Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Проблема ефективності - це завжди проблема вибору

Тип Реферат
Предмет Менеджмент
Просмотров
1150
Размер файла
40 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Проблема ефективності - це завжди проблема вибору

Зміст

Введення. 2

Розділ 1. Зміст поняття "Економічна ефективність" і чинники, що впливають на рівень економічної ефективності управління. 4

Розділ 2. Критерії ефективності управлінської діяльності 11

Розділ 3. показники економічної ефективності управління і методика їх розрахунку. 15

Висновок. 22

Введення

Вся доцільна діяльність людини, так чи інакше, пов'язана з проблемою ефективності. В основі цього поняття лежить обмеженість ресурсів, бажання економити час, одержувати якомога більше продукцію з доступних ресурсів.

Проблема ефективності - це завжди проблема вибору. Вибір торкається того, що проводити, які види продукції, яким способом, як їх розподілити і який об'єм ресурсів використовувати для поточного і майбутнього споживання.

Рівень ефективності робить вплив на рішення цілого ряду соціальних і економічних задач, таких як швидке економічне зростання, підвищення рівня життя населення, зниження інфляції, поліпшення умов праці і відпочинку.

Ефективність від латинського слова ’’effectus’’ – виконання, дія. Спочатку поняття ефективності відносили до техніки і технології. При цьому під ефективністю розуміли міру виконаної роботи по відношенню до енергії, що затрачує, або співвідношення між фактичним і потенційним результатом будь-якого процесу. Проте, що мається на увазі під роботою? Паровий двигун вважається менш ефективним, ніж дизельний, оскільки в першому більший відсоток енергії затрачується даремно. Але з фізичної точки зору втрачена енергія теж виконує роботу, яка комусь потрібна. Це значить, що ефективність не є чисто об'єктивною або технологічною властивістю, а неминуче залежить від оцінок і є оцінною категорією.

Пізніше стали застосовувати поняття ефективності до економічної діяльності, розглядаючи ефективність виробничого процесу як відношення того, що проведено до того, що необхідне для виробництва, зокрема, відношення випуску продукції до витрат ресурсів.

Ефективність економічної діяльності ще більш чітко підкреслює оцінний характер категорії ”эффективність’’. Вона завжди пов'язана з відношенням цінності результату до цінності витрат і може мінятися із зміною оцінок.

В прикладі з паровим двигуном і дизелем зростання цінності нафти в порівнянні з цінністю вугілля може змінити все так, що працюючий на розі паровий двигун стане ефективно за дизель. Дизелем просто не користуватимуться через дорожнечу. Не існує такого процесу, машини, пристрою, настільки ефективного, щоб його не можна було зробити неефективним (або настільки неефективного, щоб його не можна було зробити ефективним) при відповідній зміні цінностей. Все залежить від того, яка мета повинна бути досягнутий в результаті виробничої, економічної або будь-якої іншої доцільної діяльності.

Мета моєї курсової роботи – розкрити поняття економічної ефективності управління і якомога повно відобразити її єство, виділити головні і найважливіші критерії ефективності управлінської діяльності, а також роз'яснити показники економічної ефективності і методику їх розрахунку.

Розділ 1. Зміст поняття "Економічна ефективність" і чинники, що впливають на рівень економічної ефективності управління

Економічна ефективність - найважливіша соціально-економічна категорія, для якої характерні властивості динамічності і історичності. Ефективність виробничої діяльності властива різному рівню розвитку продуктивних сил кожної суспільної формації. На всіх етапах історичного розвитку суспільство завжди цікавило питання: ціною яких витрат і ресурсів досягається кінцевий виробничий результат. Отже, початкова модель кількісної оцінки ефективності є співвідношенням між економічними результатами і витратами, ресурсами. Максимізація кінцевих результатів з одиниці витрат і ресурсів або мінімізація витрат і ресурсів на одиницю кінцевого результату - така первинна мета суспільства, трудового колективу, окремої особи (працівника). Ця мета, метод її досягнення, шляхи і резерви підвищення економічної ефективності (їх класифікація і кількісна оцінка) є змістом економічної науки і економічних дисциплін (галузевих і функціональних).

Розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну (відносну) ефективність. Загальна ефективність необхідна для оцінки і аналізу загальноекономічних результатів і ефективності на різних рівнях економіки (макро- і мікрорівнях) за певний період часу і в динаміці для зіставлення рівня ефективності по підприємствах і регіонах.

Порівняльна ефективність розраховується і аналізується при обгрунтовуванні ухвалюваних виробничо-господарські, технічні і організаційні рішення, для відбору з альтернативних варіантів якнайкращого (оптимального). Такий відбір здійснюється на основі зіставлення (порівняння) по варіантах системи техніко-економічних показників, розрахунку терміну окупності або коефіцієнта ефективності додаткових капітальних вкладень, величини економічного ефекту.

Єство економічної ефективності разом з її критеріями конкретизується на основі класифікації економічного ефекту (результату), а також витрат і ресурсів.

Реальність інформації про рівень ефективності всього пов'язана з класифікацією і формами виразу економічного ефекту. Оцінка економічного ефекту, як правило, включає три групи показників: об'ємні, кінцеві і соціальні результати.

Оцінка діяльності підприємства проводиться на основі комплексного аналізу кінцевих висновків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат добитися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона вимірюється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої і упредметненої праці на його досягнення.

Поняття "ефективність" припускає зіставлення витрат і результатів. Підвищити ефективність означає з меншими витратами отримати великі і кращі результати.

Ефективність менеджменту виступає як якась умовність, символ, результат функціонування системи менеджменту, до якого необхідно прагнути.

Відправним моментом дослідження і проблеми ефективності менеджменту є ефективність суспільного виробництва. Соціально-економічна природа управлінської діяльності обумовлює правомірність трактування ефективності менеджменту як форми прояву ефективності суспільного виробництва. Звідси витікає єдине єство ефективності виробництва (комерції) і менеджменту, що розглядається як економія сукупної праці в процесі створення і реалізації продукту, виражена в суспільній формі, властивій певним соціально-економічним умовам.

При виявленні змісту ефективності менеджменту досліджується найважливіша лінія формування ефективності: мета – результат – ефективність, тобто оцінка здійснюється з позицій результату. Інша складова оцінки ефективності – з позицій самого процесу. Сюди слід відносити використовування ресурсів виробництва (комерції) і менеджменту, а також рівень зміни витрат, пов'язаних з ними. Іншими словами, йдеться про оцінку засобів досягнення результатів, тобто розглядається ланцюжок: ресурси (витрати) – результат – ефективність.

Таким чином, ефективність виробництва (комерції) служить критерієм ефективності менеджменту, а підвищення ефективності менеджменту – один з вирішальних чинників і резервів зростання ефективності виробництва (комерції). Отже, більш ефективний менеджмент, за інших рівних умов, забезпечує і більш високий рівень ефективності виробництва (комерції).

Ефективність менеджменту виступає категорією теорії менеджменту, взаємозв'язаної зі всіма іншими його категоріями.

Ефективність менеджменту – складна, багатогранна категорія. Вона відображає характерні особливості економічних, соціальних і інших явищ. Багатогранність ефективності менеджменту обумовлює наявність сукупності понять для її виразу. Враховуючи взаємопроникнення, тісний взаємозв'язок цих понять, їх методологічну єдність, можна затверджувати, що тільки їх сукупність дає повне уявлення про поняття "ефективність менеджменту".

Основними критеріями ефективного управління є певна множинність показників, що характеризують результативність працюючих організаційних систем і підсистем. Кінцевий результат управління часто називають ефектом управління. Ефект є результатом здійснення заходів, направлених на вдосконалення виробництва, бізнесу і організації в цілому. Ефект управління складається з трьох становлячих:

економічний ефект – вид ефекту, що має безпосередню вартісну форму, тобто що вимірюється в грошових або натуральних вимірниках;

соціально-економічний ефект – має комплексну природу поєднання економічної вигоди і соціальної стабільності і спокою, наприклад, поліпшення умов роботи, зниження рівня професійних захворювань (за певних умов може бути переведений в звичайний економічний ефект);

соціальний ефект – вид ефекту, який принципово не може бути перерахований в економічний, наприклад, запобігання соціального конфлікту.

Загальний ефект можна умовно прийняти за суму трьох ефектів. Умовно, оскільки показники ефекту вимірюються по-різному, і напряму скласти їх не представляється можливим.

Крім поняття ефекту використовують поняття ефективності. Ефективність – результат, виражений вартісними показниками, є економічним ефектом, приростом доходу, що характеризується, збільшенням прибутку. Ефективність є співвідношенням ефекту або досягнутого результату і витрат на їх отримання.

Ефективність = Еффект/Затрати

При управлінні прагнуть максимального скорочення витрат і до максимального підвищення всіх видів ефектів. Витрати в організації не однорідні і не завжди є в чистому вигляді грошима (хоча завжди прагнуть перевести їх в грошову форму).

Звичайно витрати підрозділяють на:

матеріальні витрати (сировина, напівфабрикати) і енергія;

трудові витрати (час роботи і кваліфікація працівників);

фінансові ресурси або гроші і їх еквіваленти (наприклад, цінні папери).

Ефективність можна збільшити зменшенням будь-якого з перерахованих ресурсів, і ці шляхи вельми різноманітні. Використовуючи комп'ютерну техніку, можна зменшити трудові ресурси і більш економно витратити матеріальні (наприклад, за рахунок зменшення відходів виробництва шляхом електронного розкрою матеріалу). Проте для упровадження такої техніки фінансові витрати повинні бути збільшений.

Найважливішим джерелом витрат є апарат управління. Ефективність діяльності менеджерів напряму досить складно зміряти, оскільки між рішенням і результатом проходить час і безліч перетворень. Необгрунтовані управлінські рішення мають велику руйнівну силу. Вони можуть підірвати не тільки організацію, але і соціально-економічну систему (наприклад, градоутворювальні підприємства і їх діяльність). Рішення можуть бути неефективними унаслідок неправильно виставленої мети, браку ресурсів, поганого виконання робіт і т.д.

Отже, ефективність менеджменту забезпечується за рахунок діяльності по оптимізації витрат і збільшення результативності по всіх напрямах менеджменту:

в управлінні трудовими ресурсами;

в управлінні виробництвом або при створенні операційної системи;

при визначенні методів і структур управління.

Підвищення ефективності управління залежить від ряду чинників, які можуть бути систематизований по різних ознаках.

За змістом:

організаційні чинники – це раціональна структура апарату управління, чіткий функціональний розподіл праці і правильний підбір і розстановка кадрів, раціональний документообіг, трудова дисципліна;

економічні чинники – включають систему матеріального заохочення і матеріальної відповідальності;

технічні чинники – характеризуються механоозброєнням управлінської праці, ступенем використовування техніки, технічною культурою;

фізіологічні чинники – це, перш за все санітарно-гігієнічні умови;

соціально-психологічні чинники – охоплюють міжособові відносини, авторитет керівників, систему моральних мотивацій.

За формою дії розрізняють чинники прямої і непрямої дії.

чинники прямої дії – безпосередньо впливають на ефективність управлінської праці. До числа таких чинників звичайно відносять організацію особистої роботи менеджерів, їх кваліфікацію, правильність підбірки і розстановки кадрів в апараті управління і т.п.

чинники непрямої дії – роблять опосередкований вплив на роботу організації. Це психологічний клімат колективу, стиль управління, динаміка формальних і неформальних груп і ін.

За тривалістю дії – чинники короткочасної дії і чинники тривалої дії. Наприклад, короткочасну дію можуть мати порушення трудової дисципліни. Більшість же чинників має тривалу дію, наприклад, стиль управління, психологічний клімат в колективі і т.п.

По ступеню формалізації – чинники, що впливають на ефективність управління, можуть бути підрозділений на чинники кількісно вимірні і невимірні. Кількісно зміряти можна, наприклад, рівень механізації управлінської праці, інтенсивність інформаційних потоків і т.п. В той же час такі чинники, як задоволеність трудовою діяльністю, психологічний клімат і ряд інших, не піддаються кількісному вимірюванню і не можуть бути формалізований.

Кожний з перерахованих чинників може впливати на систему управління сам по собі окремо, а також в сукупності з іншими. При сумісній позитивній дії вони забезпечують істотне зростання результативності менеджменту (за рахунок синергичного ефекту), при негативному – знижують її. Роль менеджерів полягає в тому, щоб планомірно впливати на вказані чинники. Зростання ефективності повинне стати об'єктом постійної управлінської діяльності на всіх рівнях організації.

На ефективність роботи організації (підприємства) роблять вплив крім управління і інші чинники, наприклад, якість сировини, рівень підготовки кадрів, відповідність знарядь праці вимогам науково-технічного прогресу і т.п. В той же час, оцінюючи ефективність функціонування системи управління, необхідно зіставляти витрати на її зміст з корисними результатами управлінської діяльності. Це теж один з важливих аспектів оцінки ефективності управління.

Одним з найяскравіших представників, який зміг ефективно управляти організацією, можна назвати засновника найбільшої автомобільної компанії Генрі Форда.

Виробництво практичних і недорогих автомобілів, яке організував Генрі Форд, дозволило поліпшити життя безлічі людей у всьому світі. Упровадивши конвеєрну збірку, форд не тільки налагодив масовий випуск автомобілів, але і направив розвиток промисловості по новому шляху.

В 1913 році Генрі Форд почав роботу по упровадженню і установці в цехах підприємства безперервної лінії по збірці автомобілів моделі "Т". Це послужило початком справжнього індустріального перевороту. Складальна лінія на першому заводі форда в Хайдленд Парку в штаті Мічіган (США) стала відправною крапкою для розвитку масового виробництва у всьому світі.

Створюючи схему роботи своїх підприємств, Генрі Форд скористався досвідом, накопиченим його попередниками. Одним з них був Еліу Рут, що розробив для Семюеля Кольта процес виробництва, що включав роздільні етапи збірки. Експеримент продовжувався, і методика ставала досконалішою з кожним днем, наближаючи появу справжнього масового виробництва.

Щоб скоротити витрати на високооплачуваних фахівців Генрі Форд стандартизував всі деталі. Тепер їх могли збирати і некваліфіковані робітники. Ретельно продумано і пристрій складального конвеєра, що дозволило максимально оптимізувати роботу виробничої лінії.

Точність і швидкість сталі запорукою успіху масового виробництва у всьому світі. Виробництво моделі "T" досягло рекордного рівня – кожні 10 секунд з конвеєра сходив готовий автомобіль. Форд понизив ціни на свою продукцію і збільшив в два рази мінімальну оплату праці, яка тепер складала 5 доларів в день. Компанія форд змогла не тільки налагодити випуск першокласних автомобілів, але і значно збільшити свій прибуток.

Щорічно компанія форд випускала два мільйони автомобілів моделі "Т", кожний з яких коштував всього 260 доларів.

Завдяки появі і широкому розповсюдженню моделі "T" змінилося життя цілої країни. Новий рівень оплати праці і ціла філософія виробництва спричинили за собою безліч змін в соціальній сфері, а поява складального конвеєра форда стала початком індустріальної революції у всьому світі.

Розділ 2. Критерії ефективності управлінської діяльності

Для вимірювання ефективності менеджменту існує система критеріїв і показників. Критерій – це найважливіша відмітна ознака, що характеризує якісні сторони явища, його єство. Він виступає виразом мети багатогранного процесу менеджменту. При цьому в практичній діяльності використовується не сам критерій, а побудована на його основі система показників, кожний з яких повинен до певної міри відображати елементи даного процесу. Критерій і показник тісно взаємозв'язаний: науково обгрунтований вибір критерію в значній мірі обумовлює правильний вибір системи показників. І навпаки, якість показника визначається тим, наскільки повно і об'єктивно він характеризує прийнятий критерій.

Отже, критерій ефективності – це показник, що виражає головну міру бажаного результату, яка враховується при розгляді варіантів рішення.

Критерій ефективності управління визначається не тільки оптимальністю функціонування об'єкту управління, але і повинен характеризувати якість праці в управляючій системі, екологічну і соціальну ефективність.

Критерії економічної ефективності управління багатоманітні і їх не можна звести до якогось одного показника. Можна розглянути спершу критерії ефективності, що відносяться до об'єкту управління. Круг цих критеріїв вельми обширний.

Загальний критерій – економічні результати діяльності керованої підсистеми в цілому, тобто здійснення підприємством (або організацією) своєї місії при якнайменших витратах.

Група більш приватних локальних критеріїв:

якнайменші витрати живої праці на виробництво продукції або надання послуг;

якнайменші витрати матеріальних ресурсів;

якнайменші витрати фінансових ресурсів;

щонайвищі показники використовування основних виробничих фундацій (О.П. Ф);

якнайменші витрати;

щонайвища рентабельність.

Група якісних критеріїв:

а) високий рівень технічної оснащеності підприємства (організації);

б) умови праці персоналу, ведучі до зниження напруженості (утомленості) працівників;

в) виконання замовлень, договорів (або надання послуг) в найкоротший строк при витратах в межах норми;

г) висока якість послуг, що надаються, при стабільних витратах в межах встановлення норми;

д) стабільність персоналу при виконанні всіх інших заданих показників;

е) екологічна чистота.

Критерієм ефективності управління за певних умов можуть бути максимум випуску продукції або максимум послуг.

З погляду функціонування суб'єкта управління, тобто самої управляючої системи критеріями економічної ефективності можуть бути:

швидкий збір необхідної інформації для ухвалення управлінських рішень;

здатність ухвалювати оптимальне рішення в найкоротший строк;

оперативність доведення рішень до виконавців;

забезпечення чіткого виконання рішень;

здійснення комплексного контролю за виконанням рішень.

Всі ці критерії повинні бути відображений в певній системі показників економічної ефективності.

Одним з найважливіших критеріїв економічної ефективності можна назвати ділову оцінку персоналу. Ділова оцінка персоналу - це цілеспрямований процес встановлення відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, мотивацій і властивостей) вимогам посади або робочого місця.

На підставі ступеня вказаної відповідності розв'язуються наступні основні задачі:

• вибір місця в організаційній структурі і встановлення функціональної ролі оцінюваного працівника;

• розробка програми його розвитку;

• визначення ступеня відповідності заданим критеріям оплати праці і встановлення її величини;

• визначення способів зовнішньої мотивації працівника.

Крім того, ділова оцінка персоналу може допомогти в рішенні деяких додаткових задач: встановлення зворотного зв'язку з працівником по професійних, організаційним і іншим питанням, а також задоволення потреби працівника в оцінці власної праці і якісних характеристик.

На жаль, практично будь-яка організація припускаються помилки ділової оцінки персоналу, тобто має місце нереалістичність ділової оцінки, викликана об'єктивною або суб'єктивною невідповідністю оцінювача або методу оцінки вимогам, що пред'являються. Типовими є: помилка экстремальності, помилка усереднювання, помилка пристрасті і т.д. Очевидно, що усунути повністю помилки ділової оцінки навряд чи можливо, але необхідно прагнути в максимальному ступені понизити їх негативну дію. Для цього повинен чітко пропрацювати і реалізований організаційний процес підготовки ділової оцінки.

Цей процес припускає виконання наступних обов'язкових заходів:

• розробка методики ділової оцінки (якщо це доцільно, така методика може бути придбаний) і прив'язка до конкретних умов організації;

• формування оцінної комісії із залученням безпосереднього керівника випробовуваного співробітника, фахівців вищестоящого, рівного і нижчестоячого рівня ієрархії, а також фахівців служби управління персоналом організації або спеціалізованих оцінних центрів;

• визначення часу і місць; проведення ділової оцінки;

• встановлення процедури підведення підсумків оцінювання;

• опрацьовування питань забезпечення документації і інформаційної процесу оцінки (формування повного комплекту документації відповідно до методики оцінки, його розмноження, розсилка і визначення каналів і форм передачі інформації);

• консультування оцінювачів з боку розробника методики або фахівця, що володіє нею.

При розробці методики ділової оцінки особлива увага слідує уділити опису етапів проведення оцінки. Спираючись на передовий досвід кращих вітчизняних і зарубіжних організацій, можна виділити декілька етапів ділової оцінки:

1) збір попередньої інформації за індивідуальною, неузагальненою оцінкою співробітника з боку суб'єктів оцінки;

2) узагальнення інформації, отриманої на попередньому етапі;

3) підготовка керівника до оцінної бесіди з підлеглими співробітниками;

4) проведення оцінної бесіди і підведення її результатів;

5) формування керівником експертного висновку за наслідками ділової оцінки і його уявлення в експертну комісію;

6) ухвалення рішень експертною комісією по суті пропозицій, що містяться в експертних висновках.

Центральним питанням будь-якої ділової оцінки є встановлення її показників. Вони можуть характеризувати як загальні моменти, рівноцінні для всіх працівників організації, так і специфічні норми праці і поведінки для конкретного робочого місця або конкретної посади. В першому випадку показники оцінки визначають приналежність співробітника до конкретної організаційно-соціальної системи; в другому - відповідність співробітника професійним вимогам.

Розділ 3. показники економічної ефективності управління і методика їх розрахунку

На рівні окремих підприємств в різних галузях економіки використовуються різноманітні групи показників економічної ефективності. Проте на кожному підприємстві оцінюється економічна ефективність використовування матеріалів, основних виробничих фундацій і оборотних коштів, інвестицій і трудових ресурсів, а також розраховується узагальнюючий показник, що характеризує економічну ефективність роботи підприємства в цілому.

Для оцінки і аналізу економічної ефективності виробництва застосовуються диференційовані і узагальнюючі показники ефективності. Ефективність використовування якого-небудь одного виду витрат і ресурсів виражається в системі диференційованих показників ефективності. До них відносяться: продуктивність праці або трудомісткість, матеріаловіддача або матеріаломісткість продукції, фондовіддача або фондомісткість, капіталовіддача або капіталоємність. Диференційовані показники ефективності розраховуються як відношення випуску продукції до окремих видів витрат або ресурсів або навпаки - витрат або ресурсів до випуску продукції.

Для оцінки економічної ефективності в цілому по республіці, регіону, підприємству застосовуються узагальнюючі (комплексні, інтегральні) показники ефективності. Ці показники дозволяють більш повно і у взаємозв'язку врахувати багато чинників і складові, які роблять вплив на рівень і динаміку ефективності. В основі формування узагальнюючих показників знаходяться дві умови: облік кінцевого, якісного результату і віддзеркалення сукупної величини витрат і ресурсів (наприклад, витрати виробництва і обіг, сумарна величина виробничих фундацій). До основних узагальнюючих показників економічної ефективності відносяться наступні: національний дохід (НД), валовий національний продукт (ВНП) на душу населення; продуктивність суспільної праці, коефіцієнт загальної ефективності, витрати на рубель товарної продукції, прибуток, рентабельність виробництва і рентабельність продукції.

Найважливішими показниками економічної ефективності суспільного виробництва служать трудомісткість, матеріаломісткість, капіталоємність і фондомісткість.

Економічну ефективність використовування матеріальних ресурсів характеризує матеріаломісткість продукції. Показник матеріаломісткості продукції (Ем) обчислюється звичайно як відношення матеріальних витрат (без амортизації) до вартості випущеної продукції по формулі:

Ем = МЗ: ВП

де МЗ – матеріальні витрати, ВП – вартість випущеної продукції.

Коефіцієнт матеріальних витрат є відношенням фактичної суми матеріальних витрат до планової, перерахованої на фактичний об'єм випущеної продукції. Даний показник характеризує, наскільки економно використовуються матеріали у виробництві, чи немає перевитрати в порівнянні зі встановленими нормами. Про перевитрату матеріалів свідчить коефіцієнт більше 1, коефіцієнт менше 1 свідчить про економію.

Показник матеріаломісткості більш аналітичний, він реально відображає рівень використовування матеріалів у виробництві. Матеріаломісткість продукції російських підприємств в середньому на 30% вище, ніж за рубежем. Один відсоток зниження матеріальних витрат приносить більший економічний ефект, ніж зниження інших видів витрат.

Основним аналітичним показником, що характеризує використовування матеріалів у виробництві, є:

– матеріаломісткість всієї товарної продукції;

– матеріаломісткість окремих виробів.

Розрахунок і аналіз приватних показників матеріаломісткості дозволяє виявити структуру матеріальних витрат, рівень матеріаломісткості окремих видів матеріальних ресурсів, встановити резерви зниження матеріаломісткості продукції.

Аналіз структури матеріальних витрат проводиться для оцінки складу матеріальних ресурсів і частки кожного виду ресурсу у формуванні собівартості і вартості продукції. В ході аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових прогресивних видів матеріалів, використовування замінників (металокераміки і т.п.).

Зниження матеріаломісткості продукції – один з головних напрямів підвищення ефективності в промисловості і будівництві, оскільки витрати на матеріали складають більше половини витрат на виробництво продукції цих галузей. На кожному підприємстві існують свої резерви зниження матеріаломісткості. Звичайно ці резерви пов'язані з упровадженням нових ресурсозберігаючих технологій, заміною дорогих матеріалів дешевими замінниками.

Економічна ефективність використовування основних виробничих фундацій визначається звичайно показником їх фондовіддачі. До основних виробничих фундацій (або основному капіталу) відносяться засоби праці, які беруть участь в процесі виробництва неодноразово і, не міняючи свою натуральну форму, переносять вартість на знов створювану продукцію не відразу, а по частинах, у міру зносу. Основні виробничі фундації включають виробничі будівлі і споруди, машини, верстати, устаткування, передавальні пристрої, транспортні засоби і т.п. Основні виробничі фундації підрозділяються на активну і пасивну частини. Активна частина охоплює ту частину фундацій, яка безпосередньо впливає на предмет праці: машини, верстати, устаткування і т.д. Пасивна частина створює умови для виробництва – це фабричні і заводські будівлі і споруди, інженерні комунікації. Показник фондовіддачі (Еф) визначається відношенням вартості створеної продукції до вартості основних виробничих фундацій:

Еф = ВП: ОФ

де ОФ – вартість основних виробничих фундацій.

Ефективність використовування виробничих основних фундацій характеризується співвідношенням темпів зростання випуску продукції і темпів зростання основних фундацій, а також показниками фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєнності і продуктивності праці.

В розрахунках плану економічного і соціального розвитку фондовіддача обчислюється виходячи з об'єму продукції в зіставних цінах і середньорічній вартості виробничих основних фундацій (власних і орендувати), окрім фундацій, па консервації, що знаходяться, і в резерві, а також зданих в орендувати. Основні фундації враховуються по повній балансовій вартості (без вирахування зносу).

Фондовіддача може визначатися виходячи і з випуску продукції у вартісних, натуральних і умовно-натуральних показниках.

Найбільш правильно ефективність використовування основних фундацій відображає показник фондовіддачі, обчислений виходячи з випуску продукції в натуральному виразі. Проте сфера застосування цього показника обмежена підприємствами, що випускають один вид продукції.

В більшості галузей промисловості фондовіддача розраховується на основі вартісних показників.

Застосування показника реалізованої продукції для числення фондовіддачі недоцільно, оскільки цей показник в динаміці за ряд літ відображатиме об'єми в різній оцінці.

Деякі економісти вважають за доцільне визначати фондовіддачу виходячи із залишкової вартості основних фундацій. Таку пропозицію не можна вважати правомірною, оскільки залишкова вартість не характеризує витрат на відтворювання основних фундацій. При цьому вийде, що на підприємствах, що мають старі, морально застарілі і фізично зношені фундації, рівень фондовіддачі буде вищим, ніж на аналогічних нових підприємствах, що мають нову техніку і більш продуктивне устаткування.

Фондовіддача може розраховуватися як по відношенню до всієї вартості виробничих основних фундацій, так і до вартості машин і устаткування. Це дає можливість прослідити ефективність використовування найрухомішої і вирішальної частини основних фундацій - устаткування.

Проте незалежно від бази числення показника фондовіддачі, його зміст не позбавлений ряду недоліків, які необхідно враховувати в практиці господарювання і економічному аналізі. Показник фондовіддачі несумірний в часі, оскільки в чисельнику фігурує річний (квартальний) об'єм продукції, а в знаменнику указуються фундації, окремі елементи яких мають різні терміни служби, але у всіх випадках перевищуючі річний відрізок часу.

Зниження рівня фондовіддачі до певної міри викликається великим зростанням капітальних вкладень, що направляються на поліпшення умов праці, охорону навколишнього середовища, прискореним розвитком промисловості в окремих районах країни, зсувами в галузевій структурі промисловості і іншими об'єктивними чинниками. Пониження фондовіддачі в значній мірі відбувається також під впливом таких відтворювальних чинників, як дорожчання вартості одиниці потужності, зростання кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, випередження зростання цін на устаткування над збільшенням його продуктивності, недоліки у використовуванні діючих фундацій.

Економічна ефективність капітальних вкладень відображає використовування інвестицій. Самим узагальнюючим показником економічної ефективності є термін окупності капітальних вкладень до приросту прибутку, який вони викликають:

Еп = До:? П

де До – об'єм капітальних вкладень? П – приріст прибутку, викликаний цими капітальними вкладеннями за рік.

Загальновідомо, що оптимальний термін окупності капітальних вкладень не повинен перевищувати двох років. В сучасних умовах в Російській Федерації різко скоротилася сфера дії нормативів ефективності капітальних вкладень, що регламентуються державою, але значно розширені сфери дії індивідуальних нормативів ефективності, що враховують інтереси приватних інвесторів; корінним чином змінюється підхід до обліку чинника часу, який все більш ув'язується з густиною капітальних вкладень і ціною фірми.

Важливе місце в системі показників економічної ефективності належить оборотності оборотних коштів. Оборотні кошти (або оборотний капітал) – це витрати на сировину, матеріали, палив, енергоносії, незавершене виробництво і витрати на оплату праці. За рахунок оборотних коштів фінансуються запаси готової продукції, а також товарні запаси в торгівлі. Ефективність використовування оборотних коштів характеризує, як правило, показник їх оборотності в днях, який розраховується шляхом розподілу 365 днів (прийнятих за розрахунковий рік) на кількість оборотів оборотного капіталу підприємства за рік. Прискорення оборотності оборотних коштів прийнято розглядати як важливий резерв підвищення економічної ефективності. Найважливішим напрямом тут є скорочення і оптимізація запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і т.д.

Показник, що характеризує економічну ефективність діяльності персоналу – це продуктивність праці, яка визначається виробленням продукції в одиницю часу. На рівні підприємства (організації) в цілому показник продуктивності праці (Ет) може бути обчислений як відношення об'єму проведеної продукції до чисельності працівників, зайнятих на підприємстві, по формулі:

Ет = ВП: ЧР

де ЧР – середньорічна чисельність працівників, зайнятих на підприємстві.

Під зростанням продуктивності праці мається на увазі економія витрат праці (робочого часу) на виготовлення одиниці продукції або додаткову кількість проведеної продукції в одиницю часу, що безпосередньо впливає на підвищення ефективності виробництва, оскільки в одному випадку скорочуються поточні витрати на виробництво одиниці продукції по статті "Заробітна платня основних виробничих робітників", а в іншому - в одиницю часу проводиться більше продукції.

Значний вплив на зростання продуктивності праці надає упровадження досягнень науково-технічного прогресу, яке виявляється у використовуванні економічного устаткування і сучасної технології, що сприяє економії живої праці (зарплата) і збільшенню минулої праці (амортизація). Проте приріст вартості минулої праці завжди менше ніж економія живої праці, інакше упровадження досягнень науково-технічного прогресу економічно не виправдано (виключенням є підвищення якості продукції).

В умовах становлення ринкових відносин зростання продуктивності праці - об'єктивна передумова, оскільки відбувається відволікання робочої сили в невиробничу сферу і скорочується чисельність працюючих унаслідок демографічних змін.

Всі розглянуті вище показники характеризують економічну ефективність використовування окремих ресурсів.

Тим часом на кожному підприємстві необхідно визначити узагальнюючий показник, що дозволяє оцінити ефективність роботи в цілому. В умовах ринку таким показником служить рентабельність, що дозволяє співвіднести отриманий прибуток з витратами. Розрахункова рентабельність (Ер) обчислюється по формулі:

Ер = П: З • 100%

де П – розрахунковий прибуток, тобто прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, З – витрати, пов'язані із створенням і поповненням основних і оборотних засобів.

Рентабельність якісно характеризує роботу підприємства (організації) і відображає зіставлення прибутку зі всіма витратами. При цьому в різних галузях на рівні окремих підприємств в методиці розрахунку показників економічної ефективності можуть мати місце специфічні особливості.

Висновок

В завершенні роботи хочу стисло узагальнити матеріал, вивчений в ході написання курсової роботи.

Отже, поняття "ефективність" припускає зіставлення витрат і результатів. Підвищення ефективності управління залежить від ряду чинників, які систематизували по наступних ознаках: за змістом, за формою дії, за тривалістю дії і по ступеню формалізації.

При оцінці ефективності використовуються різні критерії.

Загальний же критерій економічної ефективності відображає здійснення підприємством (або організацією) його місії при якнайменших витратах.

Для оцінки економічної ефективності використовується ряд показників. Найпоширеніші з них на рівні підприємства (організації) є продуктивність праці, матеріаломісткість, фондовіддача, оборотність оборотних коштів, окупність капітальних вкладень і рентабельність.

В умовах формування ринкових відносин істотно розширяються можливості дії всіх чинників підвищення ефективності виробництва. Здійснюються структурна перебудова народного господарства, переорієнтація його на споживача; модернізація найважливіших галузей народного господарства – промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку на основі високих технологій; подолання відставання від світового науково-технічного рівня; продумана конверсія військового виробництва; перехід до змішаної економіки, в якій створюються на рівних правах різні форми власності; вільний розвиток всіх колективних і приватних форм господарювання; фінансове оздоровлення економіки; органічне включення країни в глобальні господарські зв'язки. В результаті цього сформується регульоване, цивілізоване ринкове господарство, яке з'явиться дієвим засобом, стимулюючим зростання продуктивності праці, підвищення ефективності всього суспільного виробництва, примноження суспільного багатства на користь підвищення добробуту народу.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
132975
рейтинг
icon
5753
работ сдано
icon
2606
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
129977
рейтинг
icon
2958
работ сдано
icon
1307
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
84743
рейтинг
icon
1951
работ сдано
icon
1233
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
47 496 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Университет им. Витте
Раиса, спасибо вам огромное за индивидуальный подход и оперативность!!! =)
star star star star star
ОМСК
Спасибо большое! Если бы не Вы я такого классного человека с Английском , не нашла бы ))
star star star star star
ГИЭФПТ
Очень повезло, что обратилась к Павлу, работа меня полностью устроила. Выполнена работа на...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

написать отчет по практике и к ней презентацию на 10 страниц

Отчет по практике, государственное и муниципальное управление

Срок сдачи к 12 дек.

только что

Бухгалтер, экономист и аналитик: общее и различия

Реферат, Введение в профессиональную деятельность/БухУчет

Срок сдачи к 12 дек.

только что

Анализ английского текста

Другое, история английского языка

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Выполнить задание

Контрольная, Технологические процессы автоматизированного производства

Срок сдачи к 24 дек.

2 минуты назад

8 задачек (подготовка к контрольной) первые два типо со...

Решение задач, теория вероятностей

Срок сдачи к 13 дек.

3 минуты назад

Выполнить проект по методичке

Другое, 9 класс

Срок сдачи к 1 апр.

3 минуты назад

страниц 15-20 в файле всю написано как делать

Реферат, История

Срок сдачи к 10 дек.

3 минуты назад
7 минут назад

Решить домашнее задание по высоко-эффективной жидкостной хроматографии

Решение задач, Аналитическая химия

Срок сдачи к 11 дек.

8 минут назад
8 минут назад

Решить 1 задачу

Онлайн-помощь, Коммерция, нематериальные ресурсы, торговое дело, финансы

Срок сдачи к 15 дек.

9 минут назад

решить задачи

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 10 дек.

10 минут назад
10 минут назад

Практикум № 1. 1. По выбранной для анализа стране подобрать и...

Другое, Культурная политика

Срок сдачи к 17 дек.

12 минут назад
12 минут назад

Решить 4 задачи

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 24 дек.

12 минут назад

Работа должна быть готова до 20:00 09.12.2023, т.к

Реферат, Логика и юридическая аргументация

Срок сдачи к 9 дек.

12 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно