Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Типове положення "Про охорону праці"

Тип Реферат
Предмет Безопасность жизнедеятельности
Просмотров
1308
Размер файла
32 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Типове положення "Про охорону праці"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Згідно з Законом України "Про охорону праці" (2694-12) служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом (надалі - власник) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.

1.2 Відповідно до цілей, зазначених у п.1.1. цього Типового положення, служба охорони праці вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування,будівель і споруд;

б) забезпечення працюючих засобами індивідуального таколективного захисту;

в) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

г) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

1.3 Служба охорони праці входить до структури підприємства,установи, організації як одна з основних виробничо-технічнихслужб.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.

1.4 Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом.

1.5 Служба охорони праці комплектується спеціалістами, якімають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: щодо виробничого стажу - осіб, які мають спеціальну освіту з охорони праці, за рівнем освіти - осіб, які прийняті на посаду до затвердження цього Типового положення.

1.6 Перевірка знань з питань охорони праці працівниківслужби охорони праці проводиться в установленому порядку допочатку виконання ними своїх функціональних обов'язків таперіодично, один раз на три роки.

1.7 На підставі цього Типового положення з урахуваннямспецифіки виробництва опрацьовуються та затверджуються власникамиПоложення про службу охорони праці підприємств, установ та організацій.

Положення про службу охорони праці міністерства, державногокомітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств,створених за галузевим принципом, узгоджується з Державним комітетом по нагляду за охороною праці.1.8. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевиминормативними актами з охорони праці і Положенням про службуохорони праці.

1.9 Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків.

Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі прозупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадоваособа, якій підпорядкована служба охорони праці.

1.10 Працівники служби охорони праці не можуть бутипритягнуті до виконання функцій, не передбачених Законом "Проохорону праці" (2694-12) та цим Типовим положенням.

2. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Служба охорони праці створюється на підприємствах, у виробничих і науково-виробничих об'єднаннях, кооперативних, колективних та інших організаціях (надалі - підприємство) виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати впорядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з охоронипраці.

В установах, організаціях невиробничої сфери та в навчальнихзакладах власниками також створюються служби охорони праці.які підпорядковані центральним органам державної виконавчої влади.

2.2 Служба охорони праці підпорядковується безпосередньокерівникові підприємства.

2.3 За своїм посадовим становищем та умовами оплати працікерівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основнихвиробничо-технічних служб підприємства. такий принцип зберігається при визначні посадового становищата окладів і для інших працівників служби охорони праці.

2.4 Служба охорони праці виконує такі основні функції:

2.4.1 Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

2.4.2 Проводить оперативно-методичне керівництво роботою зохорони праці.

2.4.3 Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого

рівня охорони праці, якщо встановлені норми досягнені), а такожрозділ "Охорона праці" у колективному договорі".

2.4.4 Проводить для працівників увідний інструктаж з питаньохорони праці.

2.4.5 Організує:

а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами,положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охоронипраці;

б) паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

в) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань іаварій, а також шкоди від цих подій;

г) підготовку статистичних звітів підприємства з питаньохорони праці;

д) розробку перспективних та початкових планів роботипідприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

е) роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;

є) допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;

ж) підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

2.4.6 Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків та аварій;

б) формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів;

в) роботі комісії з питань охорони праці підприємства;

г) роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;

д) розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів проохорону праці, що діють у межах підприємства;

е) роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.

2.4.7 Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки ітехніки, у тому числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захиступрацюючих, захисту населення і навколишнього середовища.

2.4.8 Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питаньохорони праці.

2.4.9 надає методичну допомогу керівникам структурнихпідрозділів підприємства у розробленні заходів охорони праці.

2.4.10 Готує проекти наказів та розпоряджень з питаньохорони праці, загальних для всього підприємства.

2.4.11 Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров'я працівників або для людей, які їх оточують, і навколишнього середовища, у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи.

2.4.12 Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевихта інших нормативних актів, виконання працівниками посадовихінструкцій з питань охорони праці;

б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозиційта подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охоронипраці;

в) відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях;

г) своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищенної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;

д) забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацією питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

е) використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідівзгідно з діючим законодавства;

є)проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року;

ж) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у актах розслідування.

2.4.13 здійснює зв'язок з медичними закладами, науковими таіншими організаціями з питань охорони праці, організуєвпровадження їх рекомендацій.

2.5 Спеціалісти служби охорони праці мають право:

2.5.17 Представляти підприємство в державних та громадськихустановах при розгляді питань охорони праці.

2.5.2 безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

2.5.3 Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підприємства, видавати керівникам перевіреного об'єкта, цеху, виробництва обов'язковий для виконання припис за формою згідно з додатком.

2.5.4 Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці.

2.5.5 Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

3. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

3.1 Для виконання делегованих корпораціям, концернам та іншим об'єднанням підприємств (надалі - об'єднання) функцій в галузі охорони праці у їх апараті створюються служби охорони праці.

3.2 Статут об'єднання (інший документ про його створення)повинен містити положення щодо організації служби охорони праці,її повноважень і прав.

3.3 Служба охорони праці підпорядковується безпосередньокерівникові об'єднання.

3.4 підприємства, що утворили об'єднання, делегують йогослужбі охорони праці, як правило, функції, передбачені пунктами

2.4.1 і 2.4.2, підпунктами "в", "д", "ж", пункту 2.4.5підпунктами "а", "б", "д", пункту 2.4.6 пунктами 2.4.7 і 2.4.8підпунктами "а", "в", "г", "д", "е", "ж" пункту 2.4.12 цьогоТипового положення, а також:

3.4.1 Розроблення рекомендацій, спрямованих на підвищеннярівня безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничогосередовища на підприємствах.

3.4.2 Забезпечення підприємств інформацією з питань охорони праці, у тому числі про причини аварій і нещасних випадків, підготовку пропозицій щодо їх запобігання.

3.4.3 Формування розділу "Охорона праці" у колективномудоговорі у разі його заключення об'єднанням.

3.4.4 надання допомоги підприємствам об'єднанням в вирішенніпитань, передбачених підпунктами "а" і "б" пункту 2.4.5, а також:

а) використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду охоронипраці;

б) пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці;

в) координації роботи лабораторій, що проводять оцінкусанітарно-гігієнічних умов праці;

г) придбанні державних міжгалузевих та галузевих нормативнихактів про охорону праці;

д) залученні науково-дослідних, навчальних та іншихорганізацій до розробок з охорони праці.

3.4.5 Організації навчання працівників служб охорони праціпідприємств, проведення з ними семінарів.

3.4.6 координації роботи служб охорони праці підприємств таметодичне керівництво цими службами.

3.5 Спеціалісти служби охорони праці об'єднання мають права,передбачені пунктами 2.5.1 - 2.5.5 цього Типового положення; крімтого вони мають право:

3.5.1 Перевіряти роботу служб охорони праці на підвідомчихпідприємствах.

3.5.2 Залучати спеціалістів підприємств (з дозволу їхкерівників) до перевірок додержання законодавства про охоронупраці.

4. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА, ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ, КОНЦЕРНУ, КОРПОРАЦІЇ ТА ІНШОГООБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, СТВОРЕНИХ ЗА ГАЛУЗЕВИМ ПРИНЦИПОМ

4.1 У центральному апараті міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом, служба охорони праці підпорядковується першому заступнику міністра, голови державного комітету, керівникові концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств (надалі - міністерство).

4.2. Служба охорони праці міністерства виконує функції,передбачені пунктами 2.4.1, 2.4.2, підпунктами "а", "в", "д", "ж"пункту 2.4.5. підпунктами "б", "д" пункту 2.4.6. пунктами 2.4.7.

2.4.8 підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж" пункту2.4.12, пунктом 3.4.2, підпунктами "а", "б", пункту 3.4.4. та пунктом 3.4.6. цього Типового положення, а також:

4.2.1 Здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств, об'єднань з питань охорони праці; готує матеріали для щорічного підведення підсумків роботи по створенню безпечних і нешкідливих умов праці, розгляду найважливіших питань охорони праці на засіданнях колегії, нарадах, семінарах тощо.

4.2.2 Координує науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи з питань охорони праці, розробляє разом з підприємствами і структурними підрозділами апарату міністерства комплексні заходи щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Співробітничає з державними і громадськими міждержавнимиорганізаціями в питаннях охорони праці. 4.2.3 Опрацьовує з відповідною галузевою профспілкою проекту угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці. 4.2.4 Організує: а) галузеві конкурси, спрямовані на розроблення ефективних інженерно-технічних рішень щодо поліпшення безпеки праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням;

б) виконання рішень органів державного нагляду за охороною праці та профспілок, які відносяться до компетенції міністерства;

в) розроблення проектів нових, перегляд або скасування чиннихнормативних актів про охорону праці; підготовку пропозицій щодофінансування зазначених робіт.

4.2.5 Бере участь у:

а) розгляді питань про внесення змін до списків виробництв,робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільги ікомпенсації згідно з чинним законодавством;

б) спеціальному розслідуванні нещасних випадків згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінета Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 623 (623-93-п

4.2.6 Взаємодіє з аварійно-рятувальними формуваннями.

4.2.7 Здійснює відомчий контроль на підприємствах, воб'єднаннях (державних і орендних) галузі за:

а) функціонуванням системи управління охороною праці;

б) станом охорони праці, реалізацією комплексних заходів, галузевих угод, науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища;

4.3 Спеціалісти служби охорони праці міністерства маютьправа, передбачені пунктами 2.5.1-2.5.5, 3.5.1 та 3.5.2. цьогоТипового положення.

5. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

5.1 Служба охорони праці є структурним підрозділом місцевогооргану виконавчої влади, що утворюється головою державноїадміністрації.

До складу служби входять працівники регіонального фондуохорони праці, які повинні мати фінансову або економічну освіту.

Свою діяльність в галузі охорони праці служба спрямовує на роботу з підприємствами, установами і організаціями, розташованими в межах відповідної території, але перш за все з тими, що належать до сфери управління державної адміністрації, підприємствами недержавних форм власності.

5.2 Координацію роботи служби охорони праці обласної, міських Київської та Севастопольської державних адміністрацій здійснюють відповідні структурні підрозділи Держнаглядохоронпраці та Мінпраці.

5.3 Служба охорони праці обласної, міських Київської та Севастопольської державних адміністрацій здійснює методичне керівництво роботою служби охорони праці районних державних адміністрацій, розглядає подання і погоджує призначення керівників цих служб, розглядає питання створення регіональних фондів охорони праці.

5.4 Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в галузі охорони життя і здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру при службі охорони праці обласних, міських Київської та Севастопольської державних адміністрацій можуть створюватись наукові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджуєтьсядержавною адміністрацією.

5.5 Служба охорони праці разом з іншими структурними підрозділами державної адміністрації виконує функції, передбачені пунктами 2.4.1, 2.4.2, підпунктами "а", "в" і "ж" пункту 2.4.5, пунктами 2.4.7, 2.4.8, підпунктами "а" і "б" пункту 3.4.4, пунктом 3.4.6 цього Типового положення, а також: 5.5.1. Вносить на затвердження керівництву державної адміністрації пропозиції щодо забезпечення реалізації державної політики з питань охорони життя та здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру.

5.5.2 Організує:

а) діяльність обласної (міської, районної) ради з питань безпечної життєдіяльності населення. При вирішенні покладених на неї завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, об'єднаннями громадян;

б) розробку регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (за участю профспілок), а також регіональної програми заходів щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру;

в) створення методичних, учбово-методичних кабінетів охоронипраці, навчальних науково-технічних центрів;

г) витрачання за призначенням коштів регіонального фондуохорони праці;

д) облік та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру,а також шкоди від цих подій.

5.5.3 Бере участь у:

а) розслідуванні групових та смертельних нещасних випадків тоді, коли це передбачено Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях;

б) розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками підприємств, що належать до сфери управління державної адміністрації, або які укладаються за погодженням з державною адміністрацією.

5.5.4 Отримує дані про підприємства, що проходять державнуреєстрацію відповідно до встановленого порядку.

5.5.5 Опрацьовує ефективну цілісну регіональну систему попередження травматизму невиробничого характеру, організує пропаганду та інформаційне забезпечення з цих питань.

5.5.6 Готує пропозиції щодо впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, що забезпечують підвищення рівня профілактики травматизму невиробничого характеру і подає їх нарозгляд державної адміністрації.

5.5.7 Здійснює на підприємствах, в установах і організаціяхконтроль, передбачений підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е","є" пункту 2.4.12 цього Типового положення, а також:

а) за реалізацією регіональної програми поліпшення станубезпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а такожрегіональної програми заходів щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру;

б) за дотриманням чинного законодавства з питань профілактикитравматизму невиробничого характеру та проведенням навчаннянаселення з цих питань.

5.6 Спеціалісти служби охорони праці мають права,передбачені пунктами 2.5.2-2.5.5 цього Типового положення, атакож:

5.6.1 Порушувати клопотання перед головою державної адміністрації про розірвання контракту з керівником підприємства, який систематично порушує вимоги чинного законодавства з питань охорони праці і безпечної життєдіяльності населення та про заохочення працівників, котрі беруть активну участь в профілактиці травматизму невиробничого характеру.

5.7 Керівник служби охорони праці має право:

5.7.1 Залучати спеціалістів інших підрозділів державної адміністрації, підприємств, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.7.2 Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.7.3 Скликати наради з питань охорони життя та здоров'ялюдей на виробництві та профілактики травматизму невиробничогохарактеру.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

6.1 Працівники служби охорони праці підприємств, об'єднань, міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючогозаконодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбаченихПоложенням про службу охорони праці та посадовими інструкціями;

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичнихзвітів з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ними розслідування нещаснихвипадків на виробництві.

ПОЯСНЕННЯ

до заповнення припису служби охорони праці

1. Припис складається в 2 екземплярах, один з яких видаєтьсякерівникові перевіреного об'єкту, цеху, підприємства, другийзалишається у службі охорони праці.

2. Припис реєструється в службі охорони праці і зберігаєтьсяпротягом 5 років.

3. В графі 2 "Виявлення порушень та недоліки" зазначаєтьсясутність порушень, пункти та найменування порушених нормативнихактів про охорону праці, а також недоліки в системі управління охороною праці.

4. В графі 3 "Запропонований термін усунення порушень танедоліків" зазначається дата, місяць та рік усунення порушень. Нерекомендується замість конкретних термінів писати "постійно", "протягом місяця, кварталу" тощо.

5. В графі 4 "Відмітка про виконання" особа, що видалаприпис, і особа, що його отримала, після усунення вказаних вприписі порушень зазначають дату фактичного виконання заходів іпідписуються.

6. Якщо дозвіл на поновлення зупинених робіт додаєтьсяпредствником служби охорони праці цього підприємства (абокерівником цього підприємства), то ним робиться запис"Експлуатацію дозволяю" (підпис) в графі 4, напроти пунктів виявлених порушень.

7. У разі зупинення робіт представником служби охорони праці вищої господарської організації або місцевого органу державної виконавчої влади дозвіл на відновлення робіт дається телефонограмою з наступною відміткою в приписі.

8. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержані припису, спеціаліст з охорони праці напроти напису "Припис одержав" робить запис: "Від підпису відмовився" та вказує дату. Припис з відповідним поданням направляється на ім'я керівника, якому адміністративно підпорядкований цей керівник структурного підрозділу, або керівникові підприємства.

9. У випадку, якщо керівник підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису і дане підприємство не має вищестоящої господарської організації, то спеціаліст з охорони праці запрошує двох свідків і членів комісії з питань охорони праці підприємства, уповноважених трудового колективу з питань охорони праці або від профспілки) і вони розписуються напроти напису "Від підпису відмовився" з зазначенням дати і свого прізвища. Цей припис звідповідними поясненнями може бути направлений в районнупрокуратуру за місцем надходження підприємства.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
136491
рейтинг
icon
5817
работ сдано
icon
2633
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
134849
рейтинг
icon
3017
работ сдано
icon
1323
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
89246
рейтинг
icon
1985
работ сдано
icon
1250
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
50 234 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
СибГАУ
Работа пока не проверена, но я принимаю заказ. Надеюсь на ваши знания , надеюсь что не под...
star star star star star
ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова
Спасибо большое за проделанную работу. Всё очень быстро,и качественно! Обязательно обращус...
star star star star star
РИНХ
Спасибо Вам огромное Татьяна! Я успела все сдать!!! Работа выполнена раньше срока, без за...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Презентация + доклад

Презентация, региональная экономика

Срок сдачи к 10 мар.

2 минуты назад
4 минуты назад

тема: "Анализ пенсионной системы РФ: современное состояние страховой...

Курсовая, право социального обеспечения

Срок сдачи к 19 мар.

9 минут назад
10 минут назад
11 минут назад
11 минут назад

Написать план урока на тему: "Развитие науки, образования

Другое, методика обучения истории

Срок сдачи к 6 мар.

11 минут назад

Переделать

Отчет по практике, Информатика

Срок сдачи к 5 мар.

11 минут назад

Сделать 1 практическую работу

Отчет по практике, Метрология

Срок сдачи к 7 мар.

11 минут назад

Реферат

Реферат, Эксплуатация технологических комплексов танкеров и химовозов

Срок сдачи к 8 мар.

11 минут назад

Здравствуйте, нужно выполнить 7 вариант(10...

Решение задач, ФХМА материалов

Срок сдачи к 6 мар.

11 минут назад

Капитальные вложения

Курсовая, Экономика предприятия

Срок сдачи к 23 мар.

11 минут назад

Изучите виды правонарушений (уголовное преступление

Решение задач, Право

Срок сдачи к 4 мар.

11 минут назад

вариант 13

Контрольная, техническая механика

Срок сдачи к 6 мар.

11 минут назад
11 минут назад

«Умер в немцах»: угон населения на принудительные работы как способ...

Реферат, Великая отечественная война: без срока давности фимпис

Срок сдачи к 5 мар.

11 минут назад

Расход материалов для оштукатуривания и кладки кирпича

Решение задач, стройматериалы

Срок сдачи к 6 мар.

11 минут назад

Решить лабораторную работу.

Лабораторная, Технические измерения

Срок сдачи к 4 апр.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно