1266
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
53 030 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Работа была сделана досрочно! Все соответствует требованиям! Спасибо большое, Вениамин!
star star star star star
РУДН
работа выполнена очень быстро, очень качественно и исполнитель приятный человек спасибо!
star star star star star
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Спасибо вам огромное!!!😌 Вы уже не первый раз спасаете меня,когда мне это очень нужно . Р...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Производственная практика по бухгалтерскому учету

Отчет по практике, Бухгалтерский учет

Срок сдачи к 5 июня

только что

социальная сфера муниципального сектора

Курсовая, экономика государственного и муниципального сектора

Срок сдачи к 1 июня

только что

Помогите решить 3 практику

Лабораторная, Информатика

Срок сдачи к 30 мая

только что

Решить все рецепты, где подписано 37 фарм

Решение задач, технология изготовления лекарственных форм, Фармакология

Срок сдачи к 15 июня

только что

Написать все пины

Решение задач, ТОЭ

Срок сдачи к 30 мая

1 минуту назад

Итоговый тест по истории (ещё одному человеку)

Тест дистанционно, История

Срок сдачи к 31 мая

1 минуту назад

сделать хорошо

Презентация, они

Срок сдачи к 2 июня

1 минуту назад

Написать все пины

Решение задач, Информатика

Срок сдачи к 30 мая

1 минуту назад
1 минуту назад

Текст

Другое, Экономическая безопасность

Срок сдачи к 31 мая

1 минуту назад

Написать реферат на тему «Развитие внутреннего слуха у...

Реферат, Музыкальная психология

Срок сдачи к 3 июня

1 минуту назад

Написать все пины

Решение задач, Микросхемотехника

Срок сдачи к 30 мая

1 минуту назад

Нужны ёмкие и структурированные ответы на вопросы по...

Ответы на билеты, Источниковедение

Срок сдачи к 30 мая

2 минуты назад

Компоновочный чертеж

Чертеж, Чертежи

Срок сдачи к 4 июня

3 минуты назад

Итоговый тест по истории (Другому человеку)

Тест дистанционно, История

Срок сдачи к 31 мая

3 минуты назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно